งานประกันคุณภาพการศึกษา  
     
kannika anuwat noppanat
นางสาวกรรณิการ์  ตนะทิพย์ นายอนุวัฒน์  บางแบ่ง นายนพณัฐ  สาระมิตร
หัวหน้าหน่วยแผนและพัฒนา หน่วยประเมินคุณภาพการศึกษา นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
คุณภาพการศึกษา     
   
bulleticon ภาระงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ  
  งานประกันคุณภาพการศึกษามีหน้าที่ความรับผิดชอบและมีลักษณะงานจำแนกเป็น 2 หน่วย คือ
  bulleticon 1. หน่วยแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีหน้าที่ในการจัดทำแผนการประกันคุณภาพการศึกษา ดำเนินงานประสานงานระดับนโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บริหารงบประมาณที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
  bulleticon 2. หน่วยประเมินคุณภาพการศึกษา มีหน้าที่ในการดำเนินงานประสานงานระดับปฏิบัติการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดส่งและรวบรวมแบบประเมินต่างๆ เพื่อนำไปประมวลผล
   

CONTACT US
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เลขที่ 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 02-310-8315 (งานบริการการศึกษา)    โทร. 02-310-8347 (สำนักงานบัณฑิตศึกษา)