อาจารย์ วิชาเอกสังคมศึกษา

 ผศ.ดร.กิตติศักดิ์  ลักษณา  
อาจารย์

ห้องพัก EOB 403/4

ปริญญาเอก:  กศ.ด. (การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปริญญาโท:    ค.ม. (การสอนสังคมศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี:   ศษ.บ. (สังคมศึกษา) (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยศิลปากร
                    ศศ.บ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) มหาวิทยาลัยรามคำแหง


ประวัติเพิ่มเติม

 

 ผศ.ดร.กานต์รวี  บุษยานนท์ 
อาจารย์

ห้องพัก EOB 403/5

ปริญญาเอก: กศ.ด. (การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปริญญาโท:  ค.ม. (การสอนสังคมศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประกาศนียบัตร:  ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฎ สวนดุสิต

ปริญญาตรี:  ศศ.บ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


ประวัติเพิ่มเติม

 

 อ.ภาสุดา ภาคาผล
อาจารย์

ห้องพัก EOB ชั้น 2 (ห้องประชุมภาควิชาหลักสูตรและการสอน)

ปริญญาเอก: ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยศิลปากร  **ลาศึกษาต่อ

ปริญญาโท:   ค.ม. (การสอนสังคมศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี:   ค.บ. (การสอนสังคมศึกษาและภาษาอังกฤษ) (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประกาศนียบัตร:  Advance A and B: Speaking Skills and Accent Reduction Skills, Richland College of the Dallas County Community College District, U.S.A.


ประวัติเพิ่มเติม

 

 อ.อลงกรณ์ อัศวโสวรรณ
อาจารย์

ห้องพัก EOB 204

ปริญญาเอก: ปร.ด. (การวัดประเมินและวิจัยการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  **อยู่ระหว่างการศึกษาต่อ

ปริญญาโท:  

  • ศษ.ม. (การสอนสังคมศึกษา) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • กศ.ม. การวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ (การวิจัยและสถิติทางการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปริญญาตรี:   กศ.บ. (สังคมศึกษา) (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


ประวัติเพิ่มเติม