อาจารย์ วิชาเอกภาษาอังกฤษ

 ผศ.ดร.สุรัตนา (มูลเงิน) อดิพัฒน์ 
อาจารย์ 

ห้อง EOB 404/4       อีเมล์   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.      

ปริญญาเอก:  Ph.D. English Language Teaching, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  

ปริญญาโท:  
**ทุน University of Maryland Baltimore County Graduate Scholarship

  • M.A. Teaching English to Speakers of Other Languages, University of Maryland Baltimore County, U.S.A.
  • M.S. Information Systems, University of Maryland Baltimore County, U.S.A.

ประกาศนียบัตร:  
**ทุน University of Maryland Baltimore County Graduate Scholarship  

  • Cert. Teaching English to Speakers of Other Languages, University of Maryland Baltimore County, U.S.A.
  • Cert. Electronic Government, University of Maryland Baltimore County, U.S.A.

ปริญญาตรี:  ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย


ประวัติเพิ่มเติม

 

 ผศ.ดร.อธิป ธรรมวิจิตร  
อาจารย์ 

ห้องพัก EOB ชั้น 401/1     อีเมล์   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.               

ปริญญาเอก:  Ph.D. English Language Teaching, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

ปริญญาโท: M.Ed. Curriculum and Instruction, Cleveland State University, U.S.A.  

ประกาศนียบัตร:  Cert. Teaching English to Speakers of Other Languages,
Cleveland State University, U.S.A.

ปริญญาตรี:  ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ประวัติเพิ่มเติม

 

 ดร.เอกอมร เอี่ยมศิริรักษ์  
อาจารย์ 

ห้องพัก EOB 204

ปริญญาเอก:  

  • Ph.D. English Language Teaching, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ***อยู่ระหว่างการศึกษาต่อ
  • ค.ด.  (บริหารการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท:   

  • ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • นศ.ม. (วาทวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ปริญญาตรี:  

  • ศษ.บ. (ภาษาอังกฤษ) (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • นศ.บ. (การโฆษณา) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย


ประวัติเพิ่มเติม

 

 ผศ.ดร.อนงนาฏ เพชรประเสริฐ  
อาจารย์ 

ห้องพัก EOB 204       อีเมล์   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.              

ปริญญาเอก:  Ph.D. Curriculum and Instruction, Language Education, Indiana State University, U.S.A. 

ประกาศนียบัตร:  Cert. Teaching English as a Second Language/Foreign Language (TESL/TEFL), Indiana State University, U.S.A. 

ปริญญาโท: M.A. Applied Linguistics-English for Science and Technology, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  

ปริญญาตรี:  ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยนเรศวร


ประวัติเพิ่มเติม