หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

                               สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 

                               สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

                               สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา 

                               สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้