อาจารย์ วิชาเอกภาษาจีน

 อ.เสาวลักษณ์ สุขสังข์
อาจารย์

ห้องพัก EOB 404/1  

ปริญญาโท:  M.A. Linguistics and Applied Linguistics, Southwest University, China

ประกาศนียบัตร:  ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปริญญาตรี:  ศ.บ. (ภาษาจีน) มหาวิทยาลัยขอนแก่น


ประวัติเพิ่มเติม

 

 อ.ธนัชพร นามวัฒน์
อาจารย์

ห้องพัก EOB ชั้น 2 (ห้องประชุมภาควิชาหลักสูตรและการสอน)

ปริญญาโท:  M.A. Master of Teaching Chinese to Speakers of Other Languages, Heilongjiang University

ปริญญาตรี:  ศศ.บ. (ภาษาจีน) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


ประวัติเพิ่มเติม

 

 อ.พรรณทิพา จันทร์เพ็ง
อาจารย์

ห้องพัก EOB 204

ปริญญาโท:  M.A. Master of Teaching Chinese to Speakers of Other Languages, Southwest University, China

ประกาศนียบัตรบัณฑิต:  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู) มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ปริญญาตรี:  ศศ.บ. (ภาษาจีน) มหาวิทยาลัยขอนแก่น


ประวัติเพิ่มเติม