อาจารย์ วิชาเอกศิลปศึกษา

 ผศ.กิตติมา เก่งเขตรกิจ
อาจารย์

ห้องพัก NCB 500

ปริญญาโท:  ค.ม. (สาขาวิชาศิลปศึกษา) คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี: กศ.บ. (วิชาเอกศิลปศึกษา วิชาโทวรรณกรรมสำหรับเด็ก) (เกียรตินิยม)
                   คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


ประวัติเพิ่มเติม

 

 ผศ.ทอฝัน หวานชะเอม
อาจารย์

ห้องพัก NCB 500

ปริญญาโท:  ค.ม. (สาขาศิลปศึกษา) คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี:  

  • ศป.บ. (สาขาทัศนศิลป์ ศิลปะจินตทัศน์) (เกียรตินิยม) คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • ศศ.บ. (สาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง 


ประวัติเพิ่มเติม

 

 อ.วุฒิภา สว่างสุข
อาจารย์

ห้องพัก NCB 500 

ปริญญาโท:  ค.ม. (สาขาศิลปศึกษา) คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี:  ศป.บ. (สาขาทัศนศิลป์-ศิลปะจินตทัศน์) คณะศิลปกรรมศาสตร์
                     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


ประวัติเพิ่มเติม

 

 อ.เกียรติศักดิ์ ล้วนมงคล
อาจารย์

ห้องพัก EOB 401

ปริญญาโท:  ค.ม.ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ศิลปศึกษา) คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี: ศ.บ.ศิลปบัณฑิต (ประยุกตศิลปศึกษา) คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร


ประวัติเพิ่มเติม