เจ้าหน้าที่

น.ส.วัลภา วีระสม 

เลขานุการภาควิชาหลักสูตรและการสอน 

ห้องพัก EOB 203

 

ปริญญาโท:  กศ.บ. การศึกษาปฐมวัย (ปฐมวัยศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปริญญาตรี:  ศศ.บ. การประถมศึกษา (ประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น