อาจารย์ วิชาเอกภาษาไทย

 ผศ.อดุลย์  ไทรเล็กทิม
อาจารย์

ห้องพัก EOB 401/7  

ปริญญาโท:  ศศ.ม. (การสอนภาษาไทย) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ

ปริญญาตรี:  ค.บ. (วิชาเอกภาษาไทย วิชาโทภาษาอังกฤษ) วิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง                             จ.ราชบุรี


ประวัติเพิ่มเติม

 

 ผศ.ดร.เด่นดาว  ชลวิทย์
อาจารย์

ห้องพัก EOB 403/8  

ปริญญาเอก:  ค.ด. (วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท:    ค.บ. (การสอนภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี:    อ.บ. (วิชาเอกภาษาไทย วิชาโทภาษาอังกฤษ-ภาษาศาสตร์)
                      จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ประวัติเพิ่มเติม

 

รศ.ขัณธ์ชัย  อธิเกียรติ
อาจารย์

ห้องพัก EOB 403/2 

ปริญญาเอก: ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
                      ***อยู่ระหว่างการศึกษาต่อ

ปริญญาโท:  ค.ม. (การสอนภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ปริญญาตรี:  ค.บ. มัธยมศึกษา (ภาษาไทย - เทคโนโลยีการศึกษา) 
                    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.


ประวัติเพิ่มเติม

 

 อ.เพชร  วิจิตรนาวิน
อาจารย์

ห้องพัก NCB 500  

ปริญญาเอก:  **อยู่ระหว่างการลาศึกษาต่อ

ปริญญาโท:  ค.ม. (สาขาวิชาการสอนภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี:  ค.บ. (มัธยมศึกษา มนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์ วิชาเอกภาษาไทย)                                      (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ประวัติเพิ่มเติม

 

 ดร.สง่า  วงค์ไชย 
อาจารย์ 

ห้องพัก NCB 500       อีเมล์   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ปริญญาเอก: ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน-วิชาเอกการสอนภาษาไทย)
มหาวิทยาลัยศิลปากร   

ปริญญาโท:  ศษ.ม. (การสอนภาษาไทย) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปริญญาตรี:  ศษ.บ. (ภาษาไทย) (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยรามคำแหง


ประวัติเพิ่มเติม

 

 อ.ธนชพร พุ่มภชาติ
อาจารย์

ห้องพัก EOB 204

ปริญญาเอก:  **อยู่ระหว่างการศึกษาต่อ

ปริญญาโท:  ค.ม. (การสอนภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี: ค.บ. มัธยมศึกษา (ภาษาไทย) (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ประวัติเพิ่มเติม