สารสนเทศบุคลากร

ระบบสารสนเทศ จาก website คณะศึกษาศาสตร์ 

 ข้อมูลบนระบบสารสนเทศ 

 งานวิจัย   

 THE 44th NATIONAL GRADUATE RESEARCH CONFERENCE : NGRC การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 44  

  The 2nd Technology Innovation Management and Engineering Science International Conference: TIMES-iCON2017 โครงการประชุมวิชาการนานาชาติด้านการจัดการนวัตกรรมเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์วิศวกรรม ครั้งที่ 2      

งานประชุมวิชาการนานาชาติ TIMES-iCON2017 เปิดรับบทความทั้งภาษาไทยและและภาษาอังกฤษ โดยรับหัวข้อที่ครอบคลุมทั้งในด้านการจัดการ บริหารธุรกิจ การจัดการการศึกษา วิศวกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ และสารสนเทศทางการแพทย์ โดยบทความภาษาอังกฤษบางส่วนที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รรับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

 

งานประกันคุณภาพ

 ระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา (www.iregis2.ru.ac.th/mko/) 

  ระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา (www.reportqa.ru.ac.th) ระบบเก่า

  ข้อมูลเกี่ยวกับประกันคุณภาพบนเว็บไซต์สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 ข้อมูลเกี่ยวกับประกันคุณภาพบนเว็บไซต์คณะศึกษาศาสตร์

 

กรอบจรรยาบรรณอาจารย์มหาวิทยาลัยรามคำแหง

จรรยาบรรณอาจารย์

 

คู่มือสวัสดิการ (โดยงานสวัสดิการ กองการเจ้าหน้าที่)

 คู่มือสวัสดิการ