อาจารย์ วิชาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษา

 ผศ.ดร.สุรวีร์  เพียรเพชรเลิศ
อาจารย์

ห้องพัก EOB 404/7  

ปริญญาเอก:  ศษ.ด. (หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาโท:   

  • กศ.ม. (ธุรกิจศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
  • บธ.ม. (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปริญญาตรี:   ศษ.บ. (ธุรกิจศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ประวัติเพิ่มเติม

 

 อ.ยาซา มะหะมาน
อาจารย์

ห้องพัก NCB 500

ปริญญาโท:  วท.ม. (การศึกษาวิทยาศาสตร์ วิชาเอกคอมพิวเตอร์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปริญญาตรี:   คอ.บ. (สาขาวิชาคอมพิวเตอร์) (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


ประวัติเพิ่มเติม