งานเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพครู

กำหนดการยื่นขอฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1/2563

ตัวอย่างการกรอกแบบแสดงความจำนงฯ (Dowload)

 แบบแสดงความจำนงฯ ของแต่ละวิชาเอก (Dowload)

 แบบตรวจสอบรายการเอกสาร (Word) (PDF)

 ใบ สป.12 (สำหรับนักศึกษาที่เป็นครูเท่านั้น) (Word) (PDF) 

 ใบติดหน้าซองไปรษณีย์ (Word)

 ใบคำร้องภาควิชาหลักสูตรและการสอน (PDF)