อาจารย์ วิชาเอกวิทยาศาสตร์

 รศ.ดร.วรนุช  แหยมแสง
อาจารย์

ห้องพัก EOB 403/3

ปริญญาเอก: ค.ด. (การวัดและการประเมินผลทางการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ปริญญาโท:  ค.ม. (สถิติการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ปริญญาตรี:  ค.บ. มัธยมศึกษา (การสอนวิทยาศาสตร์). จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.


ประวัติเพิ่มเติม

 

 รศ.ดร.วนิดา  ฉัตรวิราคม
อาจารย์

ห้องพัก NCB 500

ปริญญาเอก:  กศ.ด. วิทยาศาสตร์ศึกษา (เคมี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ                   (ประสานมิตร)

ปริญญาโท:   ค.ม. (การมัธยมศึกษา - การสอนเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี:   กศ.บ. (สาขาการสอนเคมี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (บางเขน)


ประวัติเพิ่มเติม

 

 ผศ.ดร.อัมพร  วัจนะ
อาจารย์

ห้องพัก NCB 500

ปริญญาเอก:  ปร.ด. (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา) มหาวิทยาลัยมหิดล 

ประกาศนียบัตรบัณฑิต:  ประกาศนียบัตรบัณฑิต (สาขาวิชาชีพครู) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ปริญญาตรี:  วท.บ. (สาขาฟิสิกส์) (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 


ประวัติเพิ่มเติม

 

 อ.ชัยวัฒน์ หมู่เจริญ
อาจารย์

ห้องพัก NCB 500

ปริญญาโท:   วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศนียบัตรบัณฑิต:  ประกาศนียบัตรบัณฑิต (สาขาวิชาชีพครู)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ปริญญาตรี:  วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยรามคำแหง


ประวัติเพิ่มเติม

 

 ดร.จิตราภรณ์ บุญถนอม
อาจารย์

ห้องพัก EOB 404

 

ปริญญาเอก:  กศ.ด. (การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปริญญาโท:  ว.ม. (สหสาขาเพศศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี:  ค.บ. (สาขามัธยมศึกษาวิทยาศาสตร์ทั่วไป-ชีววิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ประวัติเพิ่มเติม