อาจารย์ วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย

 อ.เยาวพรรณ ทิมทอง
หัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์

ห้องพัก EOB 203

ปริญญาโท:  กศ.ม. (การปฐมวัยศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปริญญาตรี:  ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) สถาบันราชภัฏสวนดุสิต


ประวัติเพิ่มเติม

 

 ผศ.ดร.บงกช ทองเอี่ยม
อาจารย์

ห้องพัก EOB ชั้น 4 

ปริญญาเอก: กศ.ด. (การบริหารการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์)    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปริญญาโท:  ศษ.ม. (การศึกษาปฐมวัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
                   ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปริญญาตรี:  ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) สถาบันราชภัฏสวนดุสิต


ประวัติเพิ่มเติม

 

 ดร.กรวิภา  สรรพกิจจำนง 
อาจารย์  

ห้องพัก EOB 404/8

ปริญญาเอก: กศ.ด. (การศึกษาปฐมวัย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปริญญาโท:  กศ.บ. (การศึกษาปฐมวัย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปริญญาตรี:  ศศ.บ. (การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น


ประวัติเพิ่มเติม

  

 อ.ฐิตินันท์ ธีรเวชเจริญชัย  
อาจารย์

ห้องพัก NCB 500       อีเมล์   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ปริญญาโท:  ศษ.ม. (ปฐมวัยศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาตรี:  ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ประวัติเพิ่มเติม