หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2556 (สำหรับนักศึกษารหัส 56-59) 

หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2561 (สำหรับนักศึกษารหัส 61)

หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2562 (สำหรับนักศึกษารหัส 62)

หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2567 (สำหรับนักศึกษารหัส 67 เป็นต้นไป)