หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2556 (สำหรับนักศึกษารหัส 56-59) 

หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2561 (สำหรับนักศึกษารหัส 61)

หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2562 (สำหรับนักศึกษารหัส 62 เป็นต้นไป)