อ.เยาวพรรณ ทิมทอง
หัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน

การศึกษา


ปริญญาโท:  กศ.ม. (การปฐมวัยศึกษา) มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ
ปริญญาตรี:  ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) สถาบันราชภัฏสวนดุสิต

ประสบการณ์


พ.ศ.2557 - ปัจจุบัน หัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์
พ.ศ.2546 - ปัจจุบัน กรรมการคณะกรรมการวิชาการ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
พ.ศ.2546 - ปัจจุบัน รองประธานคณะกรรมการประกันคุณภาพ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย                            รามคำแหง. 
พ.ศ.2546 - ปัจจุบัน กรรมการคณะกรรมการบริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม)
พ.ศ.2543 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการฝึกสอน ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
พ.ศ.2543 - 2545   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการฯ จ.นครศรีธรรมราช.
พ.ศ.2538 - 2540   ผู้ช่วยครูใหญ่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม)

วิชาที่รับผิดชอบ


ปริญญาตรี 

 • EE223 การเล่น-การเรียนระดับปฐมวัย
 • EE325 ธรรมชาติศึกษาระดับปฐมวัย
 • EE326 วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย
 • EE327 ภาษาไทยสำหรับเด็กปฐมวัย (ผู้สอนร่วม)
 • EE328 คณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย (ผู้สอนร่วม)
 • EE343 การวิเคราะห์หนังสือสำหรับเด็ก
 • EE347 นิทานและหุ่นสำหรับเด็กปฐมวัย
 • EE413 หลักสูตรและการเรียนการสอนระดับปฐมวัย (ผู้สอนร่วม)
 • EE414 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย (ผู้สอนร่วม)
 • EE424 การสอนเด็กพิเศษในชั้นเรียนปกติ
 • EE431 พฤติกรรมการสอนระดับปฐมวัย 1 (ผู้สอนร่วม)
 • EE432 พฤติกรรมการสอนระดับปฐมวัย 2 (ผู้สอนร่วม)
 • EE434 การวิจัยในชั้นเรียนระดับปฐมวัย (ผู้สอนร่วม)
 • TL406 การฝึกสอน
 • TL407 สัมมนาการสอน