ประกาศสำหรับนักศึกษารหัส 52-55

แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลในคู่มือนักศึกษา
“ระเบียบการรับสมัครเข้าเป็นนักศึกษาและแผนกาหนดการศึกษาชั้นปริญญาตรีส่วนกลาง พ.ศ.2555” (ม.ร.1)

 

วิชาเอกภาษาไทย

หน้า 170 – 171 แก้รหัสวิชาในข้อ 3.1.2 วิชาเอกเลือก

จาก CTH 3107 (TH 348) เป็น THA 3107 (TH 348)

CTH 3205 (TH 336) เป็น THA 3205 (TH 336)

CTH 3211 (TH 357) เป็น THA 3211 (TH 357)

CTH 4104 (TH 445) เป็น THA 4104 (TH 445)

CTH 4105 (TH 448) เป็น THA 4105 (TH 448)

 

วิชาเอกคณิตศาสตร์

หน้า 186 แก้ข้อ 1.5 คณิต – วิทยาศาสตร์

จาก ให้เลือกเรียน 1 กระบวนวิชา คือ

ECT 1301 (ET 131) หรือ MTH 1003 (MA 103)

เป็น ให้เรียน ECT 1301 (ET 131)

บังคับเรียน ECT 1301 (ET 131) ไม่ให้เลือกเรียน MTH 1003 (MA 103)

 

วิชาเอกสังคมศึกษา

หน้า 178 แก้รหัสวิชา

จาก CSO 3307 (SD 334) เป็น CSO 3207 (SD 334)

 

 

ภาควิชาหลักสูตรและการสอน

30 เมษายน 2558