กำหนดการยื่นฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 


 แบบการยื่นฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

     - ตัวอย่างการกรอกแบบแสดงความจำนงฯ (Download)

     - แบบแสดงความจำนงขอออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

  • นักศึกษารหัส 52 - 59 (Download)
  • นักศึกษารหัส 61   (Download)  
  • นักศึกษารหัส 62 - 66 (Download)
  • แบบฟอร์มเช็คเกรดรหัส 61 และ 62 - 66 (10 เอกวิชา)  (Download)

     - แบบตรวจสอบรายการเอกสาร (Download)

     - ใบ สป.12 (สำหรับนักศึกษาที่เป็นครูเท่านั้น) (Word) (PDF)

     - ใบคำร้องภาควิชาหลักสูตรและการสอน (Download)

      -  แบบคำร้องรับรองผลการเรียน (Download


โรงเรียนในเครือข่ายมหาวิทยาลัยรามคำแหง