ประกาศกำหนดการยื่นฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 2/2563

     - ตัวอย่างการกรอกแบบแสดงความจำนงฯ (Dowload)

     - แบบแสดงความจำนงฯ ของแต่ละวิชาเอก (Dowload) 

     - แบบตรวจสอบรายการเอกสาร (Dowload)

     - ใบ สป.12 (สำหรับนักศึกษาที่เป็นครูเท่านั้น) (Word) (PDF)

     - ใบคำร้องภาควิชาหลักสูตรและการสอน (PDF)