งานเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพครู

กำหนดการยื่นขอฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒