ตารางสอบ (คณะจัดสอบเอง) ภาคเรียนที่ 1/65  

ประกาศกระบวนวิชาที่จัดสอบเองสอบไล่ภาค 1/2565