ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์


ปรัชญา    

เปิดโอกาสทางการศึกษาตลอดชีวิต ผลิตบัณฑิตให้เป็นครูที่มีความรู้คู่คุณธรรม


ปณิธาน

พัฒนาภาควิชาหลักสูตรและการสอนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นครูที่มีศักยภาพและคุณธรรม นำไปสู่การสร้างสรรค์ และรับผิดชอบต่อสังคม


วิสัยทัศน์

ภาควิชาหลักสูตรและการสอนจัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นครูที่ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง รู้จักใช้เทคโนโลยี เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาชีพ นำไปสู่การสร้างสรรค์เยาวชนและสังคมไทย


พันธกิจ

            1.   ด้านการจัดการศึกษา

                  ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีคุณธรรม และจริยธรรม พัฒนาหลักสูตรให้มีความหลากหลายผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทั้งในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม รวมทั้งกระจายโอกาสเรียนรู้ ความก้าวหน้าทางวิชาการในระดับบัณฑิตศึกษาไปสู่ชุมชนสนับสนุนการจัดการศึกษาในรูปแบบของเครือข่ายการเรียนรู้ ร่วมมือ และแลกเปลี่ยน ความรู้ทางวิชาการระหว่างสถาบันการศึกษา หน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

            2.   ด้านการวิจัย

                  พัฒนาปรับปรุงดำเนินงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพ สนับสนุนให้คณาจารย์ และบุคลากรของคณะศึกษาศาสตร์สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยสามารถนำประโยชน์ไปใช้เพื่อเป็นการพัฒนาสถาบันสังคมและเผยแพร่งานวิจัยได้ในระดับสากล

            3.   ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม

                  ขยายขอบเขตและรูปแบบของการบริการวิชาการในด้านต่าง ๆ ไปสู่สังคมเมืองและชนบทให้สามารถได้รับแนวความรู้และแนวคิดใหม่ ๆ ทางการศึกษาและวิชาชีพ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้งในด้านวิชาการและสุขภาพ รวมทั้งสามารถเป็นผู้นำทางวิชการและเป็นที่พึ่งของสังคม

            4.   ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

                  ดำเนินกิจกรรมเพื่อดำรงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมที่ดีของไทย ปลูกฝังให้นักศึกษาตระหนักถึงคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาไทย และให้ร่วมกันอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย

            5.   ด้านการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี

                  สนับสนุนการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งสนับสนุนให้บุคลากรทางการศึกษาสามารถใช้ประโยชน์จากเครื่องมือต่าง ๆ ที่ทันสมัยได้

            6.   ด้านการประกันคุณภาพ

                  สนับสนุนให้มีระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับภาควิชาหน่วยงานและคณะอย่างต่อเนื่อง

            7.   ด้านการบริหารจัดการ

                  พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการของภาควิชาให้ทันสมัย เพื่อช่วยสนับสนุให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานด้านวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล


วัตถุประสงค์

            1.   เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพทั้งด้านวิชาการ และวิชาชีพ มีความรู้คู่คุณธรรม มีจิตสำนึกที่ดีต่อการประกอบวิชาชีพครู มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความมั่นคงทางอารมณ์ มีความเป็นผู้นำ มีความรู้ ทักษะ และความสามารถที่เป็นประโยชน์ เพื่อการพัฒนาสังคม ชุมชน และประเทศชาติได้

            2.   เพื่อพัฒนาวิชาการทางการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย และสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ไปสู่สังคมและชุมชน เป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษา ความเสมอภาค และความเท่าเทียมกันทางการศึกษา

            3.   เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพทางการวิจัย สนับสนุนให้บุคลากรของภาควิชาหลักสูตรและการสอนเป็นผู้ที่ใฝ่รู้ สามารถสร้างองค์ความรู้ให้ทันต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ และสามารถเผยแพร่ผลงานไปสู่สากลได้

            4.   เพื่อปรับปรุงระบบการบริหารจัดการทั้งทางด้านการบริหารและวิชาการ ให้มีความคล่องตัว มีประสิทธิภาพและคุณภาพในการจัดการศึกษา มีมาตรฐานการศึกษา มีความเป็นเลิศทางวิชาการ รวมทั้งมีระบบตรวจสอบ ประเมินผลที่เป็นรูปธรรมและมีความโปร่งใส

            5.   ส่งเสริมสนับสนุนให้เห็นคุณค่า และสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งสืบสานวัฒนธรรมไทยที่ดีงามให้ยั่งยืนตลอดไป

            6.   เพื่อพัฒนาและสนับสนุนการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งสามารถนำมาประยุกต์และดัดแปลงให้เหมาะสมกับลักษณะของวิชาและท้องถิ่น