ดร.กรวิภา  สรรพกิจจำนง 
อาจารย์

การศึกษา


ปริญญาเอก: กศ.ด. การศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโรฒ
ปริญญาโท:  กศ.บ. การศึกษาปฐมวัย (ปฐมวัยศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปริญญาตรี:   ศศ.บ. การประถมศึกษา (ประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประสบการณ์


พ.ศ. 2549 – ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการวิชาการภาคหลักสูตรและการสอนคณะศึกษาศาสตร์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัย คณะศึกษาศาสตร์
พ.ศ. 2537 – 2542 อาจารย์ใหญ่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม)
พ.ศ. 2535 – 2536 เลขานุการวิชาภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์

ผลงานทางวิชาการ


 • เอกสารและหน่วยการสอน หลักสูตรระดับปฐมวัยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม) 2537 - 2542
 • พัฒนาเว็บไซต์ เรื่อง “การพัฒนาพหุปัญญาเพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย” http://www.Thai.net/kindergarten./page1.htm/.2542.
 • วิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต เรื่อง “ความสามารถด้านกล้ามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์แบบชี้นำและแบบอิสระ”
 • วิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต เรื่อง “การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบฮาร์ทสที่มีต่อความสามารถทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย”

วิชาที่รับผิดชอบ


ปริญญาตรี 

 • EE 211 การปฐมวัยศึกษา 
 • EE 313 หลักการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนระดับปฐมวัย 
 • EE 323 กิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย
 • EE 414 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย
 • EE 423 การสอนจริยศึกษาระดับปฐมวัย
 • EE 432 พฤติกรรมการสอนระดับปฐมวัย 2
 • EE 434 การวิจัยในชั้นเรียนระดับปฐมวัย 
 • EE 435 สัมมนาครูสอนระดับปฐมวัย 

ปริญญาโท

 • ED 502 การศึกษาพื้นฐาน