เกี่ยวกับคณะศึกษาศาสตร์
     
Home  
ประวัติและความเป็นมา  
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์  
โครงสร้างคณะฯ  
ประกันคุณภาพการศึกษา  
งานนโยบายและแผน  
ระบบสารสนเทศ  
การจัดการความรู้  

 
ข่าวประชาสัมพันธ์


 
เกี่ยวกับหลักสูตร
ปริญญาตรี  
ปริญญาโท  
 
 
คณะผู้บริหารศึกษาศาสตร์
คณะผู้บริหาร  
หัวหน้าภาควิชา  
คณาจารย์ประจำภาควิชา  
รายชื่อคณาจารย์ (ตามตัวอักษร)  
เจ้าหน้าที่คณะฯ  
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์ / สถานที่ติดต่อ  
iteduram@gmail.com  
Login อาจารย์
 
 
Login:
pass:
  
 
บริการบุคลากร
หน่วยการเจ้าหน้าที่  
   
สถิติผู้เข้าเว็บ
 

           มีผู้ชมอยู่ 4 คน

 
สวัสดิการ ศึกษาศาสตร์
   
     
     
รางวัลเกียรติยศ
ศิษย์ศึกษาศาสตร์
     
 
 
     
   
     
 
 
Faculty Of Education
 
 :: Webmaster Talk ::รายชื่อผู้มีเข้าศึกษาต่อ ป.โท โครงการพิเศษ


รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ป.โท โครงการพิเศษ


รับสมัครเข้าศึกษาต่อ ป.โท โครงการพิเศษ
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา บางนา รุ่น 1 (Web)
บริหารการศึกษา ภูเก็ต รุ่น 7 (PDF)


รับสมัคร นักศึกษา ป.โท ภาค 1/2557
สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้

รายละเอียดดูที่นี่ (web)

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ใหม่  ประจำภาคการศึกษา 1/2556
     1. อ.เอกสิทธิ์  ชาตินทุ    ภาควิชาการศึกษาต่อเนื่องและอาชีวศึกษา
2. อ.สง่า วงค์ไชย                     ภาควิชาหลักสูตรและการสอน
3. อ.ราชันย์  เวียงเพิ่ม                 โรงเรียนสาธิตฯ (ภาษาไทย)
4. อ.มาณีรัศ  เสงี่ยมจิตต์          โรงเรียนสาธิตฯ (วิทยาศาสตร์)
5. อ.อ้อมตะวัน  แสงจักรวาฬ     โรงเรียนสาธิตฯ (วิทยาศาสตร์)
            

Last Update 22/7/2557
สารสนเทศนักศึกษาปริญญาตรีส่วนกลาง
สารสนเทศนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ (ตรี-โท)
กระบวนการทำวิทยานิพนธ์ตามมาตรฐานบัณฑิตวิทยาลัย
ข้อกำหนดในการได้มาซึ่งใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู / ผู้บริหาร
         
รายงานการประชุม
ฝ่ายประเมินผลการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ได้จัดทำขั้นตอนการขอรับ
บริการประเมินผลโครงการ / กิจกรรม สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
และรายละเอียดได้ท
ี่ ประกันคุณภาพการศึกษา
   
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

 :: News ::
       ข่าวประกาศจากเว็บเรานะครับ
 :: ภาควิชาจิตวิทยา ::
  หัวข้อข่าวประกาศ
อ่าน
วันที่
 การจัดสอบซ่อม ภาค 2/2556  31 22/7/2557
Post by piya
 ประกาศปิดวิชา ภาค2/2556 1557 6/11/2556
Post by pannika mojinda
 ประกาศวัน เวลา จัดสอบเองภาควิชาจิตวิทยา ภาค1/56 1066 16/9/2556
Post by pannika
 ประกาศวันเวลาสถานที่สอบของวิชาจัดสอบเองภาควิชาจิตวิทยา ซ่อม 2/2555 532 31/7/2556
Post by ปัณณิกา
 :: ภาควิชาการประเมินและการวิจัย ::
  หัวข้อข่าวประกาศ
อ่าน
วันที่
 ตารางเรียน ป.โท ภาค 1/2557  330 1/7/2557
Post by Piya
 ผลการสอบประมวลความรอบรู้ 363 13/6/2557
Post by Piya
 ตารางสอบประมวลความรอบรู้ ภาคฤดูร้อน / 2556 (ระดับปริญญาโท)  205 29/4/2557
Post by Piya
 ตารางสอบภาคฤดูร้อน/2556 (ระดับปริญญาตรี) 219 29/4/2557
Post by Piya
 :: ภาควิชาพลานามัย ::
  หัวข้อข่าวประกาศ
อ่าน
วันที่
 จัดสอบเอง ภาค S/2555 974 2/5/2556
Post by ภาควิชาพลานามัย
 สถานที่จัดสอบเอง ภาค 2/2555 822 8/2/2556
Post by ภาควิชาพลานามัย
 จัดสอบเอง ภาค 2/255 1165 5/2/2556
Post by ภาควิชาพลานามัย
 ตารางสอบซ่อม 1/2555 860 19/12/2555
Post by ภาควิชาพลานามัย
 :: ภาควิชาหลักสูตรและการสอน ::
  หัวข้อข่าวประกาศ
อ่าน
วันที่
 ขอเชิญเข้าฟังการเสวนาเรื่อง การขอใบประกอบวิชาชีพครู 6842 18/7/2555
Post by เลขานุการภาควิชาหลักสูตรและการสอน
 แจ้งกำหนดการปญมนิเทศกศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ๑ 4914 28/4/2555
Post by เลขานุการคณะกรรมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
 :: ภาควิชาบริหารการศึกษาและอุดมศึกษา ::
  หัวข้อข่าวประกาศ
อ่าน
วันที่
 แจ้งดาวโหลดแบบแสดงความต้องการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาบริหารการศึกษา 249 7/7/2557
Post by Sayamon
 ตารางเรียน ภาค 1/2557 302 4/7/2557
Post by K.
 กำหนดการรับปริญญานักศึกษาโครงการพิเศษ กรุงเทพมหานคร รุ่น 3 797 13/1/2557
Post by K.
 ประกาศงดการเรียนการสอน 402 29/11/2556
Post by K.
 :: บัณฑิตศึกษา ::
  หัวข้อข่าวประกาศ
อ่าน
วันที่
 กำหนดการเรียน RAM6000 592 21/3/2557
Post by piya
 กำหนดวันเวลาเรียน วิชา RAM6000 ภาค2/2556 538 21/11/2556
Post by Piya
 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2555 1818 10/7/2555
Post by ratchadaporn
 :: โครงการพิเศษ สาขาบริหารการศึกษา ::
  หัวข้อข่าวประกาศ
อ่าน
วันที่
 เอกสารที่ใช้ในการแจ้งจบ กทม. รุ่น 4 127 21/7/2557
Post by K.
 กำหนดการแจ้งจบ นักศึกษาโครงการพิเศษ กทม. รุ่น 4 179 20/7/2557
Post by K.
 กำหนดการสอบประมวลความรู้ แก้ I 113 20/7/2557
Post by K.
 การยื่นเรื่องแจ้งจบ 325 8/7/2557
Post by K.
 :: ข่าวสารและงานกิจกรรม ::
  หัวข้อข่าวประกาศ
อ่าน
วันที่
 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557  75 8/7/2557
Post by Piya
 ขอเชิญครูสพฐ.เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ „สื่อสร้างสรรค์กับการใช้ไอซีทีเพื่อพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงของผู้เรียนใน ศตวรรษที่ 21„ ฟรี 46 7/7/2557
Post by sayamon
 ข่าวคณะศึกษาศาสตร์ ปี 2557 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน มิถุนายน  83 7/7/2557
Post by Sayamon
 กิจกรรมวันสงกรานต์ 2557 32 3/7/2557
Post by Piya
 :: ศูนย์ประสานงานโครงการ สพฐ. ::
  หัวข้อข่าวประกาศ
อ่าน
วันที่
 พิธีไหว้ครูและปัจฉิมนิเทศ สพฐ.รุ่น 2 472 20/6/2556
Post by Piya
 การขึ้นทะเบียนบัณฑิต ของนักศึกษาโครงการ สพฐ. รุ่น 1 กทม.  2002 13/12/2555
Post by Piya
 :: งานการเงินคณะศึกษาศาสตร์ ::
  หัวข้อข่าวประกาศ
อ่าน
วันที่
 ข่าวการเงินประจำ เดือน กรกฎาคม 2557 66 7/7/2557
Post by rapin
 การจัดซื้อจัดจ้าง 54 4/7/2557
Post by rapin
 ข่าวการเงิน 61 30/6/2557
Post by rapin
 ข่าวการเงิน 87 17/6/2557
Post by rapin
<< -- อ่านทั้งหมด
:: ประกันคุณภาพ ::
 
  หัวข้อ
ผู้เขียน
อ่าน
วันที่
 ยินดีต้อนรับคณะผู้ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน ปี 2556 Piya 9 21/7/2557
 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปี การศึกษา 2555 piya 249 19/9/2556
 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมพิธีรับมอบรางวัลผลการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของคณะศึกษาศาสตร์ Piya 412 23/12/2555
 ยินดีต้อนรับคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระหว่างวันที่ 18-20 ธ.ค. Piya 465 12/12/2555
<< -- อ่านรายงานทั้งหมด
 
:: สายตรงคณบดี ::
คุยกับคณบดี
:: Download ::
 
  Download Adobe PDF Reader
 
 
PDF Creator
 
   
 
Baidu PC Faster
   
   
 
Internet Speedtest
   
   
 
  หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (File1) (File2)

:: Poll ::
:: Quick Link  ::
   
km edu
   
km edu
   
facebook edu
   
ภาควิชาการศึกษาต่อเนื่องและอาชีวศึกษา
   
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
 
ภาควิชาหลักสูตรและการสอน  คณะศึกษาศาสตร์
 
ภาควิชาพลานามัย
 
สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
 
โรงเรียนสาธิตมัธยม
 
 
:: Weblink ::
E-Book รามคำแหง
Education resources
English Learning
ERIC Digests
How to research
Learning Theories
Math Education
RU e-Learning
RU Job Matching
RUmail
Teacher resource
Teaching & Learning
Teaching Tips
กระทรวงศึกษาธิการ
กองการเจ้าหน้าที่ มร.
ข้อมูลจากส่วนราชการไทย
คุรุสภา
โครงการปริญญาเอก มร.
ฐานข้อมูลหอสมุดกลาง มร.
โทรทัศน์ครู
บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์ประสานงานโครงการ สพฐ.
สถาบันคอมพิวเตอร์
สภาการศึกษา (สกศ)
สภาคณบดีครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
สาขาวิทยบริการฯ มร.
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)
Home | ประวัติและความเป็นมา | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ประกันคุณภาพ | เบอร์โทรศัพท์ / สถานที่ติดต่อ


CopyRight © 2012 Faculty of Education, Ramkhumhaeng University