เกี่ยวกับคณะศึกษาศาสตร์
     
Home  
ประวัติและความเป็นมา  
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์  
โครงสร้างคณะฯ  
ประกันคุณภาพการศึกษา  
งานนโยบายและแผน  
ระบบสารสนเทศ  
การจัดการความรู้  
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


 
เกี่ยวกับหลักสูตร
ปริญญาตรี  
ปริญญาโท  
 
 
คณะผู้บริหารศึกษาศาสตร์
คณะผู้บริหาร  
หัวหน้าภาควิชา  
คณาจารย์ประจำภาควิชา  
รายชื่อคณาจารย์ (ตามตัวอักษร)  
เจ้าหน้าที่คณะฯ  
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์ / สถานที่ติดต่อ  
piya.edu@gmail.com  
Login อาจารย์
 
 
Login:
pass:
  
 
บริการบุคลากร
หน่วยการเจ้าหน้าที่  
   
สถิติผู้เข้าเว็บ
 

           มีผู้ชมอยู่ 13 คน

 
สวัสดิการ ศึกษาศาสตร์
   
     
     
รางวัลเกียรติยศ
ศิษย์ศึกษาศาสตร์
     
 
 
     
   
     
 
 
Faculty Of Education
 
 :: Webmaster Talk ::


ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่ (pdf)

ราคากลางโครงการศึกษาดูงาน ณ จังหวัดระยอง
โครงการศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 4

ค่าที่พัก (pdf) ค่าอาหาร (pdf) ค่ารถบัส (pdf)

กำหนดการปฐมนิเทศ นักศึกษา ป.โท 
โครงการพัฒนาครูสู่ปริญญาโท ช่วงปิดภาคเรียน รุ่น 12
(pdf)


รับสมัครนักศึกษา ป.โท โครงการพิเศษ หัวหมาก 
สาขาการสอนภาษาอังกฤษ รุ่น 2 (pdf) 
และ คณิตศาสตรศึกษา รุ่น 3
(pdf)
แสดงความจำนงค์เข้าศึกษา (Web)

รับสมัครนักศึกษา ป.โท
สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (แผน ข)
เรียนเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ เปิดรับสมัครในสาขาวิทยบริการ 9 แห่ง
1.วิทยาเขตบางนา 2.จังหวัดแพร่ 3.จังหวัดนครราชสีมา 4.จังหวัดบุรีรัมย์
5.จังหวัดสุรินทร์ 6.จังหวัดนครศรีธรรมราช
7.จังหวัดสงขลา 8.จังหวัดขอนแก่น 9.จังหวัดตรัง
รายละเอียดดูที่นี่ (web)

รับสมัคร นักศึกษา ป.โท ภาค 1/2557
สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้

รายละเอียดดูที่นี่ (web)

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ใหม่  ประจำภาคการศึกษา 1/2556
     1. อ.เอกสิทธิ์  ชาตินทุ    ภาควิชาการศึกษาต่อเนื่องและอาชีวศึกษา
2. อ.สง่า วงค์ไชย                     ภาควิชาหลักสูตรและการสอน
3. อ.ราชันย์  เวียงเพิ่ม                 โรงเรียนสาธิตฯ (ภาษาไทย)
4. อ.มาณีรัศ  เสงี่ยมจิตต์          โรงเรียนสาธิตฯ (วิทยาศาสตร์)
5. อ.อ้อมตะวัน  แสงจักรวาฬ     โรงเรียนสาธิตฯ (วิทยาศาสตร์)
            


Last Update 31/3/2557
สารสนเทศนักศึกษาปริญญาตรีส่วนกลาง
สารสนเทศนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ (ตรี-โท)
กระบวนการทำวิทยานิพนธ์ตามมาตรฐานบัณฑิตวิทยาลัย
ข้อกำหนดในการได้มาซึ่งใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู / ผู้บริหาร
         
รายงานการประชุม
ฝ่ายประเมินผลการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ได้จัดทำขั้นตอนการขอรับ
บริการประเมินผลโครงการ / กิจกรรม สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
และรายละเอียดได้ท
ี่ ประกันคุณภาพการศึกษา
   
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

 :: News ::
       ข่าวประกาศจากเว็บเรานะครับ
 :: ภาควิชาจิตวิทยา ::
  หัวข้อข่าวประกาศ
อ่าน
วันที่
 ประกาศปิดวิชา ภาค2/2556 1189 6/11/2556
Post by pannika mojinda
 ประกาศวัน เวลา จัดสอบเองภาควิชาจิตวิทยา ภาค1/56 876 16/9/2556
Post by pannika
 ประกาศวันเวลาสถานที่สอบของวิชาจัดสอบเองภาควิชาจิตวิทยา ซ่อม 2/2555 418 31/7/2556
Post by ปัณณิกา
 ประกาศ เปิด ปิด เปลียนแปลงวัน เวลา สถานที่ ภาคเรียน 1/56  1354 30/5/2556
Post by pannika
 :: ภาควิชาการประเมินและการวิจัย ::
  หัวข้อข่าวประกาศ
อ่าน
วันที่
 ตารางสอบซ่อมภาค ป.ตรี 2/2556 (คณะจัดสอบเอง)   242 7/2/2557
Post by Piya
 ตารางสอบซ่อมภาค 1/2556 (ป.ตรี)  แก้ไขเพิ่มเติม 288 24/12/2556
Post by Piya
 ตารางเรียนภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2556  447 21/11/2556
Post by Piya
 ตารางสอบ (จัดสอบเอง) ภาค 1  ปีการศึกษา 2556 693 9/9/2556
Post by Piya
 :: ภาควิชาพลานามัย ::
  หัวข้อข่าวประกาศ
อ่าน
วันที่
 จัดสอบเอง ภาค S/2555 810 2/5/2556
Post by ภาควิชาพลานามัย
 สถานที่จัดสอบเอง ภาค 2/2555 737 8/2/2556
Post by ภาควิชาพลานามัย
 จัดสอบเอง ภาค 2/255 1048 5/2/2556
Post by ภาควิชาพลานามัย
 ตารางสอบซ่อม 1/2555 755 19/12/2555
Post by ภาควิชาพลานามัย
 :: ภาควิชาหลักสูตรและการสอน ::
  หัวข้อข่าวประกาศ
อ่าน
วันที่
 ขอเชิญเข้าฟังการเสวนาเรื่อง การขอใบประกอบวิชาชีพครู 6181 18/7/2555
Post by เลขานุการภาควิชาหลักสูตรและการสอน
 แจ้งกำหนดการปญมนิเทศกศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ๑ 4547 28/4/2555
Post by เลขานุการคณะกรรมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
 :: ภาควิชาบริหารการศึกษาและอุดมศึกษา ::
  หัวข้อข่าวประกาศ
อ่าน
วันที่
 กำหนดการรับปริญญานักศึกษาโครงการพิเศษ กรุงเทพมหานคร รุ่น 3 454 13/1/2557
Post by K.
 ประกาศงดการเรียนการสอน 263 29/11/2556
Post by K.
 ตารางบรรยาย ภาค 1/2556 1438 1/7/2556
Post by K.
 กระบวนวิชาที่เปิดให้นศ.ลงทะเบียน (นศ.เก่า)  585 21/6/2556
Post by K.
 :: บัณฑิตศึกษา ::
  หัวข้อข่าวประกาศ
อ่าน
วันที่
 กำหนดการเรียน RAM6000 78 21/3/2557
Post by piya
 กำหนดวันเวลาเรียน วิชา RAM6000 ภาค2/2556 401 21/11/2556
Post by Piya
 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2555 1630 10/7/2555
Post by ratchadaporn
 :: โครงการพิเศษ สาขาบริหารการศึกษา ::
  หัวข้อข่าวประกาศ
อ่าน
วันที่
 กำหนดการรับปริญญา นักศึกษาระดับปริญญาโท โครงการพิเศษ กรุงเทพมหานคร รุ่น 3 840 13/1/2557
Post by K.
 ประกาศการเปิดเรียนโครงการพิเศษ 2768 5/12/2556
Post by K.
 ประกาศงดการเรียนการสอน 320 29/11/2556
Post by K.
 รายชื่อนศ.ที่ต้องสอบประมวลความรู้ (ปากเปล่า) กทม. รุ่น 3 972 6/8/2556
Post by K.
 :: ข่าวสารและงานกิจกรรม ::
  หัวข้อข่าวประกาศ
อ่าน
วันที่
 ขอเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการปัจฉิมนักศึกษา 2556 134 30/1/2557
Post by Piya
 ขอเชิญร่วมงาน การศึกษาสร้างชาติ ศึกษาศาสตร์สร้างครู 116 28/1/2557
Post by Piya
 ขอเชิญร่วมงาน ศึกษาศาสตร์สัมพันธ์ 175 28/1/2557
Post by Piya
 ราคากลางงานจ้างในการเดินทางศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเชียงใหม่ 99 26/12/2556
Post by piya
 :: ศูนย์ประสานงานโครงการ สพฐ. ::
  หัวข้อข่าวประกาศ
อ่าน
วันที่
 พิธีไหว้ครูและปัจฉิมนิเทศ สพฐ.รุ่น 2 389 20/6/2556
Post by Piya
 การขึ้นทะเบียนบัณฑิต ของนักศึกษาโครงการ สพฐ. รุ่น 1 กทม.  1841 13/12/2555
Post by Piya
 :: งานการเงินคณะศึกษาศาสตร์ ::
  หัวข้อข่าวประกาศ
อ่าน
วันที่
 ข่าวการเงิน 26 31/3/2557
Post by Rapin
 ข่าวการเงิน 16 31/3/2557
Post by Rapin
 ข่าวการเงิน 15 31/3/2557
Post by Rapin
 ข่าวการเงิน 20 31/3/2557
Post by Rapin
<< -- อ่านทั้งหมด
:: ประกันคุณภาพ ::
 
  หัวข้อ
ผู้เขียน
อ่าน
วันที่
 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปี การศึกษา 2555 piya 184 19/9/2556
 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมพิธีรับมอบรางวัลผลการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของคณะศึกษาศาสตร์ Piya 343 23/12/2555
 ยินดีต้อนรับคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระหว่างวันที่ 18-20 ธ.ค. Piya 387 12/12/2555
<< -- อ่านรายงานทั้งหมด
 
:: สายตรงคณบดี ::
คุยกับคณบดี
:: Download ::
 
  Download Adobe PDF Reader
 
 
PDF Creator
 
   
 
Baidu PC Faster
   
   
 
Internet Speedtest
   
   
 
  หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (File1) (File2)

:: Poll ::
:: Quick Link  ::
   
km edu
   
facebook edu
   
Teacher TV
   
ภาควิชาการศึกษาต่อเนื่องและอาชีวศึกษา
   
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
 
ภาควิชาพลานามัย
 
สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
 
โรงเรียนสาธิตมัธยม
 
GIS เพื่องานวิจัย
 
 
:: Weblink ::
E-Book รามคำแหง
Education resources
English Learning
ERIC Digests
How to research
Learning Theories
Math Education
RU e-Learning
RU Job Matching
RUmail
Teacher resource
Teaching & Learning
Teaching Tips
กระทรวงศึกษาธิการ
กองการเจ้าหน้าที่ มร.
ข้อมูลจากส่วนราชการไทย
คุรุสภา
โครงการปริญญาเอก มร.
ฐานข้อมูลหอสมุดกลาง มร.
บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์ประสานงานโครงการ สพฐ.
สถาบันคอมพิวเตอร์
สภาการศึกษา (สกศ)
สภาคณบดีครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
สาขาวิทยบริการฯ มร.
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)
Home | ประวัติและความเป็นมา | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ประกันคุณภาพ | เบอร์โทรศัพท์ / สถานที่ติดต่อ


CopyRight © 2012 Faculty of Education, Ramkhumhaeng University