เกี่ยวกับคณะศึกษาศาสตร์
     
Home  
ประวัติและความเป็นมา  
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์  
โครงสร้างคณะฯ  
ประกันคุณภาพการศึกษา  
งานนโยบายและแผน  
ระบบสารสนเทศ  
การจัดการความรู้  
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


 
เกี่ยวกับหลักสูตร
ปริญญาตรี  
ปริญญาโท  
 
 
คณะผู้บริหารศึกษาศาสตร์
คณะผู้บริหาร  
หัวหน้าภาควิชา  
คณาจารย์ประจำภาควิชา  
รายชื่อคณาจารย์ (ตามตัวอักษร)  
เจ้าหน้าที่คณะฯ  
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์ / สถานที่ติดต่อ  
piya.edu@gmail.com  
Login อาจารย์
 
 
Login:
pass:
  
 
บริการบุคลากร
หน่วยการเจ้าหน้าที่  
   
สถิติผู้เข้าเว็บ
 

           มีผู้ชมอยู่ 24 คน

 
สวัสดิการ ศึกษาศาสตร์
   
     
     
รางวัลเกียรติยศ
ศิษย์ศึกษาศาสตร์
     
 
 
     
   
     
 
 
Faculty Of Education
 
 :: Webmaster Talk ::

ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขันฮูลา-ฮูบ ใน
โครงการชุมชนรามฯ
ร่วมใจต้านภัยสิ่งเสพติดและสร้างเสริมสุขภาพ
ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก
วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤษภาคม 2557
ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่ (pdf)

รับสมัครเข้าศึกษาต่อ ป.โท โครงการพิเศษ
บริหารการศึกษา กทม รุ่น 6 (PDF)
การสอนภาษาอังกฤษ หัวหมาก รุ่น 2 (PDF)
คณิตศาสตรศึกษา หัวหมาก รุ่น 3 (PDF)
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา บางนา รุ่น 1 (Web)


รับสมัคร นักศึกษา ป.โท ภาค 1/2557
สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้

รายละเอียดดูที่นี่ (web)

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ใหม่  ประจำภาคการศึกษา 1/2556
     1. อ.เอกสิทธิ์  ชาตินทุ    ภาควิชาการศึกษาต่อเนื่องและอาชีวศึกษา
2. อ.สง่า วงค์ไชย                     ภาควิชาหลักสูตรและการสอน
3. อ.ราชันย์  เวียงเพิ่ม                 โรงเรียนสาธิตฯ (ภาษาไทย)
4. อ.มาณีรัศ  เสงี่ยมจิตต์          โรงเรียนสาธิตฯ (วิทยาศาสตร์)
5. อ.อ้อมตะวัน  แสงจักรวาฬ     โรงเรียนสาธิตฯ (วิทยาศาสตร์)
            


Last Update 24/4/2557
สารสนเทศนักศึกษาปริญญาตรีส่วนกลาง
สารสนเทศนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ (ตรี-โท)
กระบวนการทำวิทยานิพนธ์ตามมาตรฐานบัณฑิตวิทยาลัย
ข้อกำหนดในการได้มาซึ่งใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู / ผู้บริหาร
         
รายงานการประชุม
ฝ่ายประเมินผลการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ได้จัดทำขั้นตอนการขอรับ
บริการประเมินผลโครงการ / กิจกรรม สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
และรายละเอียดได้ท
ี่ ประกันคุณภาพการศึกษา
   
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

 :: News ::
       ข่าวประกาศจากเว็บเรานะครับ
 :: ภาควิชาจิตวิทยา ::
  หัวข้อข่าวประกาศ
อ่าน
วันที่
 ประกาศปิดวิชา ภาค2/2556 1229 6/11/2556
Post by pannika mojinda
 ประกาศวัน เวลา จัดสอบเองภาควิชาจิตวิทยา ภาค1/56 887 16/9/2556
Post by pannika
 ประกาศวันเวลาสถานที่สอบของวิชาจัดสอบเองภาควิชาจิตวิทยา ซ่อม 2/2555 424 31/7/2556
Post by ปัณณิกา
 ประกาศ เปิด ปิด เปลียนแปลงวัน เวลา สถานที่ ภาคเรียน 1/56  1361 30/5/2556
Post by pannika
 :: ภาควิชาการประเมินและการวิจัย ::
  หัวข้อข่าวประกาศ
อ่าน
วันที่
 ตารางสอบซ่อมภาค ป.ตรี 2/2556 (คณะจัดสอบเอง)   256 7/2/2557
Post by Piya
 ตารางสอบซ่อมภาค 1/2556 (ป.ตรี)  แก้ไขเพิ่มเติม 294 24/12/2556
Post by Piya
 ตารางเรียนภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2556  462 21/11/2556
Post by Piya
 ตารางสอบ (จัดสอบเอง) ภาค 1  ปีการศึกษา 2556 700 9/9/2556
Post by Piya
 :: ภาควิชาพลานามัย ::
  หัวข้อข่าวประกาศ
อ่าน
วันที่
 จัดสอบเอง ภาค S/2555 828 2/5/2556
Post by ภาควิชาพลานามัย
 สถานที่จัดสอบเอง ภาค 2/2555 744 8/2/2556
Post by ภาควิชาพลานามัย
 จัดสอบเอง ภาค 2/255 1056 5/2/2556
Post by ภาควิชาพลานามัย
 ตารางสอบซ่อม 1/2555 762 19/12/2555
Post by ภาควิชาพลานามัย
 :: ภาควิชาหลักสูตรและการสอน ::
  หัวข้อข่าวประกาศ
อ่าน
วันที่
 ขอเชิญเข้าฟังการเสวนาเรื่อง การขอใบประกอบวิชาชีพครู 6246 18/7/2555
Post by เลขานุการภาควิชาหลักสูตรและการสอน
 แจ้งกำหนดการปญมนิเทศกศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ๑ 4583 28/4/2555
Post by เลขานุการคณะกรรมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
 :: ภาควิชาบริหารการศึกษาและอุดมศึกษา ::
  หัวข้อข่าวประกาศ
อ่าน
วันที่
 กำหนดการรับปริญญานักศึกษาโครงการพิเศษ กรุงเทพมหานคร รุ่น 3 487 13/1/2557
Post by K.
 ประกาศงดการเรียนการสอน 266 29/11/2556
Post by K.
 ตารางบรรยาย ภาค 1/2556 1452 1/7/2556
Post by K.
 กระบวนวิชาที่เปิดให้นศ.ลงทะเบียน (นศ.เก่า)  595 21/6/2556
Post by K.
 :: บัณฑิตศึกษา ::
  หัวข้อข่าวประกาศ
อ่าน
วันที่
 กำหนดการเรียน RAM6000 111 21/3/2557
Post by piya
 กำหนดวันเวลาเรียน วิชา RAM6000 ภาค2/2556 414 21/11/2556
Post by Piya
 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2555 1652 10/7/2555
Post by ratchadaporn
 :: โครงการพิเศษ สาขาบริหารการศึกษา ::
  หัวข้อข่าวประกาศ
อ่าน
วันที่
 กำหนดการรับปริญญา นักศึกษาระดับปริญญาโท โครงการพิเศษ กรุงเทพมหานคร รุ่น 3 897 13/1/2557
Post by K.
 ประกาศการเปิดเรียนโครงการพิเศษ 2880 5/12/2556
Post by K.
 ประกาศงดการเรียนการสอน 328 29/11/2556
Post by K.
 รายชื่อนศ.ที่ต้องสอบประมวลความรู้ (ปากเปล่า) กทม. รุ่น 3 996 6/8/2556
Post by K.
 :: ข่าวสารและงานกิจกรรม ::
  หัวข้อข่าวประกาศ
อ่าน
วันที่
 ขอเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการปัจฉิมนักศึกษา 2556 140 30/1/2557
Post by Piya
 ขอเชิญร่วมงาน การศึกษาสร้างชาติ ศึกษาศาสตร์สร้างครู 120 28/1/2557
Post by Piya
 ขอเชิญร่วมงาน ศึกษาศาสตร์สัมพันธ์ 181 28/1/2557
Post by Piya
 ราคากลางงานจ้างในการเดินทางศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเชียงใหม่ 103 26/12/2556
Post by piya
 :: ศูนย์ประสานงานโครงการ สพฐ. ::
  หัวข้อข่าวประกาศ
อ่าน
วันที่
 พิธีไหว้ครูและปัจฉิมนิเทศ สพฐ.รุ่น 2 391 20/6/2556
Post by Piya
 การขึ้นทะเบียนบัณฑิต ของนักศึกษาโครงการ สพฐ. รุ่น 1 กทม.  1853 13/12/2555
Post by Piya
 :: งานการเงินคณะศึกษาศาสตร์ ::
  หัวข้อข่าวประกาศ
อ่าน
วันที่
 ข่าวการเงิน 37 31/3/2557
Post by Rapin
 ข่าวการเงิน 20 31/3/2557
Post by Rapin
 ข่าวการเงิน 19 31/3/2557
Post by Rapin
 ข่าวการเงิน 27 31/3/2557
Post by Rapin
<< -- อ่านทั้งหมด
:: ประกันคุณภาพ ::
 
  หัวข้อ
ผู้เขียน
อ่าน
วันที่
 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปี การศึกษา 2555 piya 191 19/9/2556
 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมพิธีรับมอบรางวัลผลการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของคณะศึกษาศาสตร์ Piya 344 23/12/2555
 ยินดีต้อนรับคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระหว่างวันที่ 18-20 ธ.ค. Piya 390 12/12/2555
<< -- อ่านรายงานทั้งหมด
 
:: สายตรงคณบดี ::
คุยกับคณบดี
:: Download ::
 
  Download Adobe PDF Reader
 
 
PDF Creator
 
   
 
Baidu PC Faster
   
   
 
Internet Speedtest
   
   
 
  หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (File1) (File2)

:: Poll ::
:: Quick Link  ::
   
km edu
   
facebook edu
   
Teacher TV
   
ภาควิชาการศึกษาต่อเนื่องและอาชีวศึกษา
   
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
 
ภาควิชาหลักสูตรและการสอน  คณะศึกษาศาสตร์
 
ภาควิชาพลานามัย
 
สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
 
โรงเรียนสาธิตมัธยม
 
 
:: Weblink ::
E-Book รามคำแหง
Education resources
English Learning
ERIC Digests
How to research
Learning Theories
Math Education
RU e-Learning
RU Job Matching
RUmail
Teacher resource
Teaching & Learning
Teaching Tips
กระทรวงศึกษาธิการ
กองการเจ้าหน้าที่ มร.
ข้อมูลจากส่วนราชการไทย
คุรุสภา
โครงการปริญญาเอก มร.
ฐานข้อมูลหอสมุดกลาง มร.
บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์ประสานงานโครงการ สพฐ.
สถาบันคอมพิวเตอร์
สภาการศึกษา (สกศ)
สภาคณบดีครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
สาขาวิทยบริการฯ มร.
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)
Home | ประวัติและความเป็นมา | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ประกันคุณภาพ | เบอร์โทรศัพท์ / สถานที่ติดต่อ


CopyRight © 2012 Faculty of Education, Ramkhumhaeng University