สถิติผู้เข้าชม

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 387320

Facebook

งานวิจัยและบทความ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 31 มกราคม 2012 เวลา 12:29 น.งานวิจัย

ศยามน อินสะอาด. (2559). การออกแบบบทเรียนอีเลิร์นนิ่งเพื่อพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงระดับอุดมศึกษา. Veridian E-Journal, Silpakorn University ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 เดือน กันยายน – ธันวาคม 2559. หน้า 906-922.


Insa-ard, S. (2018). The 21st Century Instruction: The Relationship Between Learning Style and Media Using. ICEPS2018 Proceedings, 5th International Conference on Education and Psychological Sciences, Seoul, South Korea, January 27-29, 2018. pp.17-21. ผศ.ดร.ศยามน อินสะอาด


Insa-ard, S. (2016). A Development of Constructivism Learning Object to Enhance Knowledge Construction and Critical Thinking of Undergraduate Students. INTED2016 Proceedings, 10th International Technology, Education and Development Conference, Valencia (Spain), 7-9 March, 2016. ISBN:978-84-608-5617-7. pp.217-223. ผศ.ดร.ศยามน อินสะอาด

Insa-ard, S. (2015). A Development of Management System for Professional Learning Community Using ICT For Teachers. ICEMIS 2015 Proceedings, Istanbul (Turkey), 24-26 September 2015.ISBN:978-1-4503-3418-1. pp.240-245. ผศ.ดร.ศยามน อินสะอาด

Insa-ard, S. (2013). The Effective of Using Web board to Enhance the Ethics and Knowledge Construction of Undergraduate Students of Ramkhamhaeng University. iCET2013 57 th World Assembly Innovations and Trends in Education, The Conference International on 21st Century Student Support Practices and Programs, Thailand. pp.480-488. ผศ.ดร.ศยามน อินสะอาด

ผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง หลักการถ่ายภาพเบื้องต้นของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง รศ.โสภาพรรณ นามวงศ์

การใช้และความพึงพอใจของอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงต่อเว็บไซต์ของคณะ รศ.ตวงแสง ณ นคร

การพัฒนาบทเรียนบนเว็บกระบวนวิชา คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน (ET 105) เรื่อง เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง รศ.ศุภนิต อารีหทัยรัตน์


บทความวิชาการ

Insa-ard, S. (2013). PSPSKAPE Instructional Strategy for Enhancing Knowledge Construction of Learners in the 21st Century. ICERI2013 Proceedings, 6th International Conference of Education, Research and Innovation Seville, Spain. 18-20 November, 2013. ISBN: 978-84-616-3847-5, pp.4495-4503. ผศ.ดร.ศยามน อินสะอาด

กลยุทธ์การเรียนการสอน PSPSKAPE สำหรับส่งเสริมการสร้างความรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ผศ.ดร.ศยามน อินสะอาด

การพัฒนารูปแบบนวัตกรรมคลังสื่อการศึกษาเพื่อสังคมยูบิควิตัส ผศ.ดร.ศยามน อินสะอาด

เทคโนโลยีในห้องเรียน มร. รศ.โสภาพรรณ นามวงศ์

เทคนิคเดลฟาย: การใช้พัฒนาหลักสูตรและรูปแบบการสอน รศ.ดร.ศักดิ์ศรี ปาณะกุล (ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์)


สิ่งพิมพ์

Ubiquitous Learning ผศ.ดร.ศยามน อินสะอาด

Overview e-Learning ผศ.ดร.ศยามน อินสะอาด

องค์ประกอบหลักใน e-Learning ผศ.ดร.ศยามน อินสะอาด

การออกแบบและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผศ.ดร.ศยามน  อินสะอาด

มาตรฐานการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผศ.ดร.ศยามน  อินสะอาด

การจัดการสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่าย ผศ.ดร.ศยามน  อินสะอาด

แนวโน้ม e-Learning ในอนาคต ผศ.ดร.ศยามน  อินสะอาด

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 26 กันยายน 2018 เวลา 09:38 น.
 
, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting