สถิติผู้เข้าชม

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 272223

Facebook

ข่าวประชาสัมพันธ์

☆☆
ด่วน!! รับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ส่วนกลาง เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ สนใจอ่านรายละเอียดและสมัครออนไลน์ได้ที่ http://www.grad.ru.ac.th/link-edu.html หรือสมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2561 - 16 มกราคม 2562 โดยส่งเอกสารมาที่งานรับสมัครและทะเบียนประวัติ ฝ่ายบริการการศึกษา ตู้ ป.ณ.1099 ปทฝ.รามคำแหง กรุงเทพฯ 10241 หรือสมัครด้วยตนเองระหว่างวันที่ 25 - 28 มกราคม 2562 เวลา 09.00 – 15.30 น. ณ อาคารท่าชัย ชั้น 1 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) หรือสมัครทางอินเทอร์เน็ตระหว่างวันที่ 6 กุมภาพันธ์ - 29 มีนาคม 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานรับสมัครและทะเบียนประวัติ บัณฑิตวิทยาลัย อาคารท่าชัย ชั้น 1 โทร. 0-2310-8563☆☆ ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา แผน ข กทม รุ่นที่ 5 รับสมัคร 50 คน หลักสูตรเรียนวันเสาร์ 8.00 - 21.00 น. **ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 169,000 บาท ศึกษาดูงานสาธารณรัฐเกาหลี** สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 9 มกราคม 2562 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0-2310-8319, 06-3789-9951, 08-1073-7905
☆☆ ส่งเอกสารใบสมัครหลักฐานผลการเรียนมาทางไปรษณีย์ หรือ สแกนเอกสารส่งทาง E-Mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน หรือ สมัครด้วยตนเองที่ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา อาคารนครชุม ชั้น 3 ห้อง 301/17
☆☆ สนใจสมัครได้ทันทีรายละเอียด แผ่นพับโครงการ ☆☆ ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ ดาวโหลด

ขอเชิญตอบแบบสอบถามความสนใจในการศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ☆ **เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงหลักสูตร https://www.surveycan.com/survey/216acce2-fb9a-4c30-8d9a-f9441be4017c


ดาวโหลดแผ่นพับหลักสูตรปริญญาโท Click!!

"We Create Educational Designer" เราสร้างนักออกแบบทางการศึกษา : สนใจเลือกเรียนหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง รายละเอียดหลักสูตรและการรับสมัครนักศึกษาใหม่ http://www.ru.ac.th/th//Bachelor/center

ดาวโหลดโลโก้ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ที่นี่
ไฟล์_PNG ไฟล์_AI

ขอเชิญผู้สนใจส่งบทความลงวารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ฉบับเทคโนโลยีการศึกษา รายละเอียด

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับการรับทราบจากสกอ ครุสภา และ กคศ. รายละเอียด

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับการรับทราบจากสกอ ครุสภา และ กคศ. รายละเอียด


ประกาศ

ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง การปรับชื่อหลักสูตรจาก หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) เป็น หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ประกาศ ณ วันที่ 25 กันยายน 2561 รายละเอียด

ประกาศรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ รุ่น 26 รหัสนักศึกษา 60  รายละเอียด

ประมวลรายวิชา (Course Syllabus) รายวิชา ECT 2001 (1001) นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 รายละเอียด

ประกาศกระบวนการจัดสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และ การเผยแพร่วิทยานิพนธ์ รายละเอียด

แจ้งเตรียมการ!! นักศึกษาปริญญาโท แผน ก สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ม.รามคำแหง รหัส 55-58 ทุกท่าน ขอให้เตรียมฟังประกาศ การประชุมเสนอความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์ เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางประกาศของมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดการทำหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  **โดยนักศึกษาทุกคนจะต้องแสดงความก้าวหน้าในการดำเนินการทำวิทยานิพนธ์ และต้องบันทึกการให้คำปรึกษา ให้ที่ปรึกษาลงนาม** นำมาส่งในวันที่กำหนด ช่วงเดือนสิงหาคม 2560 หากไม่เข้าร่วมประชุม ไม่แสดงความก้าวหน้า จะถือว่าสิ้นสุดการทำหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1/2560 ดาวโหลดแบบฟอร์มบันทึกการให้คำปรึกษา

ประกาศของมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดการทำหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ การศึกษาอิสระ ดาวโหลด

การจัดสอบวิทยานิพนธ์ หลักสูตรศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา แผน ก รายละเอียด

รายชื่อประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา รุ่น 24 รายละเอียด

ประกาศคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ เรื่อง ขอเชิญนักศึกษาปริญญาโท แผน ก รหัส 54-58 ที่ยังไม่เสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และเสนอเค้าโครงแล้วแต่ยังไม่สำเร็จการศึกษา ให้รายงานตัว เข้าร่วมประชุมรับทราบแนวปฏิบัติการทำวิทยานิพนธ์ ในวันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2560 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้อง NCB207 รายละเอียด


กิจกรรมภาควิชากิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา รุ่นที่ 78 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพพร ไวคกุล อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการกิจกรรมไหว้ครู หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดย รศ.ดร.ปัญญาศิริโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมการศึกษา เป็นประธานในพิธี ผศ.เริงรณ ล้อมราย รองอธิการบดีฝ่ายธุรการ และ ผศ.ดร.สืบพงษ์ ปราบใหญ่ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รศ.ดร.สุพจน์ อิงอาจ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา รวมทั้งคณาจารย์ภาควิชาเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียง เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2561
ณาจารย์และคณะนักศึกษาฝึกงาน สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ให้บริการชุมชนโดยมอบทุนทรัพย์และสื่อการศึกษาพร้อมด้วยสิ่งของจำเป็นแด่ รร.การศึกษาเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา รุ่นที่ 77 ระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายน 2561 ณ นาวีภิรมย์ จ.ประจวบคีรีขันธ์พิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา รุ่นที่ 77 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560 ได้ผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรอยู่ในระดับดี คะแนนเฉลี่ย 3.67 ซึ่งก้าวกระโดดจากปีการศึกษา 2559 เป็นอย่างมาก ขอขอบคุณ ผศ.ดร.สายวรุณ สุนทโรทก อ.จเลิศ เจษฎาวัลย์ อ.ธนัชพร นามวัฒน์ คณะกรรมการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา  เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560 ได้ผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรอยู่ในระดับดี คะแนนเฉลี่ย 3.72 ขอขอบคุณ ผศ.ดร.สายวรุณ สุนทโรทก อ.จเลิศ เจษฎาวัลย์ อ.ธนัชพร นามวัฒน์ คณะกรรมการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561
นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา แผน ข กทม รุ่น 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมศึกษาดูงาน ณ ประเทศสิงคโปร์ นำโดย รศ.ดร.สุพขน์ อิงอาจ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา และ ผศ.จิณห์นิภา แสงสุข ระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2561

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา รุ่นที่ 77 โดยมี รศ.ดร.สุพจน์ อิงอาจ หัวหน้าภาควิชาฯ เป็นประธานเปิดงาน รศ.ศุภนิต อารีหทัยรัตน์ ประธานการฝึกงานนักศึกษา รุ่นที่ 77 เป็นวิทยากร และ ผศ.จิณห์นิภา แสงสุข พิธีกร ในครั้งนี้คณาจารย์ประจำภาควิชาและนักศึกษาฝึกงานฯ เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้อง 207 ชั้น 2 อาคารนครชุม เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561


สถานที่ติดต่อ :
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง อาคารนครชุม ชั้น 3  โทร. 02-310-8319

 
, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting