สถิติผู้เข้าชม

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 261149

Facebook

ข่าวประชาสัมพันธ์ขอเชิญตอบแบบสอบถามความสนใจในการศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ☆ **เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงหลักสูตร https://www.surveycan.com/survey/216acce2-fb9a-4c30-8d9a-f9441be4017c


ดาวโหลดแผ่นพับหลักสูตรปริญญาโท Click!!

"We Create Educational Designer" เราสร้างนักออกแบบทางการศึกษา : สนใจเลือกเรียนหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง รายละเอียดหลักสูตรและการรับสมัครนักศึกษาใหม่ http://www.ru.ac.th/th//Bachelor/center

ดาวโหลดโลโก้ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ที่นี่
ไฟล์_PNG ไฟล์_AI

ขอเชิญผู้สนใจส่งบทความลงวารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ฉบับเทคโนโลยีการศึกษา ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มิถุนายน 2016 รายละเอียด

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับการรับทราบจากสกอ ครุสภา และ กคศ. รายละเอียด

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับการรับทราบจากสกอ ครุสภา และ กคศ. รายละเอียด


ประกาศ

ประมวลรายวิชา (Course Syllabus) รายวิชา ECT 2001 (1001) นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 รายละเอียด

กระบวนวิชาที่จัดสอบเอง ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 รายละเอียด

ประกาศ ECT3303  ECT3304  ECT3402  ECT3404 และ ECT4405 สอบไล่ ภาคฤดูร้อน 2560 วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เวลา 07.30-09.30 น. ห้อง NCB 208 *หมายเหตุ ถ้านักศึกษามาสายเกิน 30 นาที จะไม่ได้เข้าห้องสอบตามกำหนดของมหาวิทยาลัย

ตารางกระบวนวิชาที่เปิดสอน ฤดูร้อน ปี 2560 ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ รายละเอียด

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา รุ่น 4 (หัวหมาก) ขึ้นทะเบียนวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 รายละเอียด

ประกาศคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ เรื่อง ขอเชิญนักศึกษาปริญญาโท แผน ก รหัส 56-60 ที่ยังไม่เสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และเสนอเค้าโครงแล้วแต่ยังไม่สำเร็จการศึกษา ให้รายงานตัว เข้าร่วมประชุมรับทราบแนวปฏิบัติการทำวิทยานิพนธ์ ในวันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้อง NCB207 รายละเอียด

กระบวนวิชาที่จัดสอบเอง ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 รายละเอียด

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในโครงการศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา รุ่น 4 (หัวหมาก) สอบสัมภาษณ์ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00-12.00 น. รายละเอียด

ประกาศกระบวนการจัดสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และ การเผยแพร่วิทยานิพนธ์ รายละเอียด

แจ้งเตรียมการ!! นักศึกษาปริญญาโท แผน ก สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ม.รามคำแหง รหัส 55-58 ทุกท่าน ขอให้เตรียมฟังประกาศ การประชุมเสนอความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์ เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางประกาศของมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดการทำหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  **โดยนักศึกษาทุกคนจะต้องแสดงความก้าวหน้าในการดำเนินการทำวิทยานิพนธ์ และต้องบันทึกการให้คำปรึกษา ให้ที่ปรึกษาลงนาม** นำมาส่งในวันที่กำหนด ช่วงเดือนสิงหาคม 2560 หากไม่เข้าร่วมประชุม ไม่แสดงความก้าวหน้า จะถือว่าสิ้นสุดการทำหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1/2560 ดาวโหลดแบบฟอร์มบันทึกการให้คำปรึกษา

ประกาศของมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดการทำหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ การศึกษาอิสระ ดาวโหลด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ระดับบัณฑิตศึกษา (ส่วนกลาง) ปีการศึกษา 2560 สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง http://www.grad.ru.ac.th/pakart1-60/Interview/EDU/42.PDF

การจัดสอบวิทยานิพนธ์ หลักสูตรศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา แผน ก รายละเอียด

รายชื่อประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา รุ่น 24 รายละเอียด

ประกาศคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ เรื่อง ขอเชิญนักศึกษาปริญญาโท แผน ก รหัส 54-58 ที่ยังไม่เสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และเสนอเค้าโครงแล้วแต่ยังไม่สำเร็จการศึกษา ให้รายงานตัว เข้าร่วมประชุมรับทราบแนวปฏิบัติการทำวิทยานิพนธ์ ในวันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2560 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้อง NCB207 รายละเอียด


กิจกรรมภาควิชา

ในภาพอาจจะมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ อิงอาจ, ชุดสูท

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.สุพจน์ อิงอาจ ที่ได้รับตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิณห์นิภา แสงสุข อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา เนื่องในโอกาสที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งตั้งอาจารย์จิณห์นิภา แสงสุข ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2560

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา รุ่นที่ 77 โดยมี รศ.ดร.สุพจน์ อิงอาจ หัวหน้าภาควิชาฯ เป็นประธานเปิดงาน รศ.ศุภนิต อารีหทัยรัตน์ ประธานการฝึกงานนักศึกษา รุ่นที่ 77 เป็นวิทยากร และ ผศ.จิณห์นิภา แสงสุข พิธีกร ในครั้งนี้คณาจารย์ประจำภาควิชาและนักศึกษาฝึกงานฯ เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้อง 207 ชั้น 2 อาคารนครชุม เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561


ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

กิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง แผน ข กทม. รุ่น 4 ในกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ โดยมี ผศ.เริงรณ ล้อมราย รองธิการบดีฝ่ายธุรการ เป็นประธานและให้โอวาท รศ.ศุภชัย ตันศิริ ประธานบัณฑิตศึกษา ให้คำแนะนำการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา พร้อมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา รศ.ศุภนิต อารีหทัยรัตน์ รศ.ดร.สุพจน์ อิงอาจ รศ.ดร.ยศระวี วายทองคำ ผศ.ดร.ศยามน อินสะอาด ร่วมชี้แจงเกี่ยวกับหลักสูตร ระบบการเรียนการสอน รวมทั้งรุ่นพี่ แผน ข รุ่น 3 ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียน เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2561 ณ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่งในภาพอาจจะมี 1 คนในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, หน้าจอ และ สถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 12 คน, คนที่ยิ้ม
ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง

กิจกรรมการประชุมแนวปฏิบัติการทำวิทยานิพนธ์ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ครั้งที่ 3 โดยนักศึกษานำเสนอความก้าวหน้าและพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขอคำแนะนำในการทำวิทยานิพนธ์ จัดโดยคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา รุ่น 76 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดย รศ.ดร.สุพจน์ อิงอาจ เป็นประธานเปิดงานและให้โอวาทแก่นักศึกษา ผศ.ดร.สุรพล บุญลือ วิทยากร แนะนำการปฏิบัติงานวิชาชีพทางเทคโนโลยีการศึกษา เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561กิจกรรมสัมมนาทางเทคโนโลยีการศึกษา PHOTO INNOVATION THAILAND 4.0 จัดโดยนักศึกษาสัมมนาทางเทคโนโลยีการศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ รุ่น 76 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561

1

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานสำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดย อ.จิณห์นิภา แสงสุข และ ผศ.ดร.ศยามน อินสะอาด อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษานำเข้าเยี่ยมชม ขอขอบคุณทีมงานสำนักเทคโนฯ ที่ช่วยเพิ่มประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561

t
2

คณาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ โสต-เทคโนสัมพันธ์ ครั้งที่ 31 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561รศ.ดร.ยศระวี วายทองคำ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคณาจารย์ ขอพรสวัสดีปีใหม่ 2561 จาก ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561คณาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษาขอพรสวัสดีปีใหม่ 2561 จาก ผศ.ดร.บุญชาล ทองประยูร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ และรักษาการแทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561

11

คณาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษาขอพรสวัสดีปีใหม่จาก รศ.ดร.ปัญญา ศิริโรจน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561

22
33

รศ.ดร.ยศระวี วายทองคำ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา นำนายจามิกร วงชมพู นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา และทีมงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดหนังสั้นของ CAT เข้าพบ ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อมอบรางวัลที่ได้รับให้แก่ทางมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 โดยทีม Majic Studio ได้รับรางวัลชนะเลิศ ผลงาน เรื่อง “หวนดิน”รศ.ดร.ยศระวี วายทองคำ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคณาจารย์ นำนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

44

ขอต้อนรับ ผศ.ดร.บุญชาญ ทองประยูร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ และรักษาการคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และขอขอบคุณ ผศ.ดร.ทิพย์ หาสาสน์ศรี อดีตคณบดี โดย รศ.ดร.ยศระวี วายทองคำ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา มอบดอกไม้แสดงความยินดี เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560


สถานที่ติดต่อ :
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง อาคารนครชุม ชั้น 3  โทร. 02-310-8319

 
, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting