สถิติผู้เข้าชม

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 290013

Facebook

ข่าวประชาสัมพันธ์


"We Create Educational Designer" เราสร้างนักออกแบบทางการศึกษา : สนใจเลือกเรียนหลักสูตรครู 4 ปี

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
:: รายละเอียดหลักสูตรและการรับสมัครนักศึกษาใหม่
:: ดาวโหลดคู่มือรับสมัครนักศึกษาใหม่
☆☆ ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา แผน ข กทม รุ่นที่ 5 รับสมัคร 50 คน หลักสูตรเรียนวันเสาร์ 8.00 - 21.00 น. **ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 169,000 บาท ศึกษาดูงานสาธารณรัฐเกาหลี** สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 9 มกราคม 2562 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0-2310-8319, 06-3789-9951, 08-1073-7905
ส่งเอกสารใบสมัครหลักฐานผลการเรียนมาทางไปรษณีย์ หรือ สแกนเอกสารส่งทาง E-Mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
หรือ สมัครด้วยตนเองที่ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา อาคารนครชุม ชั้น 3 ห้อง 301/17
หนังสือประชาสัมพันธ์หลักสูตรถึงหน่วยงาน ดาวโหลด ☆☆ สนใจสมัครได้ทันทีรายละเอียด แผ่นพับโครงการ ☆☆ ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ ดาวโหลด

ดาวโหลดโลโก้ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ที่นี่
ไฟล์_PNG ไฟล์_AI

ขอเชิญผู้สนใจส่งบทความลงวารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ฉบับเทคโนโลยีการศึกษา รายละเอียด

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับการรับทราบจากสกอ ครุสภา และ กคศ. รายละเอียด

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับการรับทราบจากสกอ ครุสภา และ กคศ. รายละเอียด


ประกาศ

ประกาศขั้นตอนการทำวิทยานิพนธ์ รายละเอียด

ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง การปรับชื่อหลักสูตรจาก หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) เป็น หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ประกาศ ณ วันที่ 25 กันยายน 2561 รายละเอียด

ประมวลรายวิชา (Course Syllabus) รายวิชา ECT 2001 (1001) นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 รายละเอียด

ประกาศกระบวนการจัดสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และ การเผยแพร่วิทยานิพนธ์ รายละเอียด

ประกาศของมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดการทำหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ การศึกษาอิสระ ดาวโหลด


กิจกรรมภาควิชากิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง รุ่นที่ 79 ภาคเรียนที่ 1/2562 โดย รศ.ดร.สุพจน์ อิงอาจ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา เป็นประธานในพิธี และ รศ.ศุภนิต อารีหทัยรัตน์ เป็นวิทยากรแนะนำการปฏิบัติเตรียมความพร้อมในการฝึกงาน

กิจกรรมฝึกอบรม เรื่อง "เทคนิคการสอนแนวใหม่ เพื่อพัฒนาครูไทยยุค 4.0" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนในรายวิชา ECT6703 เทคโนโลยีฝึกอบรม ของนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา โครงการพิเศษ กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 4 โดยมี รศ.พ.ต.ท.ดร.ศิริพงษ์ เศาภายน ผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรม และรองศาตราจารย์ขัณธ์ชัย อธิเกียรติ เป็นวิทยากรกิจกรรมประเพณีรดน้ำขอพรคณาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2562ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เนื่องในโอกาสรับปริญญาบัตร รุ่นที่ 44คณาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เข้าร่วมโครงการการประชุมวิชาการระดับชาติ เทคโนโลยีการศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมหรรษาเจบี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
กิจกรรมสัมมนา “Point of view นักเล่าเรื่องสร้างรายได้ผ่าน You tube” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ อิงอาจ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา เป็นประธาน นางสาวชนัญญา เตชจักรเสมา เป็นวิทยากร จัดกิจกรรมโดยนักศึกษาวิชาสัมมนาทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 ณ ห้อง 301 อาคารศรีศรัทธา คณะรัฐศาสตร์กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา รุ่นที่ 78 ระหว่างวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ธนูริเวอร์รีสอร์ท จ.เพชรบุรี


สถานที่ติดต่อ :
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง อาคารนครชุม ชั้น 3  โทร. 02-310-8319

 
, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting