สถิติผู้เข้าชม

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 280632

Facebook

ข่าวประชาสัมพันธ์


ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
เนื่องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560-2561 (รุ่นที่ 44)

ETC Grad


"We Create Educational Designer" เราสร้างนักออกแบบทางการศึกษา : สนใจเลือกเรียนหลักสูตรครู 4 ปี
ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
:: รายละเอียดหลักสูตรและการรับสมัครนักศึกษาใหม่
:: ดาวโหลดคู่มือรับสมัครนักศึกษาใหม่




☆☆
ด่วน!! รับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ส่วนกลาง เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ สนใจอ่านรายละเอียดและสมัครออนไลน์ได้ที่ http://www.grad.ru.ac.th/link-edu.html สมัครทางอินเทอร์เน็ตระหว่างวันที่ 6 กุมภาพันธ์ - 29 มีนาคม 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานรับสมัครและทะเบียนประวัติ บัณฑิตวิทยาลัย อาคารท่าชัย ชั้น 1 โทร. 0-2310-8563 
แผ่นพับโครงการส่วนกลาง รุ่นที่ 27 เรียนวันเสาร์ 9.00-17.00 น. และวันอาทิตย์ 9.00-12.00 น. (เลือกเรียนแผน ก หรือ ข) ดาวโหลด
สมัครทางออนไลน์ http://www.oros.ru.ac.th/graduateschool/ent/app_online.jsp
หนังสือประชาสัมพันธ์หลักสูตรถึงหน่วยงาน ดาวโหลด



☆☆ ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา แผน ข กทม รุ่นที่ 5 รับสมัคร 50 คน หลักสูตรเรียนวันเสาร์ 8.00 - 21.00 น. **ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 169,000 บาท ศึกษาดูงานสาธารณรัฐเกาหลี** สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 9 มกราคม 2562 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0-2310-8319, 06-3789-9951, 08-1073-7905
ส่งเอกสารใบสมัครหลักฐานผลการเรียนมาทางไปรษณีย์ หรือ สแกนเอกสารส่งทาง E-Mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
หรือ สมัครด้วยตนเองที่ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา อาคารนครชุม ชั้น 3 ห้อง 301/17
หนังสือประชาสัมพันธ์หลักสูตรถึงหน่วยงาน ดาวโหลด ☆☆ สนใจสมัครได้ทันทีรายละเอียด แผ่นพับโครงการ ☆☆ ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ ดาวโหลด



ดาวโหลดโลโก้ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ที่นี่
ไฟล์_PNG ไฟล์_AI

ขอเชิญผู้สนใจส่งบทความลงวารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ฉบับเทคโนโลยีการศึกษา รายละเอียด

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับการรับทราบจากสกอ ครุสภา และ กคศ. รายละเอียด

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับการรับทราบจากสกอ ครุสภา และ กคศ. รายละเอียด


ประกาศ

ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง การปรับชื่อหลักสูตรจาก หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) เป็น หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ประกาศ ณ วันที่ 25 กันยายน 2561 รายละเอียด

ประมวลรายวิชา (Course Syllabus) รายวิชา ECT 2001 (1001) นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 รายละเอียด

ประกาศกระบวนการจัดสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และ การเผยแพร่วิทยานิพนธ์ รายละเอียด

แจ้งเตรียมการ!! นักศึกษาปริญญาโท แผน ก สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ม.รามคำแหง รหัส 55-58 ทุกท่าน ขอให้เตรียมฟังประกาศ การประชุมเสนอความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์ เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางประกาศของมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดการทำหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  **โดยนักศึกษาทุกคนจะต้องแสดงความก้าวหน้าในการดำเนินการทำวิทยานิพนธ์ และต้องบันทึกการให้คำปรึกษา ให้ที่ปรึกษาลงนาม** นำมาส่งในวันที่กำหนด ช่วงเดือนสิงหาคม 2560 หากไม่เข้าร่วมประชุม ไม่แสดงความก้าวหน้า จะถือว่าสิ้นสุดการทำหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1/2560 ดาวโหลดแบบฟอร์มบันทึกการให้คำปรึกษา

ประกาศของมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดการทำหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ การศึกษาอิสระ ดาวโหลด


กิจกรรมภาควิชา



ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เนื่องในโอกาสรับปริญญาบัตร รุ่นที่ 44



คณาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เข้าร่วมโครงการการประชุมวิชาการระดับชาติ เทคโนโลยีการศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมหรรษาเจบี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา



กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา รุ่นที่ 78 ระหว่างวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ธนูริเวอร์รีสอร์ท จ.เพชรบุรี



พิธีเปิดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา รุ่นที่ 78 โดยมี อาจารย์ ดร.บงกช ทองเอี่ยม รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานให้โอวาท และ รศ.ดร.สุรพล บุญลือ เป็นวิทยากร ทั้งนี้คณาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียง เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562



กิจกรรมสัมมนา “Point of view นักเล่าเรื่องสร้างรายได้ผ่าน You tube” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ อิงอาจ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา เป็นประธาน นางสาวชนัญญา เตชจักรเสมา เป็นวิทยากร จัดกิจกรรมโดยนักศึกษาวิชาสัมมนาทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 ณ ห้อง 301 อาคารศรีศรัทธา คณะรัฐศาสตร์



การประชุมวิพากษ์หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดย อ.ดร.บงกช ทองเอี่ยม รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธาน รศ.ดร.สุรพล บุญลือ ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ผศ.ดร.เอกนรินทร์ บางท่าไม้ ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยศิลปากร และ รศ.ดร.สุพจน์ อิงอาจ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา อ.ทิชพร นามวงศ์ ประธานพัฒนาหลักสูตร ร่วมกับคณาจารย์ภาควิชาฯ แลกเปลี่ยนวิพากษ์หลักสูตรปรับปรุงใหม่วิชาชีพครู 4 ปี ให้ทันสมัยและได้มาตรฐานเพื่อผลิตรครูเทคโนโลยีการศึกษา ปี 2562 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561



คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 10 ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561



กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา รุ่นที่ 78 ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดย รศ.ดร.สุพจน์ อิงอาจ เป็นประธานในพิธีเปิดและให้โอวาท รศ.ศุภนิต อารีหทัยรัตน์ แนะนำกระบวนการฝึกงาน ผศ.จิณห์นิภา แสงสุข ประธานคณะกรรมการการฝึกงานและคณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียง เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561



กิจกรรมไหว้ครู หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดย รศ.ดร.ปัญญา ศิริโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมการศึกษา เป็นประธานในพิธี ผศ.เริงรณ ล้อมราย รองอธิการบดีฝ่ายธุรการ และ ผศ.ดร.สืบพงษ์ ปราบใหญ่ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รศ.ดร.สุพจน์ อิงอาจ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา รวมทั้งคณาจารย์ภาควิชาเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียง เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2561




สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “ทักษะการเขียนข่าวออนไลน์อย่างมืออาชีพ” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ อิงอาจ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา เป็นประธานในพิธี มี นายกัมพล เลิศสิทธิศักดิ์ โปรดิวซ์เซอร์ อาวุโส ฝ่ายบรรณาธิการออนไลน์ แผนกครีเอทีฟ โปรดักชั่น บริษัท เทรน วีจี3 จำกัด (ไทยรัฐออนไลน์) เป็นวิทยากร และ นายเมธี กอเซ็มมูซอ เป็นประธานจัดโครงการ พร้อมผู้เข้าร่วมสัมมนากว่า 50 คน ณ ห้องประชุม NCB101 อาคารนครชุม




หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560 ได้ผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรอยู่ในระดับดี คะแนนเฉลี่ย 3.67 ซึ่งก้าวกระโดดจากปีการศึกษา 2559 เป็นอย่างมาก ขอขอบคุณ ผศ.ดร.สายวรุณ สุนทโรทก อ.จเลิศ เจษฎาวัลย์ อ.ธนัชพร นามวัฒน์ คณะกรรมการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา  เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560 ได้ผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรอยู่ในระดับดี คะแนนเฉลี่ย 3.72 ขอขอบคุณ ผศ.ดร.สายวรุณ สุนทโรทก อ.จเลิศ เจษฎาวัลย์ อ.ธนัชพร นามวัฒน์ คณะกรรมการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561




นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา แผน ข กทม รุ่น 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมศึกษาดูงาน ณ ประเทศสิงคโปร์ นำโดย รศ.ดร.สุพขน์ อิงอาจ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา และ ผศ.จิณห์นิภา แสงสุข ระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 256


สถานที่ติดต่อ :
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง อาคารนครชุม ชั้น 3  โทร. 02-310-8319

 
, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting