สถิติผู้เข้าชม

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 233047

Facebook

ข่าวประชาสัมพันธ์


ขอความอนุเคราะห์บัณฑิตและมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2558-2559 ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรเพื่อนำไปปรับปรุงต่อไป รายละเอียดที่ https://goo.gl/forms/UWfnXXvrebdSlqv73

"We Create Educational Designer" เราสร้างนักออกแบบทางการศึกษา : สนใจเลือกเรียนหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง รายละเอียดหลักสูตรและการรับสมัครนักศึกษาใหม่ http://www.ru.ac.th/th//Bachelor/center

ดาวโหลดโลโก้ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ที่นี่
ไฟล์_PNG ไฟล์_AI

ขอเชิญผู้สนใจส่งบทความลงวารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ฉบับเทคโนโลยีการศึกษา ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มิถุนายน 2016 รายละเอียด

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับการรับทราบจากสกอ ครุสภา และ กคศ. รายละเอียด

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับการรับทราบจากสกอ ครุสภา และ กคศ. รายละเอียด


ประกาศ

แจ้งเตรียมการ!! นักศึกษาปริญญาโท แผน ก สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ม.รามคำแหง รหัส 55-58 ทุกท่าน ขอให้เตรียมฟังประกาศ การประชุมเสนอความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์ เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางประกาศของมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดการทำหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  **โดยนักศึกษาทุกคนจะต้องแสดงความก้าวหน้าในการดำเนินการทำวิทยานิพนธ์ และต้องบันทึกการให้คำปรึกษา ให้ที่ปรึกษาลงนาม** นำมาส่งในวันที่กำหนด ช่วงเดือนสิงหาคม 2560 หากไม่เข้าร่วมประชุม ไม่แสดงความก้าวหน้า จะถือว่าสิ้นสุดการทำหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1/2560 ดาวโหลดแบบฟอร์มบันทึกการให้คำปรึกษา

ประกาศของมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดการทำหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ การศึกษาอิสระ ดาวโหลด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ระดับบัณฑิตศึกษา (ส่วนกลาง) ปีการศึกษา 2560 สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง http://www.grad.ru.ac.th/pakart1-60/Interview/EDU/42.PDF

กำหนดการบรรยายชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (โครงการพิเศษ) แผน ข กรุงเทพฯ รุ่นที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (เทอม 1) รายละเอียด

หลักเกณฑ์การฝึกงานของนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา และกำหนดการฝึกงานทางเทคโนโลยีการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 รายละเอียด

ตารางกระบวนวิชาที่เปิดสอน ฤดูร้อน ปี 2559 ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ รายละเอียด

การจัดสอบวิทยานิพนธ์ หลักสูตรศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา แผน ก รายละเอียด

รายชื่อประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา รุ่น 24 รายละเอียด

ประกาศคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ เรื่อง ขอเชิญนักศึกษาปริญญาโท แผน ก รหัส 54-58 ที่ยังไม่เสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และเสนอเค้าโครงแล้วแต่ยังไม่สำเร็จการศึกษา ให้รายงานตัว เข้าร่วมประชุมรับทราบแนวปฏิบัติการทำวิทยานิพนธ์ ในวันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2560 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้อง NCB207 รายละเอียด


กิจกรรมภาควิชาในภาพอาจจะมี 13 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน
ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา รุ่น 42

ในภาพอาจจะมี 11 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน
ขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา รุ่น 42 แผน ก ส่วนกลาง

ในภาพอาจจะมี 13 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน
ในภาพอาจจะมี 13 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน
ขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา รุ่น 42 บางนา รุ่น 1

ในภาพอาจจะมี 26 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน
ขอแสดงความยินดีกับลูกศิษย์ มหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา รุ่น 42 จ.น่าน รุ่น 6

ในภาพอาจจะมี 11 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน

คณาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษาร่วมแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ยศระวี วายทองคำ เนื่องในโอกาสที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ

ในภาพอาจจะมี 14 คน, คนที่ยิ้ม
ในภาพอาจจะมี 7 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน

กิจกรรมรดน้ำขอพรคณาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยมีศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน เข้าร่วมงานโดยพร้อมเพรียง บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2560 อาคารนครชุม ห้อง 208

ในภาพอาจจะมี ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเรียนรู้ในยุคศตวรรษที่ 21 ด้วย G Suite for Education" โดย ผศ.ทิพย์ หาสาสน์ศรี คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด  คุณพุทธรักษ์ มุลเมือง เป็นวิทยากร ณ อาคารเวียงคำ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2560
กิจกรรมงานสัมมนา เรื่อง " Illustration สื่อสร้างสรรค์ เทรนคนสร้างภาพ" โดย รศ.ดร.ยศระวี วายทองคำ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา เป็นประธานเปิดงาน คุณพงศกร สรรพกิจจานนท์ เป็นวิทยากร จัดโดยนักศึกษาในวิชาสัมมนา รุ่น 74 ทั้งนี้คณาจารย์ภาควิชาฯ เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียง เมื่อวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุม 301 คณะรัฐศาสตร์ 2
กิจกรรมการประชุมแนวปฏิบัติการทำวิทยานิพนธ์ นักศึกษาปริญญาโท แผน ก สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง รหัส 54-58 เมื่อวันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2560 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้อง NCB207


ผศ.ดร.ยศระวี วายทองคำ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา และคณาจารย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เข้าร่วมเครือข่าย AECT Thailand ร่วมกิจกรรม "Creative problem solving in an open digital learning environment: Navigation to AECT Thailand Chapter" January 9, 2017.
สถานที่ติดต่อ :
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง อาคารนครชุม ชั้น 3  โทร. 02-310-8319

 
, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting