สถิติผู้เข้าชม

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 380891

Facebook

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปีการศึกษา 2567
สมัครได้ตั้งแต่ 19 ธันวาคม - 29 มีนาคม 2567
เรียนเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ 8.00-17.00 น. อาคารนครชุม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก)
หลักสูตรรับทราบจาก สป.อว. ก.ค.ศ. ก.พ. แล้ว
สมัครออนไลน์ http://www.oros.ru.ac.th/grdscl/ent/app_online.jsp
รายละเอียดรับสมัคร http://www.grad.ru.ac.th/index.php/th/admission/center
แผ่นพับหลักสูตรปริญญาโท https://online.anyflip.com/juewl/hhtv/mobile/
สอบถามเพิ่มเติม โทร 097-978-2169 Line: https://line.me/R/ti/g/sMtNHdF6QZ
รับชม DTL Open House 2024 https://www.facebook.com/edtechram/videos/1040982633871241โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ “สื่อใหม่เพื่อพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง“ โดย รศ.ดร.ศยามน อินสะอาด บรรยายเรื่อง "Micro-Learning แบบมีปฏิสัมพันธ์ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และการคิดเชิงเหตุผล" และ ผศ.ดร.บุษกร เชี่ยวจินดากานต์ บรรยายเรื่อง "Metaverse ตามกระบวนการคิดแก้ปัญหาอนาคตเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์" เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2567 ณ อาคารเวียงคำ ชั้น 2 ห้อง ITSC6 จัดโดย ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา ร่วมโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม คณะศึกษาศาสตร์​ "พลังแห่งการเรียนรู้สู่ชุมชนที่น่าอยู่" ฐานที่ 2 กิจกรรมการสร้างสรรค์งานศิลป์ด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริม (AR) โดย ผศ.ดร.อัญชลี วิมลศิลป์ อ.พิมพ์ชนก โพธิปัสสา อ.กชกร แสงสุวรรณ เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2567 ณ ชุมชนเทพลีลากิจกรรมสัมมนาทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เรื่อง "Video Editor: แชร์ประสบการณ์การทำงาน Music Video’’ โดย รศ.ดร.ศยามน อินสะอาด หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา เป็นประธานเปิดงาน วิทยากรโดย คุณณัฐชานันท์ เนติกรมวิวัชร (มาอิ)  เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 ณ อาคารนครชุม NCB601 ชั้น 6 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย รามคำแหงคณาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษาร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนารักษ์ สารเถื่อนแก้ว ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2566คณาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา ร่วมทำบุญภาควิชาฯ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2566สมาคมเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ "ผู้สืบสานและส่งเสริมความร่วมมือเครือข่ายสมาคม" แด่ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เเป็นหน่วยงานที่ได้รับการเชิดชูเกียรติในฐานะเป็นเจ้าภาพการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 36 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 “โสตฯ-เทคโนฯ สัมพันธ์แห่งประเทศไทย” เรื่อง มิติใหม่แห่งนวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 ณ กราฟโฮเทลภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมกับ สมาคมเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เป็นเจ้าภาพ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 36 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 "โสตฯ-เทคโนฯ สัมพันธ์แห่งประเทศไทย" เรื่อง มิติใหม่แห่งนวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล  โดย ผศ.ดร.บงกช ทองเอี่ยม รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมการศึกษา เป็นประธานเปิดงาน และสมาคมเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ "ผู้สืบสานและส่งเสริมความร่วมมือเครือข่ายสมาคม" แด่ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นหน่วยงานที่ได้รับการเชิดชูเกียรติในฐานะเป็นเจ้าภาพการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 36 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 ทั้งนี้ รศ.ดร.วีระ ไทยพานิช รับโล่ประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติในฐานะผู้ทรงคุณค่าดำรงเกียรติคุณ จาก ศ.ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ และ รศ.ดร.ศยามน อินสะอาด หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา รับใบประกาศนียบัตรในการสนับสนุนงานของสมาคมและเป็นกรรมการบริหารสมาคม ทั้งนี้ในงานมีผู้ร่วมกิจกรรมกว่า 20 สถาบันการศึกษา จำนวน 400 คน เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 ณ กราฟโฮเทล


ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
282 ถนนรามคำแหง อาคารนครชุม ชั้น 3 ต.หัวหมาก อ.บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

 

 
, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting