สถิติผู้เข้าชม

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 252469

Facebook

ข่าวประชาสัมพันธ์☆ ขอเชิญตอบแบบสอบถามความสนใจในการศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ☆ **เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงหลักสูตร https://www.surveycan.com/survey/216acce2-fb9a-4c30-8d9a-f9441be4017cในภาพอาจจะมี 28 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน

ประกาศขยายเวลารับสมัคร!! ขอเชิญสมัครเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง แผน ข กทม. (โครงการพิเศษ) รุ่น 4 ไม่ทำวิทยานิพนธ์ **ONE DAY PROGRAM ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 169,000 บาท โดยแบ่งชำระเป็น 7 งวด ศึกษาดูงานประเทศญี่ปุ่น** รับ 50 คน เรียนวันเสาร์ 8.00-21.00 น.สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 20 เมษายน 2561 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0-2310-8319, 06-3789-9951, 08-1073-7905

กำหนดการรับสมัคร
โดยการติดต่อขอรับใบสมัคร หรือ Download ใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 20 เมษายน 2561 (สงวนสิทธิ์รับจำนวนจำกัด 50 คนเท่านั้น)

วันประกาศผลการคัดเลือกและการลงทะเบียนเรียน
- สอบสัมภาษณ์ วันที่ 21 เมษายน 2561
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา วันที่ 23 เมษายน 2561
- ขึ้นทะเบียนนักศึกษา วันที่ 28 เมษายน 2561
- เปิดเทอมวันที่ 5 พฤษภาคม 2561

- ส่งเอกสารใบสมัคร หลักฐานผลการเรียนมาทางไปรษณีย์
- สแกนเอกสารส่งมาที่ E-Mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
- สมัครด้วยตนเองที่ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา อาคารนครชุม มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก ชั้น 3 ห้อง 301/17 ในวันเวลาราชการ


- ดาวโหลดแผ่นพับหลักสูตร Click!!

- ดาวโหลดใบสมัคร Click!!

"We Create Educational Designer" เราสร้างนักออกแบบทางการศึกษา : สนใจเลือกเรียนหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง รายละเอียดหลักสูตรและการรับสมัครนักศึกษาใหม่ http://www.ru.ac.th/th//Bachelor/center

ดาวโหลดโลโก้ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ที่นี่
ไฟล์_PNG ไฟล์_AI

ขอเชิญผู้สนใจส่งบทความลงวารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ฉบับเทคโนโลยีการศึกษา ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มิถุนายน 2016 รายละเอียด

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับการรับทราบจากสกอ ครุสภา และ กคศ. รายละเอียด

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับการรับทราบจากสกอ ครุสภา และ กคศ. รายละเอียด


ประกาศ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา รุ่น 4 (หัวหมาก) ขึ้นทะเบียนวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 รายละเอียด

ประกาศคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ เรื่อง ขอเชิญนักศึกษาปริญญาโท แผน ก รหัส 56-60 ที่ยังไม่เสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และเสนอเค้าโครงแล้วแต่ยังไม่สำเร็จการศึกษา ให้รายงานตัว เข้าร่วมประชุมรับทราบแนวปฏิบัติการทำวิทยานิพนธ์ ในวันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้อง NCB207 รายละเอียด

กระบวนวิชาที่จัดสอบเอง ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 รายละเอียด

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในโครงการศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา รุ่น 4 (หัวหมาก) สอบสัมภาษณ์ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00-12.00 น. รายละเอียด

ประกาศกระบวนการจัดสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และ การเผยแพร่วิทยานิพนธ์ รายละเอียด

แจ้งเตรียมการ!! นักศึกษาปริญญาโท แผน ก สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ม.รามคำแหง รหัส 55-58 ทุกท่าน ขอให้เตรียมฟังประกาศ การประชุมเสนอความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์ เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางประกาศของมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดการทำหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  **โดยนักศึกษาทุกคนจะต้องแสดงความก้าวหน้าในการดำเนินการทำวิทยานิพนธ์ และต้องบันทึกการให้คำปรึกษา ให้ที่ปรึกษาลงนาม** นำมาส่งในวันที่กำหนด ช่วงเดือนสิงหาคม 2560 หากไม่เข้าร่วมประชุม ไม่แสดงความก้าวหน้า จะถือว่าสิ้นสุดการทำหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1/2560 ดาวโหลดแบบฟอร์มบันทึกการให้คำปรึกษา

ประกาศของมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดการทำหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ การศึกษาอิสระ ดาวโหลด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ระดับบัณฑิตศึกษา (ส่วนกลาง) ปีการศึกษา 2560 สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง http://www.grad.ru.ac.th/pakart1-60/Interview/EDU/42.PDF

การจัดสอบวิทยานิพนธ์ หลักสูตรศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา แผน ก รายละเอียด

รายชื่อประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา รุ่น 24 รายละเอียด

ประกาศคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ เรื่อง ขอเชิญนักศึกษาปริญญาโท แผน ก รหัส 54-58 ที่ยังไม่เสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และเสนอเค้าโครงแล้วแต่ยังไม่สำเร็จการศึกษา ให้รายงานตัว เข้าร่วมประชุมรับทราบแนวปฏิบัติการทำวิทยานิพนธ์ ในวันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2560 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้อง NCB207 รายละเอียด


กิจกรรมภาควิชา


ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่งในภาพอาจจะมี 1 คนในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, หน้าจอ และ สถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 12 คน, คนที่ยิ้ม
ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง

กิจกรรมการประชุมแนวปฏิบัติการทำวิทยานิพนธ์ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ครั้งที่ 3 โดยนักศึกษานำเสนอความก้าวหน้าและพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขอคำแนะนำในการทำวิทยานิพนธ์ จัดโดยคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา รุ่น 76 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดย รศ.ดร.สุพจน์ อิงอาจ เป็นประธานเปิดงานและให้โอวาทแก่นักศึกษา ผศ.ดร.สุรพล บุญลือ วิทยากร แนะนำการปฏิบัติงานวิชาชีพทางเทคโนโลยีการศึกษา เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561กิจกรรมสัมมนาทางเทคโนโลยีการศึกษา PHOTO INNOVATION THAILAND 4.0 จัดโดยนักศึกษาสัมมนาทางเทคโนโลยีการศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ รุ่น 76 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561

1

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานสำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดย อ.จิณห์นิภา แสงสุข และ ผศ.ดร.ศยามน อินสะอาด อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษานำเข้าเยี่ยมชม ขอขอบคุณทีมงานสำนักเทคโนฯ ที่ช่วยเพิ่มประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561

t
2

คณาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ โสต-เทคโนสัมพันธ์ ครั้งที่ 31 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561รศ.ดร.ยศระวี วายทองคำ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคณาจารย์ ขอพรสวัสดีปีใหม่ 2561 จาก ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561คณาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษาขอพรสวัสดีปีใหม่ 2561 จาก ผศ.ดร.บุญชาล ทองประยูร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ และรักษาการแทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561

ในภาพอาจจะมี 10 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

คณาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษาขอพรสวัสดีปีใหม่จาก รศ.ดร.ปัญญา ศิริโรจน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561
รศ.ดร.ยศระวี วายทองคำ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา นำนายจามิกร วงชมพู นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา และทีมงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดหนังสั้นของ CAT เข้าพบ ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อมอบรางวัลที่ได้รับให้แก่ทางมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 โดยทีม Majic Studio ได้รับรางวัลชนะเลิศ ผลงาน เรื่อง “หวนดิน”รศ.ดร.ยศระวี วายทองคำ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคณาจารย์ นำนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560ขอต้อนรับ ผศ.ดร.บุญชาญ ทองประยูร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ และรักษาการคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และขอขอบคุณ ผศ.ดร.ทิพย์ หาสาสน์ศรี อดีตคณบดี โดย รศ.ดร.ยศระวี วายทองคำ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา มอบดอกไม้แสดงความยินดี เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560


สถานที่ติดต่อ :
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง อาคารนครชุม ชั้น 3  โทร. 02-310-8319

 
, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting