สถิติผู้เข้าชม

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 314884

Facebook

ข่าวประชาสัมพันธ์
แนะนำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หลักสูตร 4 ปี จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรรวมไม่น้อยกว่า 126 หน่วยกิต
รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่ 12 ตุลาคม - 7 ธันวาคม 2563 !!
❤ สมัครได้ที่ระบบรับสมัครและลงทะเบียนเรียน http://www.iregis2.ru.ac.th/
❤ รายละเอียดหลักสูตร https://drive.google.com/file/d/1c0zFUbjEi09MDP4cnUZIsY32jSQGesBz/view?usp=sharing

สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่*

Line : RU ECT

Facebook : edtechram

YouTube : https://youtu.be/oMpM074Q2z4คณาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และสร้างความสัมพันธ์นักศึกษา "ไหว้ครูคณะศึกษาศาสตร์" ณ หอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช วันที่ 17 กันยายน 2563

คณาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษาร่วมรับประทานอาหาร และมอบของที่ระลึกโดย รศ.ดร.สุพจน์ อิงอาจ ในโอกาสเกษียณอายุราชการของ ผศ.จิณห์นิภา  แสงสุข และ ผศ.นพพร ไวคกุล เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563

คณาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษาเข้าร่วมงาน “สายใยรักผูกพัน สายสัมพันธ์ศึกษาศาสตร์” ณ ห้องประชุม 302 อาคารคณะศึกษาศาสตร์ เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2363

คณาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษาร่วมแสดงความยินดีกับ นายยสินทร ทิพย์กองลาส และนางสาวนลินนิภา รังหอม ที่ได้รับรางวัลประกวดออกแบบลายหน้ากากผ้าป้องกันภัยโควิด โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ อิงอาจ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา ได้มอบทุนการศึกษาเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักศึกษา เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2363

ขอแสดงความยินดีกับนายสินทร  ทิพย์กองลาศ  นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และนางสาวนลินนิภา รังหอม ได้รางวัลชมเชย การประกวดออกแบบลายหน้ากากผ้าป้องกันภัยโควิด19  จัดโดยสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สืบพงษ์  ปราบใหญ่ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นผู้มอบรางวัล เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 ณ ห้องศักดิ์ ผาสุขนิรันต์ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

กิจกรรมการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีการศึกษา 2562 ได้รับผลการประเมินระดับ ดีมาก คะแนน 4.07 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563

กิจกรรมการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีการศึกษา 2562 ได้รับผลการประเมินระดับ ดีมาก คะแนน 3.34 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563

กิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา รุ่น 81 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดย รศ.ดร.สุพจน์ อิงอาจ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา เป็นประธานและให้โอวาท  ผศ.นพพร ไวคกุล เป็นวิทยากร แนะนำการฝึกงานและการเขียนบันทึกฝึกงาน และรศ.ดร.ศยามน อินสะอาด เป็นประธานการฝึกงาน เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีการศึกษา 2563 วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 2563 ณ อาคารนครชุม มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 สถานที่ติดต่อ :

ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

อาคารนครชุม ชั้น 3 โทร. 02-310-8319

 
, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting