สถิติผู้เข้าชม

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 226688

Facebook

ข่าวประชาสัมพันธ์


การจัดสอบวิทยานิพนธ์ หลักสูตรศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา แผน ก รายละเอียด

รายชื่อประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา รุ่น 24 รายละเอียด

ประกาศภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา กระบวนวิชาที่จัดสอบเอง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 รายละเอียด

รายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (โครงการพิเศษ) รุ่นที่ 3 แผน ข รายละเอียด

ประกาศ รายวิชา ECT 3302 คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา ให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 มานำเสนองานปฏิบัติ ในวันที่ 3 และ 10 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 - 11.20 น.

ประกาศ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาชั้นปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (โครงการพิเศษ) รุ่นที่ 3 แผน ข รายละเอียด

ขอเชิญผู้สนใจส่งบทความลงวารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ฉบับเทคโนโลยีการศึกษา ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มิถุนายน 2016 รายละเอียด

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับการรับทราบจากสกอ ครุสภา และ กคศ. รายละเอียด

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับการรับทราบจากสกอ ครุสภา และ กคศ. รายละเอียด


ประกาศ


ประกาศคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ เรื่อง ขอเชิญนักศึกษาปริญญาโท แผน ก รหัส 54-58 ที่ยังไม่เสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และเสนอเค้าโครงแล้วแต่ยังไม่สำเร็จการศึกษา ให้รายงานตัว เข้าร่วมประชุมรับทราบแนวปฏิบัติการทำวิทยานิพนธ์ ในวันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2560 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้อง NCB207 รายละเอียด


ขอเชิญสมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- แผน ก รุ่น 26 ทำวิทยานิพนธ์ รับ 30 คน สนใจสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - มกราคม 2560 สมัครทางไปรษณีย์, อินเทอร์เน็ต, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก รายละเอียดเพิ่มเติม
http://bit.ly/1U0XJjn หรือโทรสอบถามได้ที่ 02-310-8563-4กิจกรรมภาควิชา

ในภาพอาจจะมี 6 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ ผู้คนกำลังนั่ง

กิจกรรมการประชุมแนวปฏิบัติการทำวิทยานิพนธ์ นักศึกษาปริญญาโท แผน ก สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง รหัส 54-58 เมื่อวันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2560 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้อง NCB207

ในภาพอาจจะมี 7 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน
ในภาพอาจจะมี 18 คน, คนที่ยิ้ม

ผศ.ดร.ยศระวี วายทองคำ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา และคณาจารย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เข้าร่วมเครือข่าย AECT Thailand ร่วมกิจกรรม "Creative problem solving in an open digital learning environment: Navigation to AECT Thailand Chapter" January 9, 2017.
การประชุมวิชาการระดับชาติเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาครั้งที่ 8 เนื่องในโอกาสสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง ครบรอบ 45 ปี โดยคณาจารย์และนักศึกษาปริญญาโท แผน ก สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียง เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ณ อาคาร 2 คณะรัฐศาสตร์ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน รุ่นที่ 74 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โดยมี ผศ.ดร.ยศระวี วายทองคำ หัวหน้าภาควิชาฯ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน รศ.ศุภนิต อารีหทัยรัตน์ ประธานการฝึกงาน กล่าวรายงาน ผศ.ทวีศักดิ์ อาจารยางกูร รองหัวหน้าภาควิชาฯ เป็นวิทยากรแนะนำและให้ความรู้ในการปฏิบัติตนระหว่างการฝึกงาน และ อ.ดร.บุษกร เชี่ยวจินดาการ เป็นผู้ดำเนินรายการ การนี้คณาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา และนักศึกษา เข้าร่วมงานโดยพร้อมเพรียง ณ ห้อง 208 ชั้น 2 อาคารนครชุม วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559กิจกรรม "สานสัมพันธ์พี่น้อง ECT รักกันสนั่นทุ่ง 2559" นักศึกษาปริญญาโท แผน ก รุ่นพี่ 24 รับน้องใหม่รุ่น 25 สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2559กิจกรรมศึกษาดูงานสำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดย อ.จินณิภา แสงสุข และ อ.ทิพา หาสาสน์ศรี นำนักศึกษาปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมภารกิจต่างๆของสำนักเทคโนโลยีการศึกษา เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2559
สถานที่ติดต่อ :
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง อาคารนครชุม ชั้น 3  โทร. 02-310-8319

 
, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting