สถิติผู้เข้าชม

Content View Hits : 142052

Facebook

ประกาศ ให้นักศึกษาฝึกงาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 รุ่นที่ 70 มาประชุมพร้อมกันใน วันที่ 8 พฤศจิกายน 2557 รายละเอียด


ขอเชิญศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมพบปะสร้างสรรค์ กันในงาน "คืนสู่เหย้า         สานสัมพันธ์ โสต-เทคโน" ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 นี้ ณ อาคารสุโขทัย ชั้น 3 ห้อง 302 ผู้ที่สนใจสามารถ ลงชื่อเข้าร่วมงานได้ที่ http://ict2014ru.wordpress.com/ (การแต่งกายสไตส์งานวัด ) หรือ ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณนันทพร 089-9914669 คุณพรรนิภา             084-0769628 คุณยุพยง 092-2621662 คุณเพชรรัตน์ 080-9951879


โครงการปัจฉิมนักศึกษาฝึกงาน สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา รุ่นที่ 69 ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 โดยมี ผศ.ทิพย์ หาสาสน์ศรี คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานให้โอวาท ณ ห้อง 208 อาคารนครชุม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง วันที่ 10 ก.ย. 2557 โดยคณาจารย์ภาควิชาเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียง ทั้งนี้มีวิทยากร คุณเจนจิรา บุญญะภานุพล ศิษย์เก่าแนะนำการเตรียมตัวก่อนออกไปทำงาน


กิจกรรมสัมมนา Infographic "มุมมองใหม่ เข้าใจสื่อ" อาจารย์ ขจร พีรกิจ เป็นวิทยากร คณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2557 ณ ห้อง 101 อาคารนครชุม จัดโดย นศ.ฝึกงาน สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา รุ่น 69 ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "สื่อสร้างสรรค์กับการใช้ไอซีทีเพื่อพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21"
โดย ผศ.ทิพย์ หาสาสน์ศรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม รศ.ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข อาจารย์ ดร.ศยามน อินสะอาด เป็นวิทยากร และ
ครูสพฐ ทั่วประเทศ... เข้าร่วมอบรม จำนวน 80 คน โดยสร้างสรรค์ผลิตสื่อ Teacher Tube ด้วยตนเอง จัดโดย ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง วันที่ 25 กรกฏาคม 2557
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารเวียงคำ มหาวิทยาลัยรามคำแหงพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานสาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา รุ่น 69 โดยมี ผศ.ทิพย์ หาสาสน์ศรี คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
เป็นประธานเปิดงานปฐมนิเทศ และกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาฝึกงาน ทั้งนี้ คณาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
โดยพร้อมเพรียง เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2557ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2557 ระดับปริญญาโท แผน ก สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง


ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา จัดกิจกรรมทำบุญและรดน้ำขอพรคณาจารย์ภาควิชาฯ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2557 ที่ผ่านมา
โดยมี ผศ.ดร.สุพจน์ อิงอาจ รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานในพิธี และ ผศ.ยศระวี วายทองคำ หัวหน้าภาควิชา
และคณาจารย์  พร้อมทั้งศิษย์เก่าและนักศึกษาปัจจุบันเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน
ผศ.ยศระวี วายทองคำ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการ ศึกษา และ ผศ.จามรี ศิริภัทร ร่วมเดินทางพานักศึกษาปริญา โท
สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการ ศึกษา แผน ข กทม รุ่นที่ 1 ไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศสิงค์โปร์ เมื่อวันที่ 12-14 มีนาคม 2557

กิจกรรม ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงานสาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา รุ่นที่ 68 โดยมี ผศ.ทิพย์ หาสาสน์ศรี
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงานในครั้งนี้
สภาพบรรยากาศการเรียนการสอน
รายวิชา ECT 6503  บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Learning)

ของ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา แผน ข รุ่น 1
ในการจำลองสถานการณ์การเรียนแบบร่วมมือ (Collaborative Learning)
โดยในกลุ่มช่วยเหลือกันและกันในการตอบคำถาม แก้ปัญหา ซึ่งในขณะเดียวกัน
จะใช้สื่อคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อระบบเข้าสู่บทเรียนเดียวกัน ในเวลาเดียวกัน
พร้อมกันหลาย ๆ กลุ่ม ทำกิจกรรมการเรียนการสอน และดำเนินการต่าง ๆ
ร่วมกันสร้างสรรค์บทเรียน ทำให้เกิดเครือข่ายองค์ความรู้ขนาดใหญ่
และชวนให้ผู้เรียนติดตามบทเรียนโดยไม่เกิดความเบื่อหน่าย


รศ. ศุภนิต อารีหทัยรัตน์ อาจารย์ประจำภาควิชา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรใน

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การผลิตสื่อการเรียนการสอน" วันที่ 3-4 สิงหาคม 2556
ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม)
โดยมีอาจารย์เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 80 คน


คณาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา ต้อนรับผู้ตรวจประเมินภายใน เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2556KM การจัดการความรู้ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง


รศ. ศุภนิต อารีหทัยรัตน์ อาจารย์ประจำภาควิชา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 3

เรื่อง "การผลิตสื่อการเรียนการสอน"

ภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

เพื่อ การพัฒนาโรงเรียนต้นแบบเข้าสู่ระบบสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงเต็มรูปแบบ รวมทั้งสิ้น 13 โรงเรียน คือ

1. โรงเรียนบ้านบัวชุม จังหวัดลพบุรี  ระหว่างวันที่ 4 - 5 กุมภาพันธ์ 2556

2. โรงเรียนวัดบ้านดง จังหวัดพิษณุโลก  ระหว่างวันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2556

3. โรงเรียนบ้านหินกอง จังหวัดร้อยเอ็ด  ระหว่างวันที่ 13 - 14 กุมภาพันธ์ 2556

4. โรงเรียนบ้านหนองสะแก จังหวัดพิจิตร  ระหว่างวันที่ 16 - 17 กุมภาพันธ์ 2556

5. โรงเรียนวัดไทรทอง จังหวัดเพชรบุรี  ระหว่างวันที่ 22 - 23 กุมภาพันธ์ 2556

6. โรงเรียนบ้านพลจลก จังหวัดนครราชสีมา  ระหว่างวันที่ 25 - 26 กุมภาพันธ์ 2556

7. โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ จังหวัดปราจีนบุรี  ระหว่างวันที่ 1 - 2 มีนาคม 2556

8. โรงเรียนวัดเทพประสิทธิ์คณาวาส จังหวัดสมุทรสงคราม  ระหว่างวันที่ 4 - 5 มีนาคม 2556

9. โรงเรียนบ้านดงขวาง จังหวัดเพชรบูรณ์  ระหว่างวันที่ 7 - 8 มีนาคม 2556

10. โรงเรียนบ้านภูดิน (มิตรผลอุปถัมภ์) จังหวัดชัยภูมิ  ระหว่างวันที่ 9 - 10 มีนาคม 2556

11. โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้ง จังหวัดอุทัยธานี  ระหว่างวันที่ 15 - 16 มีนาคม 2556

12. โรงเรียนบ้านโพน จังหวัดมหาสารคาม  ระหว่างวันที่ 22 - 23 มีนาคม 2556

13. โรงเรียนวัดบางหลวง จังหวัดนครปฐม  ระหว่างวันที่ 29 - 30 มีนาคม 2556


ดาวโหลด รายละเอียดการส่งต้นฉบับบทความการศึกษาอิสระเพื่อตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
ภาพกิจกรรมโครงการศึกษาดูงานและปัจฉิมนิเทศนักศึกษาปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการ ศึกษา
จ.น่าน  รุ่นที่ 4
ระหว่างวันที่ 25-27 กุมภาพันธ์ 2556 ณ อาคารนครชุม และ กองบิน 5 จ.ประจวบคีรีขันธ์

รศ. ศุภนิต อารีหทัยรัตน์ อาจารย์ประจำภาควิชา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การผลิตและการใช้สื่อในการจัดการเรียนรู้" ภายใต้โครงการโรงเรียนต้นแบบเข้าสู่ระบบสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงเต็มรูปแบบ

ณ โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี จ.ภูเก็ต วันที่ 15-16 กันยายน 2555 และ โรงเรียนเทศบาลเมืองปากน้ำ จ.สมุทรปราการ วันที่ 6-7 ตุลาคม 2555


วันที่ 30 สิงหาคม 2555 ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ นวัตกรรมเกมและสถานการณ์จำล อง 3 มิติ เพื่อจัดการเรียนการสอนออนไ ลน์
ณ ตึกเวียงคำ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง มีผู้เข้าร่วมอบรมจากหลายสถาบันการศึกษา


สารภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา ฉบับที่ 10 ปีที่ 2 วันจันทร์ ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555


KM การจัดการความรู้ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง


ติดต่อภาควิชา : ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ อาคารนครชุม ชั้น 3 ห้อง NCB 302/1 โทร.02-310-8319

 

 

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2555

วันที่ 12 พฤษภาคม 2555 เวลา 8.30 น. เริ่มลงทะเบียนรับเอกสาร

เดิมปฐมนิเทศที่หอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช แต่ทางมหาวิทยาลัยใช้สถานที่ในการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี

จึงขอเปลี่ยนแปลงเป็น ห้องประชุมอาคารสุโขทัย ชั้น 3 ห้อง 0301 และ ห้อง 032
 
, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting