สถิติผู้เข้าชม

Content View Hits : 127227

Facebook

ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาเรียนกระบวนวิชาปรับพื้นฐาน ECT 6001 และ ECT 6002 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา (โครงการพิเศษ) รุ่นที่ ๑ แผน ข ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

- ดาวโหลดที่นี่ http://www.edu.ru.ac.th/et-ram/techno/images/pdf/bangna 1-51 b.pdf


ประกาศสอบจัดสอบเอง ภาคซ่อม2,ฤดูร้อน ปี 56 สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

- ดาวโหลดที่นี่ http://www.edu.ru.ac.th/et-ram/techno/images/pdf/test2_56.pdf


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "สื่อสร้างสรรค์กับการใช้ไอซีทีเพื่อพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21"
โดย ผศ.ทิพย์ หาสาสน์ศรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม รศ.ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข อาจารย์ ดร.ศยามน อินสะอาด เป็นวิทยากร และ
ครูสพฐ ทั่วประเทศ... เข้าร่วมอบรม จำนวน 80 คน โดยสร้างสรรค์ผลิตสื่อ Teacher Tube ด้วยตนเอง จัดโดย ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง วันที่ 25 กรกฏาคม 2557 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
อาคารเวียงคำ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานสาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา รุ่น 69 โดยมี ผศ.ทิพย์ หาสาสน์ศรี คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
เป็นประธานเปิดงานปฐมนิเทศ และกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาฝึกงาน ทั้งนี้ คณาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
โดยพร้อมเพรียง เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2557
ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2557 ระดับปริญญาโท แผน ก สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง


ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา จัดกิจกรรมทำบุญและรดน้ำขอพรคณาจารย์ภาควิชาฯ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2557 ที่ผ่านมา
โดยมี ผศ.ดร.สุพจน์ อิงอาจ รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานในพิธี และ ผศ.ยศระวี วายทองคำ หัวหน้าภาควิชา
และคณาจารย์  พร้อมทั้งศิษย์เก่าและนักศึกษาปัจจุบันเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน

ผศ.ยศระวี วายทองคำ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการ ศึกษา และ ผศ.จามรี ศิริภัทร ร่วมเดินทางพานักศึกษาปริญา โท
สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการ ศึกษา แผน ข กทม รุ่นที่ 1 ไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศสิงค์โปร์ เมื่อวันที่ 12-14 มีนาคม 2557


กิจกรรม ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงานสาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา รุ่นที่ 68 โดยมี ผศ.ทิพย์ หาสาสน์ศรี
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงานในครั้งนี้


ขอเชิญผู้สนใจลงชื่อแสดงความจำนงเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง แผน ข ภาคพิเศษ เรียนเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์
เปิดรับสมัคร 9 แห่ง 1.วิทยาเขตบางนา 2.จังหวัดแพร่ 3.จังหวัดนครราชสีมา 4.จังหวัดบุรีรัมย์ 5.จังหวัดสุรินทร์
6.จังหวัดนครศรีธรรมราช 7.จังหวัดสงขลา 8.จังหวัดขอนแก่น 9.จังหวัดตรัง

เริ่มเรียนภาคการศึกษา 1/2557 เดือนพฤษภาคม 2557
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ประมาณการค่าใช้จ่าย 135,000.- บาท (รวมค่าใช้จ่ายศึกษาดูงานในประเทศ)
แบ่งชำระเป็น 7 งวด ยกเว้น วิทยาเขตบางนา ค่าใช้จ่าย 145,000.- (ศึกษาดูงานประเทศอาเซียน)

ลงชื่อแสดงความจำนงได้ที่
https://docs.google.com/forms/d/1AxVGPgWuo3Ty89K1aY1lHIIwyryJkzV0l6jVrybl9mQ/viewform


 

 

รูปภาพ : ขอเชิญ @ คุณครูทุกท่านที่สังกัด สพฐ @ ร่วมกันแสดงความคิดเห็นเพื่อให้ข้อมูลในการวิจัย เรื่อง


ขอเชิญ @ คุณครูทุกท่านที่สังกัด สพฐ @ ร่วมกันแสดงความคิดเห็นเพื่อให้ข้อมูลในการวิจัย
เรื่อง "การพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูเพื่อสร้างชุมชนนักปฏิบัติในการ จัดการเรียนการสอนโดยใช้ไอซีทีของครูสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน "
เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาต่อไปคะ ## ขอบคุณทุกท่านที่ช่วยตอบแบบสอบถามนี้นะคะ ##
@@ แจกแฟลชไดร์สุดน่ารัก 4 GB จำนวน 20 รางวัลคะ @@


ตอบแบบสอบถามออนไลน์ได้ที่ลิงค์ด้านล่างคะ

https://docs.google.com/forms/d/1-dbySGCIQnaym8jxNrkJiuyzlrAefyFjsGSYvraSgJg/viewform

สภาพบรรยากาศการเรียนการสอน
รายวิชา ECT 6503  บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Learning)

ของ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา แผน ข รุ่น 1
ในการจำลองสถานการณ์การเรียนแบบร่วมมือ (Collaborative Learning)
โดยในกลุ่มช่วยเหลือกันและกันในการตอบคำถาม แก้ปัญหา ซึ่งในขณะเดียวกัน
จะใช้สื่อคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อระบบเข้าสู่บทเรียนเดียวกัน ในเวลาเดียวกัน
พร้อมกันหลาย ๆ กลุ่ม ทำกิจกรรมการเรียนการสอน และดำเนินการต่าง ๆ
ร่วมกันสร้างสรรค์บทเรียน ทำให้เกิดเครือข่ายองค์ความรู้ขนาดใหญ่
และชวนให้ผู้เรียนติดตามบทเรียนโดยไม่เกิดความเบื่อหน่ายรศ. ศุภนิต อารีหทัยรัตน์ อาจารย์ประจำภาควิชา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรใน

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การผลิตสื่อการเรียนการสอน" วันที่ 3-4 สิงหาคม 2556
ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม)
โดยมีอาจารย์เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 80 คน


ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ม.รามคำแหง เนื่องในโอกาสรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

คณาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา ต้อนรับผู้ตรวจประเมินภายใน เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 25556KM การจัดการความรู้ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง


รศ. ศุภนิต อารีหทัยรัตน์ อาจารย์ประจำภาควิชา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 3

เรื่อง "การผลิตสื่อการเรียนการสอน"

ภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

เพื่อ การพัฒนาโรงเรียนต้นแบบเข้าสู่ระบบสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงเต็มรูปแบบ รวมทั้งสิ้น 13 โรงเรียน คือ

1. โรงเรียนบ้านบัวชุม จังหวัดลพบุรี  ระหว่างวันที่ 4 - 5 กุมภาพันธ์ 2556

2. โรงเรียนวัดบ้านดง จังหวัดพิษณุโลก  ระหว่างวันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2556

3. โรงเรียนบ้านหินกอง จังหวัดร้อยเอ็ด  ระหว่างวันที่ 13 - 14 กุมภาพันธ์ 2556

4. โรงเรียนบ้านหนองสะแก จังหวัดพิจิตร  ระหว่างวันที่ 16 - 17 กุมภาพันธ์ 2556

5. โรงเรียนวัดไทรทอง จังหวัดเพชรบุรี  ระหว่างวันที่ 22 - 23 กุมภาพันธ์ 2556

6. โรงเรียนบ้านพลจลก จังหวัดนครราชสีมา  ระหว่างวันที่ 25 - 26 กุมภาพันธ์ 2556

7. โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ จังหวัดปราจีนบุรี  ระหว่างวันที่ 1 - 2 มีนาคม 2556

8. โรงเรียนวัดเทพประสิทธิ์คณาวาส จังหวัดสมุทรสงคราม  ระหว่างวันที่ 4 - 5 มีนาคม 2556

9. โรงเรียนบ้านดงขวาง จังหวัดเพชรบูรณ์  ระหว่างวันที่ 7 - 8 มีนาคม 2556

10. โรงเรียนบ้านภูดิน (มิตรผลอุปถัมภ์) จังหวัดชัยภูมิ  ระหว่างวันที่ 9 - 10 มีนาคม 2556

11. โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้ง จังหวัดอุทัยธานี  ระหว่างวันที่ 15 - 16 มีนาคม 2556

12. โรงเรียนบ้านโพน จังหวัดมหาสารคาม  ระหว่างวันที่ 22 - 23 มีนาคม 2556

13. โรงเรียนวัดบางหลวง จังหวัดนครปฐม  ระหว่างวันที่ 29 - 30 มีนาคม 2556 

ดาวโหลด รายละเอียดการส่งต้นฉบับบทความการศึกษาอิสระเพื่อตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ภาพกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ฝึกงาน สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการ ศึกษา รุ่นที่ 66
ระหว่างวันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ 2556 ณ อาคารนครชุม และ วังรี รีสอร์ท จ.นครนายกภาพกิจกรรมโครงการศึกษาดูงานและปัจฉิมนิเทศนักศึกษาปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการ ศึกษา
จ.น่าน  รุ่นที่ 4
ระหว่างวันที่ 25-27 กุมภาพันธ์ 2556 ณ อาคารนครชุม และ กองบิน 5 จ.ประจวบคีรีขันธ์


รศ. ศุภนิต อารีหทัยรัตน์ อาจารย์ประจำภาควิชา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การผลิตและการใช้สื่อในการจัดการเรียนรู้" ภายใต้โครงการโรงเรียนต้นแบบเข้าสู่ระบบสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงเต็มรูปแบบ

ณ โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี จ.ภูเก็ต วันที่ 15-16 กันยายน 2555 และ โรงเรียนเทศบาลเมืองปากน้ำ จ.สมุทรปราการ วันที่ 6-7 ตุลาคม 2555


วันที่ 30 สิงหาคม 2555 ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ นวัตกรรมเกมและสถานการณ์จำล อง 3 มิติ เพื่อจัดการเรียนการสอนออนไ ลน์
ณ ตึกเวียงคำ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง มีผู้เข้าร่วมอบรมจากหลายสถาบันการศึกษา


 

สารภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา ฉบับที่ 10 ปีที่ 2 วันจันทร์ ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555


KM การจัดการความรู้ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 


ติดต่อภาควิชา : ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ อาคารนครชุม ชั้น 3 ห้อง NCB 302/1 โทร.02-310-8319

 

 

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2555

วันที่ 12 พฤษภาคม 2555 เวลา 8.30 น. เริ่มลงทะเบียนรับเอกสาร

เดิมปฐมนิเทศที่หอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช แต่ทางมหาวิทยาลัยใช้สถานที่ในการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี

จึงขอเปลี่ยนแปลงเป็น ห้องประชุมอาคารสุโขทัย ชั้น 3 ห้อง 0301 และ ห้อง 032
 
, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting