สถิติผู้เข้าชม

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 245756

Facebook

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ!! ขอเชิญสมัครเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง แผน ข กทม. (โครงการพิเศษ) รุ่น 4 ไม่ทำวิทยานิพนธ์ **ONE DAY PROGRAM ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 169,000 บาท โดยแบ่งชำระเป็น 7 งวด ศึกษาดูงานประเทศญี่ปุ่น** รับ 50 คน เรียนวันเสาร์ 8.00-21.00 น.สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 9 ก.พ. 2561 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0-2310-8319, 06-3789-9951, 08-1073-7905

กำหนดการรับสมัคร
โดยการติดต่อขอรับใบสมัคร หรือ Download ใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 9 ก.พ. 2561 (สงวนสิทธิ์รับจำนวนจำกัด 50 คนเท่านั้น)

วันประกาศผลการคัดเลือกและการลงทะเบียนเรียน
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561
- สอบสัมภาษณ์ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561
- ขึ้นทะเบียนนักศึกษา วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561
- เปิดเทอมวันที่ 5 พฤษภาคม 2561


- ส่งเอกสารใบสมัคร หลักฐานผลการเรียนมาทางไปรษณีย์
- สแกนเอกสารส่งมาที่ E-Mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
- สมัครด้วยตนเองที่ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา อาคารนครชุม มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก ชั้น 3 ห้อง 301/17 ในวันเวลาราชการ


- ดาวโหลดแผ่นพับหลักสูตร http://www.edu.ru.ac.th/et-ram/techno/images/pdf/Techno2561.pdf

- ดาวโหลดใบสมัคร http://202.41.160.14/che/ru_edu/1502805401_ECTonedayprogram.pdf

"We Create Educational Designer" เราสร้างนักออกแบบทางการศึกษา : สนใจเลือกเรียนหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง รายละเอียดหลักสูตรและการรับสมัครนักศึกษาใหม่ http://www.ru.ac.th/th//Bachelor/center

ดาวโหลดโลโก้ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ที่นี่
ไฟล์_PNG ไฟล์_AI

ขอเชิญผู้สนใจส่งบทความลงวารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ฉบับเทคโนโลยีการศึกษา ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มิถุนายน 2016 รายละเอียด

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับการรับทราบจากสกอ ครุสภา และ กคศ. รายละเอียด

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับการรับทราบจากสกอ ครุสภา และ กคศ. รายละเอียด


ประกาศ

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์ฝึกงาน สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2560 รายละเอียด

กระบวนวิชาที่จัดสอบเอง ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 รายละเอียด

ประกาศภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มร. เรื่องหลักเกณฑ์การฝึกงานของนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา และกำหนดการฝึกงานทางเทคโนโลยีการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 รายละเอียด

ประกาศกระบวนการจัดสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และ การเผยแพร่วิทยานิพนธ์ รายละเอียด

แจ้งเตรียมการ!! นักศึกษาปริญญาโท แผน ก สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ม.รามคำแหง รหัส 55-58 ทุกท่าน ขอให้เตรียมฟังประกาศ การประชุมเสนอความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์ เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางประกาศของมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดการทำหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  **โดยนักศึกษาทุกคนจะต้องแสดงความก้าวหน้าในการดำเนินการทำวิทยานิพนธ์ และต้องบันทึกการให้คำปรึกษา ให้ที่ปรึกษาลงนาม** นำมาส่งในวันที่กำหนด ช่วงเดือนสิงหาคม 2560 หากไม่เข้าร่วมประชุม ไม่แสดงความก้าวหน้า จะถือว่าสิ้นสุดการทำหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1/2560 ดาวโหลดแบบฟอร์มบันทึกการให้คำปรึกษา

ประกาศของมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดการทำหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ การศึกษาอิสระ ดาวโหลด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ระดับบัณฑิตศึกษา (ส่วนกลาง) ปีการศึกษา 2560 สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง http://www.grad.ru.ac.th/pakart1-60/Interview/EDU/42.PDF

กำหนดการบรรยายชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (โครงการพิเศษ) แผน ข กรุงเทพฯ รุ่นที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (เทอม 1) รายละเอียด

หลักเกณฑ์การฝึกงานของนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา และกำหนดการฝึกงานทางเทคโนโลยีการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 รายละเอียด

ตารางกระบวนวิชาที่เปิดสอน ฤดูร้อน ปี 2559 ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ รายละเอียด

การจัดสอบวิทยานิพนธ์ หลักสูตรศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา แผน ก รายละเอียด

รายชื่อประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา รุ่น 24 รายละเอียด

ประกาศคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ เรื่อง ขอเชิญนักศึกษาปริญญาโท แผน ก รหัส 54-58 ที่ยังไม่เสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และเสนอเค้าโครงแล้วแต่ยังไม่สำเร็จการศึกษา ให้รายงานตัว เข้าร่วมประชุมรับทราบแนวปฏิบัติการทำวิทยานิพนธ์ ในวันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2560 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้อง NCB207 รายละเอียด


กิจกรรมภาควิชา
รศ.ดร.ยศระวี วายทองคำ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา นำนายจามิกร วงชมพู นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา และทีมงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดหนังสั้นของ CAT เข้าพบ ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อมอบรางวัลที่ได้รับให้แก่ทางมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 โดยทีม Majic Studio ได้รับรางวัลชนะเลิศ ผลงาน เรื่อง “หวนดิน”รศ.ดร.ยศระวี วายทองคำ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคณาจารย์ นำนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560ขอต้อนรับ ผศ.ดร.บุญชาญ ทองประยูร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ และรักษาการคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และขอขอบคุณ ผศ.ดร.ทิพย์ หาสาสน์ศรี อดีตคณบดี โดย รศ.ดร.ยศระวี วายทองคำ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา มอบดอกไม้แสดงความยินดี เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา รุ่น 76 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดย รศ.ดร.ยศระวี วายทองคำ เป็นประธานเปิดงานและให้โอวาทแก่นักศึกษา รศ.ศุภชัย ตันศิริ ประธานการฝึกงานและคณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียง เมื่อวันที่ 2 พฤษจิกายน 2560กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน รุ่น 75 สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ยศระวี วายทองคำ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา เป็นประธานและให้โอวาท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุทิน โรจนประเสริฐ วิทยากรแนะนำอาชีพและการศึกษาต่อ รองศาสตราจารย์ ศุภชัย ตันศิริ ประธานกรรมการการฝึกงาน และคณาจารย์ ภาควิชาฯ เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียง เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560 ณ NCB208

กิจกรรมสัมมนา " Behind the short film เบื้องหลัง หนังสั้น" โดย คุณจามิกร วงชมพู วิทยากร ทั้งนี้ รศ.ดร.ยศระวี วายทองคำ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา เป็นประธานเปิดกิจกรรม และคณาจารย์ เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียง จัดโดย นักศึกษาวิชาสัมมนาทางเทคโนฯ สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา รุ่น 75 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560ผศ.ทิพย์ หาสาสน์ศรี คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ร่วมถ่ายภาพและให้โอวาท นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ก่อนเดินทางไปดำเนินกิจกรรม พิธีไหว้ครูและปฐมนิเทศ ณ เพชรวารินทร์ รีสอร์ท ระหว่างวันที่ 16-17 กันยายน 2560กิจกรรม "มุฑิตาจิต" ผศ.ทวีศักดิ์ อาจารยางกูร และ อ.สาคร อาจารยางกูร อาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง วันที่ 17 กันยายน 2560 ณ เพชรวารินทร์ รีสอร์ท จ.เพชรบุรี

กิจกรรมไหว้ครูและปฐมนิเทศ นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ณ เพชรวารินทร์ รีสอร์ท จ.เพชรบุรี เมื่อวันที่ 16-17 กันยายน 2560
การประชุมแนวปฎิบัติการทำวิทยานิพนธ์ และการศึกษาอิสระ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ครั้งที่ 2 โดย รศ.ดร.ยศระวี วายทองคำ หัวหน้าภาควิชา เป็นประธาน รศ.ดร.ปัญญา ศิริโรจน์ คณบดีบัณฑิตศึกษา รศ.ศุภชัย ตันศิริ ประธานบัณฑิตศึกษา รศ.ศุภนิต อารีหทัยรัตน์ รศ.ดร.สุพจน์ อิงอาจ ผศ.ดร.ศยามน อินสะอาด กรรมการบัณฑิตศึกษา สาขาเทคโนฯ ร่วมให้แนวปฏิบัติการทำวิทยานิพนธ์ การศึกษาอิสระ และ ผศ.ดร.บัณฑิต อนุญาหงษ์ รุ่นพี่รหัส 57 ได้แนะแนวทางกลยุทธ์ในการทำวิทยานิพนธ์ให้ประสบความสำเร็จ ทั้งนี้สาขาวิชาได้ติดตามความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษารหัส 55-58 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2560 ณ อาคารนครชุม ห้อง NCB101การตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ปีการศึกษา 2559 โดย ผศ.ดร.พจนี ศิริอักษรสาสน์ เป็นประธาน อ.ดร.สันทนา นาคะพงศ์ อ.ดร.สลิล สิรพิทูร กรรมการตรวจหลักสูตร คุณภาพหลักสูตรอยู่ในระดับดี คะแนนเฉลี่ย 3.18 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560การตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ปีการศึกษา 2559 โดย ผศ.ดร.พจนี ศิริอักษรสาสน์ เป็นประธาน อ.ดร.สันทนา นาคะพงศ์ อ.ดร.สลิล สิรพิทูร กรรมการตรวจหลักสูตร คุณภาพหลักสูตรอยู่ในระดับดี คะแนนเฉลี่ย 3.38 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560


สถานที่ติดต่อ :
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง อาคารนครชุม ชั้น 3  โทร. 02-310-8319

 
, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting