สถิติผู้เข้าชม

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 297076

Facebook

ข่าวประชาสัมพันธ์


ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 2 ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (หลักสูตร 4 ปี) ☆☆ จบ ม.3 ก็เรียนได้ ☆☆
☆☆ รายละเอียดหลักสูตร ☆☆ shorturl.at/dqrJX
- สมัครด้วยตนเองที่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก) ณ หอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ระหว่างวันที่ 2-5 พ.ย. 2562
- สมัครทางอินเทอร์เน็ต ระหว่างวันที่ 16 ก.ย. - 5 พ.ย. 2562 ที่ http://www.iregis2.ru.ac.th/

มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (แผน ข  ไม่ทำวิทยานิพนธ์) รุ่นที่ 1 ลงชื่อแจ้งความจำนงตั้งแต่บัดนี้ - 30 พฤศจิกายน 2562 ทางเว็บไซต์ www.korat.ru.ac.th หรือสาขาวิทยบริการฯ จังหวัดนครราชสีมา

☆☆ ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา แผน ข กทม รุ่นที่ 5 รับสมัคร 50 คน หลักสูตรเรียนวันเสาร์ 8.00 - 21.00 น. **ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 169,000 บาท ศึกษาดูงานสาธารณรัฐเกาหลี** สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 9 มกราคม 2562 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0-2310-8319, 06-3789-9951, 08-1073-7905
ส่งเอกสารใบสมัครหลักฐานผลการเรียนมาทางไปรษณีย์ หรือ สแกนเอกสารส่งทาง E-Mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
หรือ สมัครด้วยตนเองที่ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา อาคารนครชุม ชั้น 3 ห้อง 301/17
หนังสือประชาสัมพันธ์หลักสูตรถึงหน่วยงาน ดาวโหลด ☆☆ สนใจสมัครได้ทันทีรายละเอียด แผ่นพับโครงการ ☆☆ ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ ดาวโหลด

ดาวโหลดโลโก้ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ที่นี่
ไฟล์_PNG ไฟล์_AI

ขอเชิญผู้สนใจส่งบทความลงวารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ฉบับเทคโนโลยีการศึกษา รายละเอียด

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับการรับทราบจากสกอ ครุสภา และ กคศ. รายละเอียด

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับการรับทราบจากสกอ ครุสภา และ กคศ. รายละเอียด


ประกาศ

ประกาศขั้นตอนการทำวิทยานิพนธ์ รายละเอียด

ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง การปรับชื่อหลักสูตรจาก หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) เป็น หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ประกาศ ณ วันที่ 25 กันยายน 2561 รายละเอียด

ประมวลรายวิชา (Course Syllabus) รายวิชา ECT 2001 (1001) นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 รายละเอียด

ประกาศกระบวนการจัดสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และ การเผยแพร่วิทยานิพนธ์ รายละเอียด

ประกาศของมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดการทำหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ การศึกษาอิสระ ดาวโหลด


กิจกรรมภาควิชา

คณาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา ร่วมแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ พ.ต.ท. ดร.ศิริพงษ์ เศาภายน เนื่องในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562

คณาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา นำโดย รศ.ดร.สุพจน์ อิงอาจ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา มอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศยามน อินสะอาด ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “รองศาสตราจารย์” สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ อนุสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปี 2562 โดยกลุ่มโสตทัศนศึกษาและภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดย รศ.ดร.สุพจน์ อิงอาจ เป็นประธานกล่าวให้โอวาท รศ.ดร.ยศระวี วายทองคำ ประธานกรรมการบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาและรองคณบดีฝ่ายบริหาร บัณฑิตวิทยาลัย แนะนำหลักสูตร ระบบการศึกษาของสาขาวิชา ทั้งนี้คณาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียง เมื่อวันที่ 7 กรกฏาคม 2562 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง รุ่นที่ 79 ภาคเรียนที่ 1/2562 โดย รศ.ดร.สุพจน์ อิงอาจ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา เป็นประธานในพิธี และ รศ.ศุภนิต อารีหทัยรัตน์ เป็นวิทยากรแนะนำการปฏิบัติเตรียมความพร้อมในการฝึกงาน

กิจกรรมฝึกอบรม เรื่อง "เทคนิคการสอนแนวใหม่ เพื่อพัฒนาครูไทยยุค 4.0" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนในรายวิชา ECT6703 เทคโนโลยีฝึกอบรม ของนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา โครงการพิเศษ กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 4 โดยมี รศ.พ.ต.ท.ดร.ศิริพงษ์ เศาภายน ผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรม และรองศาตราจารย์ขัณธ์ชัย อธิเกียรติ เป็นวิทยากรกิจกรรมประเพณีรดน้ำขอพรคณาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2562

ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา ขอแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิตและบัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง รุ่นที่44 (ปี2560-2561)ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ เรื่อง "การเสริมสร้างสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ" ฐานที่ 9 ประเด็นโซเชียลสำหรับผู้สูงอายุ กับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ณ ชุมชนปิ่นเจริญ 2 เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 25 มี.ค. 6225 มีนาคม · ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
คณาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เข้าร่วมโครงการการประชุมวิชาการระดับชาติ เทคโนโลยีการศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมหรรษาเจบี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
กิจกรรมสัมมนา “Point of view นักเล่าเรื่องสร้างรายได้ผ่าน You tube” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ อิงอาจ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา เป็นประธาน นางสาวชนัญญา เตชจักรเสมา เป็นวิทยากร จัดกิจกรรมโดยนักศึกษาวิชาสัมมนาทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 ณ ห้อง 301 อาคารศรีศรัทธา คณะรัฐศาสตร์กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา รุ่นที่ 78 ระหว่างวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ธนูริเวอร์รีสอร์ท จ.เพชรบุรี


สถานที่ติดต่อ :
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง อาคารนครชุม ชั้น 3  โทร. 02-310-8319

 
, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting