สถิติผู้เข้าชม

Content View Hits : 197157

Facebook

ข่าวประชาสัมพันธ์


รายชื่อประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท แผน ก) รุ่น 23 รายละเอียด


นักศึกษาปริญญาตรี ที่มีความประสงค์จะฝึกงานใน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ให้ขอรับและยื่นเอกสารคำร้องขอฝึกงาน ได้ที่ ห้อง NCB 209 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 10 พฤษภาคม 2559ขอเชิญผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
โดยบัณฑิตวิทยาลัย รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ส่วนกลาง ปีการศึกษา 2559
เลือกเรียนแผน ก (ทำวิทยานิพนธ์) หรือ ข
(ทำการศึกษาอิสระ) เรียนเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์

ปริญญาโท
ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ปริญญาโท (ส่วนกลาง)
ประกาศ งดรับสมัคร สาขาวิชาคณิตศาสตร์
รายละเอียดการรับสมัครและจำนวนนักศึกษาที่รับสมัครในแต่ละสาขาวิชา
Download ใบสมัครสอบเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
สมัครเรียน Online
ข้อแนะนำการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
Code รหัสวิชา (กรุณาเขียนระบุลงในใบสมัคร)
รายละเอียดหลักสูตรสาขาวิชาต่างๆ
ตารางค่าใช้จ่าย (นศ.ใหม่)
แผนที่ อาคารท่าชัย และ สถานที่สอบ


ขอเชิญผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา แผน ข คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง จังหวัดนครราชสีมา ตรัง สงขลา น่าน และวิทยาเขตบางนา กรุงเทพฯ

- ค่าใช้จ่ายในการเข้าศึกษา รวม 130,000 บาท แบ่งจ่าย 7 งวด ศึกษาดูงานภายในประเทศ
- หลักสูตร 2 ปี เรียนเฉพาะวันเสาร์ - อาทิตย์
- ผู้สนใจโปรดลงชื่อแสดงความจำนงเข้าศึกษาต่อ ณ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
จังหวัด นครราชสีมา ตรัง สงขลา วิทยาลัยเทคนิคน่าน
และ สำหรับ วิทยาเขตบางนา กทม ลงชื่อที่ภาควิชาเทคโนฯ หัวหมาก ชั้น 2 อาคารนครชุม
ตั้งแต่วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2559

สอบถามข้อมูลการศึกษาต่อเพิ่มเติมได้ที่
ผศ.ดร.ศยามน อินสะอาด
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
หรือ คุณน้ำ โทร. 0-2310-8319


ขอเชิญผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง

โครงการพิเศษ แผน ข รุ่น 3 กทม. (เรียนวัน เสาร์-อาทิตย์ เวลา 8.00-17.00 น. โดยประมาณ)

ลงชื่อแสดงความจำนงผ่านระบบออนไลน์
https://docs.google.com/forms/d/1lhcP1EwHwRKDjUR0BVWcIDu6hHSdcLKhYbZ4AXUNufE/viewform?c=0&w=1

ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ประมาณการค่าใช้จ่าย 145,000.- บาท รวมหนังสือที่ใช้ในการศึกษาเป็นภาษาไทย
(รวมค่าใช้จ่ายศึกษาดูงาน ณ กลุ่มประเทศอาเซียน) แบ่งชำระเป็น 7 งวด


สอบถามข้อมูลการศึกษาต่อเพิ่มเติมได้ที่
ผศ.ดร.ศยามน อินสะอาด E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
หรือ คุณน้ำ โทร. 0-2310-8319


ประกาศ

Download [แผ่นพับ]  [ใบสมัคร]


ข่าวแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ทวีศักดิ์  อาจารยางกูร
รองหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ


ข่าวกิจกรรมพิธีเปิดการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา รุ่นที่ 72 ภาคเรียนที่ 2/2558 โดย ผศ.ทิพย์ หาสาสน์ศรี
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานเปิดพิธี พร้อมให้โอวาทแก่นักศึกษาฝึกงาน โดยมี ผศ.ยศระวี วายทองคำ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
กล่าวรายงาน และ คณาจารย์ภาควิชาเข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 9.00-12.00 น. อาคารนครชุม ห้อง 208
สัมมนาวิชาการ "Green Screen เนรมิตทุกสิ่งได้ โดยได้รับเกียรติจาก David Found เป็นวิทยากร และ อาจารย์ทวัศักดิ์ อาจารยางกูร
รองหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดสัมมนา เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา
จัดโดยนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา รุ่นที่ 72


KM การจัดการความรู้ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง


สารภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา ฉบับที่ 10 ปีที่ 2 วันจันทร์ ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555ติดต่อภาควิชา : ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ อาคารนครชุม ชั้น 3 ห้อง NCB 302/1 โทร.02-310-8319

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2555

วันที่ 12 พฤษภาคม 2555 เวลา 8.30 น. เริ่มลงทะเบียนรับเอกสาร

เดิมปฐมนิเทศที่หอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช แต่ทางมหาวิทยาลัยใช้สถานที่ในการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี

จึงขอเปลี่ยนแปลงเป็น ห้องประชุมอาคารสุโขทัย ชั้น 3 ห้อง 0301 และ ห้อง 032
 
, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting