สถิติผู้เข้าชม

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 257511

Facebook

ข่าวประชาสัมพันธ์ขอเชิญตอบแบบสอบถามความสนใจในการศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ☆ **เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงหลักสูตร https://www.surveycan.com/survey/216acce2-fb9a-4c30-8d9a-f9441be4017c


ดาวโหลดแผ่นพับหลักสูตรปริญญาโท Click!!

"We Create Educational Designer" เราสร้างนักออกแบบทางการศึกษา : สนใจเลือกเรียนหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง รายละเอียดหลักสูตรและการรับสมัครนักศึกษาใหม่ http://www.ru.ac.th/th//Bachelor/center

ดาวโหลดโลโก้ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ที่นี่
ไฟล์_PNG ไฟล์_AI

ขอเชิญผู้สนใจส่งบทความลงวารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ฉบับเทคโนโลยีการศึกษา ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มิถุนายน 2016 รายละเอียด

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับการรับทราบจากสกอ ครุสภา และ กคศ. รายละเอียด

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับการรับทราบจากสกอ ครุสภา และ กคศ. รายละเอียด


ประกาศ

กระบวนวิชาที่จัดสอบเอง ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 รายละเอียด

ประกาศ ECT3303  ECT3304  ECT3402  ECT3404 และ ECT4405 สอบไล่ ภาคฤดูร้อน 2560 วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เวลา 07.30-09.30 น. ห้อง NCB 208 *หมายเหตุ ถ้านักศึกษามาสายเกิน 30 นาที จะไม่ได้เข้าห้องสอบตามกำหนดของมหาวิทยาลัย

ตารางกระบวนวิชาที่เปิดสอน ฤดูร้อน ปี 2560 ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ รายละเอียด

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา รุ่น 4 (หัวหมาก) ขึ้นทะเบียนวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 รายละเอียด

ประกาศคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ เรื่อง ขอเชิญนักศึกษาปริญญาโท แผน ก รหัส 56-60 ที่ยังไม่เสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และเสนอเค้าโครงแล้วแต่ยังไม่สำเร็จการศึกษา ให้รายงานตัว เข้าร่วมประชุมรับทราบแนวปฏิบัติการทำวิทยานิพนธ์ ในวันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้อง NCB207 รายละเอียด

กระบวนวิชาที่จัดสอบเอง ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 รายละเอียด

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในโครงการศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา รุ่น 4 (หัวหมาก) สอบสัมภาษณ์ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00-12.00 น. รายละเอียด

ประกาศกระบวนการจัดสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และ การเผยแพร่วิทยานิพนธ์ รายละเอียด

แจ้งเตรียมการ!! นักศึกษาปริญญาโท แผน ก สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ม.รามคำแหง รหัส 55-58 ทุกท่าน ขอให้เตรียมฟังประกาศ การประชุมเสนอความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์ เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางประกาศของมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดการทำหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  **โดยนักศึกษาทุกคนจะต้องแสดงความก้าวหน้าในการดำเนินการทำวิทยานิพนธ์ และต้องบันทึกการให้คำปรึกษา ให้ที่ปรึกษาลงนาม** นำมาส่งในวันที่กำหนด ช่วงเดือนสิงหาคม 2560 หากไม่เข้าร่วมประชุม ไม่แสดงความก้าวหน้า จะถือว่าสิ้นสุดการทำหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1/2560 ดาวโหลดแบบฟอร์มบันทึกการให้คำปรึกษา

ประกาศของมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดการทำหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ การศึกษาอิสระ ดาวโหลด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ระดับบัณฑิตศึกษา (ส่วนกลาง) ปีการศึกษา 2560 สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง http://www.grad.ru.ac.th/pakart1-60/Interview/EDU/42.PDF

การจัดสอบวิทยานิพนธ์ หลักสูตรศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา แผน ก รายละเอียด

รายชื่อประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา รุ่น 24 รายละเอียด

ประกาศคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ เรื่อง ขอเชิญนักศึกษาปริญญาโท แผน ก รหัส 54-58 ที่ยังไม่เสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และเสนอเค้าโครงแล้วแต่ยังไม่สำเร็จการศึกษา ให้รายงานตัว เข้าร่วมประชุมรับทราบแนวปฏิบัติการทำวิทยานิพนธ์ ในวันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2560 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้อง NCB207 รายละเอียด


กิจกรรมภาควิชา

ในภาพอาจจะมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ อิงอาจ, ชุดสูท

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.สุพจน์ อิงอาจ ที่ได้รับตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิณห์นิภา แสงสุข อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา เนื่องในโอกาสที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งตั้งอาจารย์จิณห์นิภา แสงสุข ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2560


ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

กิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง แผน ข กทม. รุ่น 4 ในกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ โดยมี ผศ.เริงรณ ล้อมราย รองธิการบดีฝ่ายธุรการ เป็นประธานและให้โอวาท รศ.ศุภชัย ตันศิริ ประธานบัณฑิตศึกษา ให้คำแนะนำการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา พร้อมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา รศ.ศุภนิต อารีหทัยรัตน์ รศ.ดร.สุพจน์ อิงอาจ รศ.ดร.ยศระวี วายทองคำ ผศ.ดร.ศยามน อินสะอาด ร่วมชี้แจงเกี่ยวกับหลักสูตร ระบบการเรียนการสอน รวมทั้งรุ่นพี่ แผน ข รุ่น 3 ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียน เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2561 ณ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่งในภาพอาจจะมี 1 คนในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, หน้าจอ และ สถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 12 คน, คนที่ยิ้ม
ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง

กิจกรรมการประชุมแนวปฏิบัติการทำวิทยานิพนธ์ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ครั้งที่ 3 โดยนักศึกษานำเสนอความก้าวหน้าและพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขอคำแนะนำในการทำวิทยานิพนธ์ จัดโดยคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา รุ่น 76 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดย รศ.ดร.สุพจน์ อิงอาจ เป็นประธานเปิดงานและให้โอวาทแก่นักศึกษา ผศ.ดร.สุรพล บุญลือ วิทยากร แนะนำการปฏิบัติงานวิชาชีพทางเทคโนโลยีการศึกษา เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561กิจกรรมสัมมนาทางเทคโนโลยีการศึกษา PHOTO INNOVATION THAILAND 4.0 จัดโดยนักศึกษาสัมมนาทางเทคโนโลยีการศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ รุ่น 76 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561

1

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานสำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดย อ.จิณห์นิภา แสงสุข และ ผศ.ดร.ศยามน อินสะอาด อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษานำเข้าเยี่ยมชม ขอขอบคุณทีมงานสำนักเทคโนฯ ที่ช่วยเพิ่มประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561

t
2

คณาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ โสต-เทคโนสัมพันธ์ ครั้งที่ 31 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561รศ.ดร.ยศระวี วายทองคำ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคณาจารย์ ขอพรสวัสดีปีใหม่ 2561 จาก ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561คณาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษาขอพรสวัสดีปีใหม่ 2561 จาก ผศ.ดร.บุญชาล ทองประยูร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ และรักษาการแทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561

11

คณาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษาขอพรสวัสดีปีใหม่จาก รศ.ดร.ปัญญา ศิริโรจน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561

22
33

รศ.ดร.ยศระวี วายทองคำ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา นำนายจามิกร วงชมพู นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา และทีมงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดหนังสั้นของ CAT เข้าพบ ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อมอบรางวัลที่ได้รับให้แก่ทางมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 โดยทีม Majic Studio ได้รับรางวัลชนะเลิศ ผลงาน เรื่อง “หวนดิน”รศ.ดร.ยศระวี วายทองคำ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคณาจารย์ นำนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

44

ขอต้อนรับ ผศ.ดร.บุญชาญ ทองประยูร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ และรักษาการคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และขอขอบคุณ ผศ.ดร.ทิพย์ หาสาสน์ศรี อดีตคณบดี โดย รศ.ดร.ยศระวี วายทองคำ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา มอบดอกไม้แสดงความยินดี เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560


สถานที่ติดต่อ :
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง อาคารนครชุม ชั้น 3  โทร. 02-310-8319

 
, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting