สถิติผู้เข้าชม

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 236790

Facebook

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศ!! ขอเชิญสมัครเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง แผน ข กทม. (โครงการพิเศษ) รุ่น 4 ไม่ทำวิทยานิพนธ์ หลักสูตรเรียนวันเดียว ECT One Day Program **ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 169,000 บาท ศึกษาดูงานประเทศญี่ปุ่น** รับ 50 คน เรียนวันเสาร์ หรือ วันอาทิตย์ 8.00-21.00 น. สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 29 ธันวาคม 2560 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0-2310-8319, 08-1818-1851, 08-1073-7905

- แสดงความจำนงสมัครเข้าศึกษาต่อที่
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZiklkwj8TiWXRMsHgQMvGckOvai1jGYXllbjAnAdqe56WqQ/viewform

- ดาวโหลดแผ่นพับหลักสูตร http://202.41.160.14/che/ru_edu/1502806328_ect_poster2.pdf

- ดาวโหลดใบสมัคร http://202.41.160.14/che/ru_edu/1502805401_ECTonedayprogram.pdf

- ส่งเอกสารใบสมัคร หลักฐานผลการเรียนมาทางไปรษณีย์ หรือ สมัครด้วยตนเองที่ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา อาคารนครชุม มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก ชั้น 3 ห้อง 301/17 ในวันเวลาราชการ

ในภาพอาจจะมี ข้อความ

"We Create Educational Designer" เราสร้างนักออกแบบทางการศึกษา : สนใจเลือกเรียนหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง รายละเอียดหลักสูตรและการรับสมัครนักศึกษาใหม่ http://www.ru.ac.th/th//Bachelor/center

ดาวโหลดโลโก้ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ที่นี่
ไฟล์_PNG ไฟล์_AI

ขอเชิญผู้สนใจส่งบทความลงวารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ฉบับเทคโนโลยีการศึกษา ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มิถุนายน 2016 รายละเอียด

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับการรับทราบจากสกอ ครุสภา และ กคศ. รายละเอียด

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับการรับทราบจากสกอ ครุสภา และ กคศ. รายละเอียด


ประกาศ

กระบวนวิชาที่จัดสอบเอง ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ประจำภาค ซ่อม 2 และฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 รายละเอียด

แจ้งเตรียมการ!! นักศึกษาปริญญาโท แผน ก สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ม.รามคำแหง รหัส 55-58 ทุกท่าน ขอให้เตรียมฟังประกาศ การประชุมเสนอความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์ เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางประกาศของมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดการทำหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  **โดยนักศึกษาทุกคนจะต้องแสดงความก้าวหน้าในการดำเนินการทำวิทยานิพนธ์ และต้องบันทึกการให้คำปรึกษา ให้ที่ปรึกษาลงนาม** นำมาส่งในวันที่กำหนด ช่วงเดือนสิงหาคม 2560 หากไม่เข้าร่วมประชุม ไม่แสดงความก้าวหน้า จะถือว่าสิ้นสุดการทำหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1/2560 ดาวโหลดแบบฟอร์มบันทึกการให้คำปรึกษา

ประกาศของมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดการทำหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ การศึกษาอิสระ ดาวโหลด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ระดับบัณฑิตศึกษา (ส่วนกลาง) ปีการศึกษา 2560 สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง http://www.grad.ru.ac.th/pakart1-60/Interview/EDU/42.PDF

กำหนดการบรรยายชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (โครงการพิเศษ) แผน ข กรุงเทพฯ รุ่นที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (เทอม 1) รายละเอียด

หลักเกณฑ์การฝึกงานของนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา และกำหนดการฝึกงานทางเทคโนโลยีการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 รายละเอียด

ตารางกระบวนวิชาที่เปิดสอน ฤดูร้อน ปี 2559 ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ รายละเอียด

การจัดสอบวิทยานิพนธ์ หลักสูตรศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา แผน ก รายละเอียด

รายชื่อประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา รุ่น 24 รายละเอียด

ประกาศคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ เรื่อง ขอเชิญนักศึกษาปริญญาโท แผน ก รหัส 54-58 ที่ยังไม่เสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และเสนอเค้าโครงแล้วแต่ยังไม่สำเร็จการศึกษา ให้รายงานตัว เข้าร่วมประชุมรับทราบแนวปฏิบัติการทำวิทยานิพนธ์ ในวันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2560 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้อง NCB207 รายละเอียด


กิจกรรมภาควิชา


รศ.ศุภนิต อารีหทัยรัตน์ เข้าร่วมในการประชุม คณะกรรมการประเมินผลงานของผู้เข้ารับการประเมิน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ (ด้านวิชาการโสตทัศนศึกษา) สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับ พลเรือเอก ประเสริฐ บุญทรง ประธานกรรมการ รศ.ดร.อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง และ รศ.สมัครสมร ภักดีเทวา กรรมการ ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ หมายเลข 105 ชั้น 1 อาคารรัฐสภา 2 ถนนอู่ทองใน เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2558 ถึง 18 กรกฎาคม 2560

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่งในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่งในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา แผน ก รุ่น 26 ปีการศึกษา 2560 โดย รศ.ดร.ยศระวี วายทองคำ หัวหน้าภาควิชาเป็นประธานพิธีเปิดและให้โอวาท รศ.ดร.ปัญญา ศิริโรจน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และ รศ.ศุภชัย ตันศิริ ประธานบัณฑิตศึกษา ร่วมให้โอวาท ผศ.ดร.ศยามน อินสะอาด แนะนำหลักสูตรใหม่ พ.ศ.2560 และระบบการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ผศ.ดร.สุพจน์ อิงอาจ แนะนำแนวปฎิบัติในการทำวิทยานิพนธ์ คณาจารย์ภาควิชาเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียง เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารนครชุม ห้อง NCB208


ในภาพอาจจะมี 28 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

ปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาตรีใหม่ ปี 2560 รศ.ดร.ยศระวี วายทองคำ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา เป็นประธานให้โอวาท จัดกิจกรรมโดยซุ้มโสตทัศนศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560ในภาพอาจจะมี 13 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน
ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา รุ่น 42

ในภาพอาจจะมี 11 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน
ขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา รุ่น 42 แผน ก ส่วนกลาง

ในภาพอาจจะมี 13 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน
ในภาพอาจจะมี 13 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน
ขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา รุ่น 42 บางนา รุ่น 1

ในภาพอาจจะมี 26 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน
ขอแสดงความยินดีกับลูกศิษย์ มหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา รุ่น 42 จ.น่าน รุ่น 6

ในภาพอาจจะมี 11 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน

คณาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษาร่วมแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ยศระวี วายทองคำ เนื่องในโอกาสที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ

ในภาพอาจจะมี 14 คน, คนที่ยิ้ม
ในภาพอาจจะมี 7 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน

กิจกรรมรดน้ำขอพรคณาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยมีศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน เข้าร่วมงานโดยพร้อมเพรียง บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2560 อาคารนครชุม ห้อง 208

ในภาพอาจจะมี ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเรียนรู้ในยุคศตวรรษที่ 21 ด้วย G Suite for Education" โดย ผศ.ทิพย์ หาสาสน์ศรี คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด  คุณพุทธรักษ์ มุลเมือง เป็นวิทยากร ณ อาคารเวียงคำ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2560
กิจกรรมงานสัมมนา เรื่อง " Illustration สื่อสร้างสรรค์ เทรนคนสร้างภาพ" โดย รศ.ดร.ยศระวี วายทองคำ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา เป็นประธานเปิดงาน คุณพงศกร สรรพกิจจานนท์ เป็นวิทยากร จัดโดยนักศึกษาในวิชาสัมมนา รุ่น 74 ทั้งนี้คณาจารย์ภาควิชาฯ เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียง เมื่อวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุม 301 คณะรัฐศาสตร์ 2
กิจกรรมการประชุมแนวปฏิบัติการทำวิทยานิพนธ์ นักศึกษาปริญญาโท แผน ก สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง รหัส 54-58 เมื่อวันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2560 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้อง NCB207


ผศ.ดร.ยศระวี วายทองคำ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา และคณาจารย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เข้าร่วมเครือข่าย AECT Thailand ร่วมกิจกรรม "Creative problem solving in an open digital learning environment: Navigation to AECT Thailand Chapter" January 9, 2017.
สถานที่ติดต่อ :
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง อาคารนครชุม ชั้น 3  โทร. 02-310-8319

 
, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting