สถิติผู้เข้าชม

Content View Hits : 219303

Facebook

ข่าวประชาสัมพันธ์


ขอเชิญผู้สนใจส่งบทความลงวารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ฉบับเทคโนโลยีการศึกษา ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มิถุนายน 2016 รายละเอียด

กระบวนวิชาที่จัดสอบเอง ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ประจำภาคซ่อม 1 ปีการศึกษา 2559
รายละเอียด

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับการรับทราบจากสกอ ครุสภา และ กคศ. รายละเอียด

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับการรับทราบจากสกอ ครุสภา และ กคศ. รายละเอียด


ประกาศ

ประกาศคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ เรื่อง ขอเชิญนักศึกษาปริญญาโท แผน ก รหัส 54-58 ที่ยังไม่เสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และเสนอเค้าโครงแล้วแต่ยังไม่สำเร็จการศึกษา ให้รายงานตัว เข้าร่วมประชุมรับทราบแนวปฏิบัติการทำวิทยานิพนธ์ ในวันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2560 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้อง NCB207 รายละเอียด

ขอเชิญสมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- แผน ก รุ่น 26 ทำวิทยานิพนธ์ รับ 30 คน สนใจสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - มกราคม 2560 สมัครทางไปรษณีย์, อินเทอร์เน็ต, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก รายละเอียดเพิ่มเติม
http://bit.ly/1U0XJjn หรือโทรสอบถามได้ที่ 02-310-8563-4- แผน ข กทม. รุ่น 3 ไม่ทำวิทยานิพนธ์ รับ 50 คน สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 มกราคม 2560 สมัครที่ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา อาคารนครชุม ชั้น 3 ห้อง 302/1 ในวันเวลาราชการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก สอบถามเพิ่มเติมโทร. 02-3108319, 081-8181851 รายละเอียดเพิ่มเติม แผ่นพับและใบสมัคร
**แผน ก และ แผน ข เรียนเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก
***หลักสูตรได้รับความเห็นชอบจากสกอ ครุสภา กคศ. เรียบร้อยแล้ว
*** ดาวโหลดเอกสารประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักศึกษาปริิญญาโท แผน ข กทม. รุ่น 3  เอกสารถึงมหาวิทยาลัย เอกสารถึงโรงเรียน ***


กิจกรรมภาควิชา
การประชุมวิชาการระดับชาติเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาครั้งที่ 8 เนื่องในโอกาสสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง ครบรอบ 45 ปี โดยคณาจารย์และนักศึกษาปริญญาโท แผน ก สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียง เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ณ อาคาร 2 คณะรัฐศาสตร์ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน รุ่นที่ 74 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โดยมี ผศ.ดร.ยศระวี วายทองคำ หัวหน้าภาควิชาฯ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน รศ.ศุภนิต อารีหทัยรัตน์ ประธานการฝึกงาน กล่าวรายงาน ผศ.ทวีศักดิ์ อาจารยางกูร รองหัวหน้าภาควิชาฯ เป็นวิทยากรแนะนำและให้ความรู้ในการปฏิบัติตนระหว่างการฝึกงาน และ อ.ดร.บุษกร เชี่ยวจินดาการ เป็นผู้ดำเนินรายการ การนี้คณาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา และนักศึกษา เข้าร่วมงานโดยพร้อมเพรียง ณ ห้อง 208 ชั้น 2 อาคารนครชุม วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559กิจกรรม "สานสัมพันธ์พี่น้อง ECT รักกันสนั่นทุ่ง 2559" นักศึกษาปริญญาโท แผน ก รุ่นพี่ 24 รับน้องใหม่รุ่น 25 สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2559กิจกรรมศึกษาดูงานสำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดย อ.จินณิภา แสงสุข และ อ.ทิพา หาสาสน์ศรี นำนักศึกษาปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมภารกิจต่างๆของสำนักเทคโนโลยีการศึกษา เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2559
สถานที่ติดต่อ :
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง อาคารนครชุม ชั้น 3  โทร. 02-310-8319

 
, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting