สถิติผู้เข้าชม

Content View Hits : 215296

Facebook

ข่าวประชาสัมพันธ์


ให้นักศึกษาที่ยื่นของฝึกงาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ดังรายชื่อต่อไปนี้ มาประชุมและรายงานตัวพร้อมกัน วันศุกร์ ที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้อง 208 ชั้น 2 อาคารนครชุม เวลา 10.00 น. รายละเอียด


กระบวนวิชาที่จัดสอบเอง ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 รายละเอียด


รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (โครงการพิเศษ) รุ่นที่ 3 แผน ข รายละเอียด


ประกาศ

รับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาชั้นปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง โครงการพิเศษ (แผน ข) หัวหมาก รุ่น 3 Download [รายละเอียด]


รับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาชั้นปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง โครงการพิเศษ (แผน ข) สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน รายละเอียด


ข่าวกิจกรรม

กิจกรรม "สานสัมพันธ์พี่น้อง ECT รักกันสนั่นทุ่ง 2559" นักศึกษาปริญญาโท แผน ก รุ่นพี่ 24 รับน้องใหม่รุ่น 25 สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2559
ผลการประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปี 2558 ผ่านเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา คะแนนเฉลี่ย 2.92 โดยตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์ ได้ผลคะแนนเฉลี่ย 5 ระดับดีมาก เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559 ทั้งนี้ขอขอบคุณคณะกรรมการผู้ตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดย ผศ.ดร.สายวรุณ น้อยนิมิตร ประธานกรรมการ และ อาจารย์ช่อทิพย์ ภู่มณี อาจารย์ ดร.เกียรติชัย อัทธายุวัฒน์ และขอบคุณคณาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษาทุกท่าน ที่ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานและช่วยงานประกันคุณภาพการศึกษาการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปี 2558 ผ่านเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา คะแนนเฉลี่ย 2.71 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2559 ทั้งนี้ขอขอบคุณคณะกรรมการผู้ตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ผศ.ดร.สายวรุณ น้อยนิมิตร ประธานกรรมการ และ อาจารย์ช่อทิพย์ ภู่มณี อาจารย์ ดร.เกียรติชัย อัทธายุวัฒน์ ที่ช่วยให้ข้อแนะนำในการดำเนินงาน

การวิพากษ์หลักสูตรระดับปริญญาตรี และ ปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิ รศ.ดร.กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์ รศ.ดร.วีระ ไทยพานิช ผศ.ดร.อนิรุทธ์ สติมั่น ผศ.ดร.สุรพล บุญลือ โดย รศ.ดร.ปัญญา ศิริโรจน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานเปิดการวิพากษ์หลักสูตร และ ผศ.ดร.ยศระวี วายทองคำ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา และคณาจารย์ภาควิชาเข้าร่วมแลกเปลี่ยนและรับฟังการวิพากย์หลักสูตรร่วมกัน เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง


KM การจัดการความรู้ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง


สารภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา ฉบับที่ 10 ปีที่ 2 วันจันทร์ ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555ติดต่อภาควิชา : ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ อาคารนครชุม ชั้น 3 ห้อง NCB 302/1 โทร.02-310-8319

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2555

วันที่ 12 พฤษภาคม 2555 เวลา 8.30 น. เริ่มลงทะเบียนรับเอกสาร

เดิมปฐมนิเทศที่หอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช แต่ทางมหาวิทยาลัยใช้สถานที่ในการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี

จึงขอเปลี่ยนแปลงเป็น ห้องประชุมอาคารสุโขทัย ชั้น 3 ห้อง 0301 และ ห้อง 032
 
, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting