สถิติผู้เข้าชม

Content View Hits : 200534

Facebook

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศ รายวิชา ECT 3302 ให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน 2558 มานำเสนองานปฏิบัติ วันจันทร์ ที่ 23 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.30 น. - 15.30 น.


รายชื่อนักศึกษาฝึกงานภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา รุ่น 73 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 รายละเอียด

กระบวนวิชาที่จัดสอบเอง ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ประจำภาค ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558 รายละเอียด

รายชื่อประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท แผน ก) รุ่น 23 รายละเอียด


ขอเชิญผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
โดยบัณฑิตวิทยาลัย รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ส่วนกลาง ปีการศึกษา 2559
เลือกเรียนแผน ก (ทำวิทยานิพนธ์) หรือ ข
(ทำการศึกษาอิสระ) เรียนเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์

ปริญญาโท
ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ปริญญาโท (ส่วนกลาง)
ประกาศ งดรับสมัคร สาขาวิชาคณิตศาสตร์
รายละเอียดการรับสมัครและจำนวนนักศึกษาที่รับสมัครในแต่ละสาขาวิชา
Download ใบสมัครสอบเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
สมัครเรียน Online
ข้อแนะนำการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
Code รหัสวิชา (กรุณาเขียนระบุลงในใบสมัคร)
รายละเอียดหลักสูตรสาขาวิชาต่างๆ
ตารางค่าใช้จ่าย (นศ.ใหม่)
แผนที่ อาคารท่าชัย และ สถานที่สอบ


ขอเชิญผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา แผน ข คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง จังหวัดนครราชสีมา ตรัง สงขลา น่าน และวิทยาเขตบางนา กรุงเทพฯ

- ค่าใช้จ่ายในการเข้าศึกษา รวม 130,000 บาท แบ่งจ่าย 7 งวด ศึกษาดูงานภายในประเทศ
- หลักสูตร 2 ปี เรียนเฉพาะวันเสาร์ - อาทิตย์
- ผู้สนใจโปรดลงชื่อแสดงความจำนงเข้าศึกษาต่อ ณ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
จังหวัด นครราชสีมา ตรัง สงขลา วิทยาลัยเทคนิคน่าน
และ สำหรับ วิทยาเขตบางนา กทม ลงชื่อที่ภาควิชาเทคโนฯ หัวหมาก ชั้น 2 อาคารนครชุม
ตั้งแต่วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2559

สอบถามข้อมูลการศึกษาต่อเพิ่มเติมได้ที่
ผศ.ดร.ศยามน อินสะอาด
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
หรือ คุณน้ำ โทร. 0-2310-8319


ขอเชิญผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง

โครงการพิเศษ แผน ข รุ่น 3 กทม. (เรียนวัน เสาร์-อาทิตย์ เวลา 8.00-17.00 น. โดยประมาณ)

ลงชื่อแสดงความจำนงผ่านระบบออนไลน์
https://docs.google.com/forms/d/1lhcP1EwHwRKDjUR0BVWcIDu6hHSdcLKhYbZ4AXUNufE/viewform?c=0&w=1

ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ประมาณการค่าใช้จ่าย 145,000.- บาท รวมหนังสือที่ใช้ในการศึกษาเป็นภาษาไทย
(รวมค่าใช้จ่ายศึกษาดูงาน ณ กลุ่มประเทศอาเซียน) แบ่งชำระเป็น 7 งวด


สอบถามข้อมูลการศึกษาต่อเพิ่มเติมได้ที่
ผศ.ดร.ศยามน อินสะอาด E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
หรือ คุณน้ำ โทร. 0-2310-8319


ประกาศ

Download [แผ่นพับ]  [ใบสมัคร]


รับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาชั้นปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง โครงการพิเศษ (แผน ข) สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน รายละเอียด


ข่าวแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ทวีศักดิ์  อาจารยางกูร
รองหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ


ข่าวกิจกรรม



พิธีเปิดการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา รุ่นที่ 72 ภาคเรียนที่ 2/2558 โดย ผศ.ทิพย์ หาสาสน์ศรี
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานเปิดพิธี พร้อมให้โอวาทแก่นักศึกษาฝึกงาน โดยมี ผศ.ยศระวี วายทองคำ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
กล่าวรายงาน และ คณาจารย์ภาควิชาเข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 9.00-12.00 น. อาคารนครชุม ห้อง 208




สัมมนาวิชาการ "Green Screen เนรมิตทุกสิ่งได้ โดยได้รับเกียรติจาก David Found เป็นวิทยากร และ อาจารย์ทวัศักดิ์ อาจารยางกูร
รองหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดสัมมนา เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา
จัดโดยนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา รุ่นที่ 72


แบบสอบถาม เรื่อง พฤติกรรมและระดับการเข้าใช้งานของนักศึกษาในการใช้งานเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ของภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง [ทำแบบสอบถาม]


KM การจัดการความรู้ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง


สารภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา ฉบับที่ 10 ปีที่ 2 วันจันทร์ ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555



ติดต่อภาควิชา : ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ อาคารนครชุม ชั้น 3 ห้อง NCB 302/1 โทร.02-310-8319

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2555

วันที่ 12 พฤษภาคม 2555 เวลา 8.30 น. เริ่มลงทะเบียนรับเอกสาร

เดิมปฐมนิเทศที่หอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช แต่ทางมหาวิทยาลัยใช้สถานที่ในการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี

จึงขอเปลี่ยนแปลงเป็น ห้องประชุมอาคารสุโขทัย ชั้น 3 ห้อง 0301 และ ห้อง 032
 
, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting