สถิติผู้เข้าชม

Content View Hits : 190237

Facebook

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา กระบวนวิชาที่จัดสอบเอง ประจำภาคซ่อม 1 ปีการศึกษา 2558 รายละเอียด


ขอเชิญผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง

โครงการพิเศษ แผน ข รุ่น 3 กทม. (เรียนวัน เสาร์-อาทิตย์ เวลา 8.00-17.00 น. โดยประมาณ)
ลงชื่อแสดงความจำนงผ่านระบบออนไลน์
icon click
https://docs.google.com/forms/d/1lhcP1EwHwRKDjUR0BVWcIDu6hHSdcLKhYbZ4AXUNufE/viewform?c=0&w=1

ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ประมาณการค่าใช้จ่าย 145,000.- บาท รวมหนังสือที่ใช้ในการศึกษาเป็นภาษาไทย
(รวมค่าใช้จ่ายศึกษาดูงาน ณ กลุ่มประเทศอาเซียน) แบ่งชำระเป็น 7 งวด


สอบถามข้อมูลการศึกษาต่อเพิ่มเติมได้ที่
อ.ดร.ศยามน อินสะอาด E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
หรือ คุณอุษณีย์ โทร. 0-2310-8319


ข่าวแสดงความยินดีแนะนำอาจารย์ใหม่
อาจารย์ ดร.บุษกร เชี่ยวจินดากานต์
อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการศึกษา
- ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโสตทัศนศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร


ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมพิธีเปิดการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา รุ่น 72 ภาคเรียนที่ 2/2558
โดย ผศ.ทิพย์ หาสาสน์ศรี คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานในพิธี และคณาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษาเข้าร่วมโดยพร้อมเพรียง
ณ อาคารนครชุม ห้อง 208 คณะศึกษาศาสตร์


คณาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา รุ่น 71
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดย ผศ.ดร.สุรพล บุญลือ ให้เกียรติเป็นวิทยากร แนะนำการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ
ให้แก่นักศึกษาฝึกงาน ณ ห้อง 208 ชั้น 2 อาคารนครชุม วันที่ 21 กันยายน 2558


 


ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมงานสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง "เส้นทางสู่การเป็นนักออกแบบสติ๊กเกอร์ไลน์" โดย ผศ.ดร.สุพจน์ อิงอาจ รองคณบดีฝ่ายบริหาร
คณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานในพิธี และคุณสั ญญา เลิศประเสริฐภากร (โอ zylostudio) ผู้สร้างไลน์สติ๊กเกอร์ "ติดลม" เป็นวิทยากร
ซึ่งการจัดสัมมนาในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษากระบวนวิชา ECT4806 สัมมนาทางเทคโนโลยีการศึกษา โดย รศ.ศุภนิต อารีหทัยรัตน์
ผศ.ดร.ศยามน อินสะอาด และ อ.สาคร อาจารยางกูร เป็นผู้สอน จัดงานโดย นักศึกษาปริญญาตรี กลุ่มรายวิชา ECT4806 ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2558 ณ ห้องประชุม 306 ชั้น 3 อาคารศรีจุฬาลักษณ์ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 255ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมการศึกษาดูงาน ณ Vietnam National University, Hanoi - University of Education โดยมี Mr.Ton Quang Cuong, Phd.
Dean, Faculty of Teacher Education ให้การต้อนรับ บรรยายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับคณะนักศึกษาปริญญาโท
สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา แผน ข รุ่น 2 กทม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ทั้งนี้ อาจารย์ทวีศักดิ์ อาจารยางกูร รองหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา และตัวแทนนักศึกษา ร่วมแสดงความขอบคุณ
และมอบของที่ระลึก เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2558 ณ ประเทศเวียดนามศึกษาดูงาน ณ ประเทศเวียดนาม นักศึกษาปริญญาโท แผน ข กทม รุ่น 2 ณ Halong Bay ประเทศเวียดนาม

 


ข่าวกิจกรรม

พิธีเปิดการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา รุ่นที่ 71 ภาคเรียนที่1/2558 โดย ผศ.ทิพย์ หาสาสน์ศรี
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานเปิดพิธี พร้อมให้โอวาทแก่นักศึกษาฝึกงาน ผศ.ดร.สุพจน์ อิงอาจ รองคณบดีฝ่ายบริหาร
บรรยายการปฎิบัติตนในการฝึกงาน และ รศ.ตวงแสง ณ นคร บรรยายเรื่องการเขียนบันทึกฝึกงาน โดยมี ผศ.ยศระวี วายทองคำ
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา กล่าวรายงาน และ คณาจารย์ภาควิชาเข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2558
เวลา 9.00-12.00 น. อาคารนครชุม ห้อง 208

 


KM การจัดการความรู้ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง


สารภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา ฉบับที่ 10 ปีที่ 2 วันจันทร์ ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555ติดต่อภาควิชา : ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ อาคารนครชุม ชั้น 3 ห้อง NCB 302/1 โทร.02-310-8319

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2555

วันที่ 12 พฤษภาคม 2555 เวลา 8.30 น. เริ่มลงทะเบียนรับเอกสาร

เดิมปฐมนิเทศที่หอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช แต่ทางมหาวิทยาลัยใช้สถานที่ในการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี

จึงขอเปลี่ยนแปลงเป็น ห้องประชุมอาคารสุโขทัย ชั้น 3 ห้อง 0301 และ ห้อง 032
 
, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting