สถิติผู้เข้าชม

Content View Hits : 206195

Facebook

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศ กระบวนวิชาที่จัดสอบเอง ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา ประจำภาคซ่อม 2 และฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558 รายละเอียด


 


รายชื่อประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท แผน ก) รุ่น 23 รายละเอียด


ขอเชิญผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง

โดยบัณฑิตวิทยาลัย รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ส่วนกลาง ปีการศึกษา 2559
เลือกเรียนแผน ก (ทำวิทยานิพนธ์) หรือ ข
(ทำการศึกษาอิสระ) เรียนเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์

ปริญญาโท
ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ปริญญาโท (ส่วนกลาง)
ประกาศ งดรับสมัคร สาขาวิชาคณิตศาสตร์
รายละเอียดการรับสมัครและจำนวนนักศึกษาที่รับสมัครในแต่ละสาขาวิชา
Download ใบสมัครสอบเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
สมัครเรียน Online
ข้อแนะนำการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
Code รหัสวิชา (กรุณาเขียนระบุลงในใบสมัคร)
รายละเอียดหลักสูตรสาขาวิชาต่างๆ
ตารางค่าใช้จ่าย (นศ.ใหม่)
แผนที่ อาคารท่าชัย และ สถานที่สอบ


ขอเชิญผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา แผน ข คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง จังหวัดนครราชสีมา ตรัง สงขลา น่าน และวิทยาเขตบางนา กรุงเทพฯ

- ค่าใช้จ่ายในการเข้าศึกษา รวม 130,000 บาท แบ่งจ่าย 7 งวด ศึกษาดูงานภายในประเทศ
- หลักสูตร 2 ปี เรียนเฉพาะวันเสาร์ - อาทิตย์
- ผู้สนใจโปรดลงชื่อแสดงความจำนงเข้าศึกษาต่อ ณ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
จังหวัด นครราชสีมา ตรัง สงขลา วิทยาลัยเทคนิคน่าน
และ สำหรับ วิทยาเขตบางนา กทม ลงชื่อที่ภาควิชาเทคโนฯ หัวหมาก ชั้น 2 อาคารนครชุม
ตั้งแต่วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2559

สอบถามข้อมูลการศึกษาต่อเพิ่มเติมได้ที่
ผศ.ดร.ศยามน อินสะอาด
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
หรือ คุณน้ำ โทร. 0-2310-8319


ขอเชิญผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง

โครงการพิเศษ แผน ข รุ่น 3 กทม. (เรียนวัน เสาร์-อาทิตย์ เวลา 8.00-17.00 น. โดยประมาณ)

ลงชื่อแสดงความจำนงผ่านระบบออนไลน์
https://docs.google.com/forms/d/1lhcP1EwHwRKDjUR0BVWcIDu6hHSdcLKhYbZ4AXUNufE/viewform?c=0&w=1

ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ประมาณการค่าใช้จ่าย 145,000.- บาท รวมหนังสือที่ใช้ในการศึกษาเป็นภาษาไทย
(รวมค่าใช้จ่ายศึกษาดูงาน ณ กลุ่มประเทศอาเซียน) แบ่งชำระเป็น 7 งวด


สอบถามข้อมูลการศึกษาต่อเพิ่มเติมได้ที่
ผศ.ดร.ศยามน อินสะอาด E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
หรือ คุณน้ำ โทร. 0-2310-8319


ประกาศ

รับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาชั้นปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง โครงการพิเศษ (แผน ข) หัวหมาก รุ่น 3 Download [รายละเอียด]


รับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาชั้นปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง โครงการพิเศษ (แผน ข) สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน รายละเอียด


ข่าวแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ทวีศักดิ์  อาจารยางกูร
รองหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ


ข่าวกิจกรรม

การวิพากษ์หลักสูตรระดับปริญญาตรี และ ปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิ รศ.ดร.กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์ รศ.ดร.วีระ ไทยพานิช ผศ.ดร.อนิรุทธ์ สติมั่น ผศ.ดร.สุรพล บุญลือ โดย รศ.ดร.ปัญญา ศิริโรจน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานเปิดการวิพากษ์หลักสูตร และ ผศ.ดร.ยศระวี วายทองคำ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา และคณาจารย์ภาควิชาเข้าร่วมแลกเปลี่ยนและรับฟังการวิพากย์หลักสูตรร่วมกัน เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง


KM การจัดการความรู้ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง


สารภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา ฉบับที่ 10 ปีที่ 2 วันจันทร์ ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555ติดต่อภาควิชา : ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ อาคารนครชุม ชั้น 3 ห้อง NCB 302/1 โทร.02-310-8319

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2555

วันที่ 12 พฤษภาคม 2555 เวลา 8.30 น. เริ่มลงทะเบียนรับเอกสาร

เดิมปฐมนิเทศที่หอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช แต่ทางมหาวิทยาลัยใช้สถานที่ในการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี

จึงขอเปลี่ยนแปลงเป็น ห้องประชุมอาคารสุโขทัย ชั้น 3 ห้อง 0301 และ ห้อง 032
 
, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting