สถิติผู้เข้าชม

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 302383

Facebook

ข่าวประชาสัมพันธ์


บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา (ส่วนกลาง) ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.grad.ru.ac.th/ รายละเอียดหลักสูตร http://www.grad.ru.ac.th/Program/2561/CODE42-NEW61.pdf

มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (แผน ข  ไม่ทำวิทยานิพนธ์) รุ่นที่ 1 ลงชื่อแจ้งความจำนงตั้งแต่บัดนี้ - 30 พฤศจิกายน 2562 ทางเว็บไซต์ www.korat.ru.ac.th หรือสาขาวิทยบริการฯ จังหวัดนครราชสีมา

☆☆ ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา แผน ข กทม รุ่นที่ 5 รับสมัคร 50 คน หลักสูตรเรียนวันเสาร์ 8.00 - 21.00 น. **ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 169,000 บาท ศึกษาดูงานสาธารณรัฐเกาหลี** สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0-2310-8319, 06-3789-9951, 08-1073-7905
ส่งเอกสารใบสมัครหลักฐานผลการเรียนมาทางไปรษณีย์ หรือ สแกนเอกสารส่งทาง E-Mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
หรือ สมัครด้วยตนเองที่ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา อาคารนครชุม ชั้น 3 ห้อง 301/17
หนังสือประชาสัมพันธ์หลักสูตรถึงหน่วยงาน ดาวโหลด ☆☆ สนใจสมัครได้ทันทีรายละเอียด แผ่นพับโครงการ ☆☆ ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ ดาวโหลด

ดาวโหลดโลโก้ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ที่นี่
ไฟล์_PNG ไฟล์_AI

ขอเชิญผู้สนใจส่งบทความลงวารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ฉบับเทคโนโลยีการศึกษา รายละเอียด

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับการรับทราบจากสกอ ครุสภา และ กคศ. รายละเอียด

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับการรับทราบจากสกอ ครุสภา และ กคศ. รายละเอียด


ประกาศ

ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา รุ่นที่ 27 รายละเอียด

ประกาศขั้นตอนการทำวิทยานิพนธ์ รายละเอียด

ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง การปรับชื่อหลักสูตรจาก หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) เป็น หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ประกาศ ณ วันที่ 25 กันยายน 2561 รายละเอียด

ประมวลรายวิชา (Course Syllabus) รายวิชา ECT 2001 (1001) นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 รายละเอียด

ประกาศกระบวนการจัดสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และ การเผยแพร่วิทยานิพนธ์ รายละเอียด

วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ฉบับเทคโนโลยีการศึกษา อยู่ใน TCI ฐาน 2 สนใจตีพิมพ์ในวารสาร รายละเอียด http://edtechjournal.ru.ac.th/


กิจกรรมภาควิชาโครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศญี่ปุ่น หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา กรุงเทพมหานครรุ่นที่ 4 คณะศึกษาศาตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ระหว่างวันที่ 10-14 ตุลาคม 2562คณาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา เข้าร่วมงานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2563 ณ ลานพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563คณาจารย์และนักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง “การสร้างเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ” ในฐานที่ 9 “โซเชียลสำหรับผู้สูงอายุ” ณ ชุมชนปิ่นเจริญ 1 และ 2 เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563คณาจารย์และนักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา เข้าร่วมโครงการนิทรรศการทางการศึกษา "ASEAN HIGHLIGHTS : ศึกษาศาสตร์ก้าวไปกับอาเซียน" ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศรีศรัทธา เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563
คณาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา เข้าร่วมโครงการ “การศึกษาสร้างชาติ ศึกษาศาสตร์สร้างครู” และ “ศึกษาศาสตร์สัมพันธ์” ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563


ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา ในรายวิชาการผลิตชุดการสอน (ECT2503) ได้จัดกิจกรรมการสาธิตการผลิตชุดการสอนให้กับนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้อง 207 อาคารนครชุม เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษาในรายวิชาการจัดนิทรรศการทางการศึกษา ได้จัดนิทรรศการ เรื่อง The World & His Friends ณ อาคารนครชุม ชั้น 2 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา รุ่นที่ 80 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ อิงอาจ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา เป็นประธานในพิธี และรองศาสตราจารย์ ศุภนิต อารีหทัยรัตน์ เป็นวิทยากร ณ ห้อง NCB208 อาคารนครชุม เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563คณาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา มอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความยินดีกับ อาจารย์ยงยุทธ ขุนแสง ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหงคณาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ อิงอาจ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา มอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ยศระวี วายทองคำ ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง


ติดต่อภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา

ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา อาคารนครชุม ชั้น 3 คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2086 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 02-310-8319


 

 
, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting