สถิติผู้เข้าชม

Content View Hits : 119716

Facebook
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ชั้นปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง  วิทยาเขตบางนา (โครงการพิเศษ)
รุ่นที่ ๑ แผน 

- อ่านประกาศรายชื่อที่นี่ (Pdf)

- ขึ้นทะเบียนนักศึกษาและลงทะเบียน วันที่ 19 กรกฎาคม 2557 เวลา 9.00-15.00 น.
สถานที่ขึ้นทะเบียนจะแจ้งอีกครั้ง


- ดาวโหลดประกาศขยายเวลารับสมัคร
http://www.edu.ru.ac.th/et-ram/techno/images/bangna_13.6.57.pdf
- ดาวโหลดประกาศรับสมัคร
http://www.edu.ru.ac.th/et-ram/techno/images/bangna/1.pdf
- ดาวโหลดใบสมัคร
http://www.edu.ru.ac.th/et-ram/techno/images/bangna/techno2.pdf
- ดาวโหลดแผ่นพับหลักสูตร
http://www.edu.ru.ac.th/et-ram/techno/images/bangna/techno1.pdf


 

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานสาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา รุ่น 69 โดยมี ผศ.ทิพย์ หาสาสน์ศรี คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
เป็นประธานเปิดงานปฐมนิเทศ และกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาฝึกงาน ทั้งนี้ คณาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
โดยพร้อมเพรียง เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2557
ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2557 ระดับปริญญาโท แผน ก สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง


ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา จัดกิจกรรมทำบุญและรดน้ำขอพรคณาจารย์ภาควิชาฯ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2557 ที่ผ่านมา
โดยมี ผศ.ดร.สุพจน์ อิงอาจ รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานในพิธี และ ผศ.ยศระวี วายทองคำ หัวหน้าภาควิชา
และคณาจารย์  พร้อมทั้งศิษย์เก่าและนักศึกษาปัจจุบันเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน

ผศ.ยศระวี วายทองคำ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการ ศึกษา และ ผศ.จามรี ศิริภัทร ร่วมเดินทางพานักศึกษาปริญา โท
สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการ ศึกษา แผน ข กทม รุ่นที่ 1 ไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศสิงค์โปร์ เมื่อวันที่ 12-14 มีนาคม 2557


กิจกรรม ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงานสาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา รุ่นที่ 68 โดยมี ผศ.ทิพย์ หาสาสน์ศรี
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงานในครั้งนี้


ขอเชิญผู้สนใจลงชื่อแสดงความจำนงเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง แผน ข ภาคพิเศษ เรียนเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์
เปิดรับสมัคร 9 แห่ง 1.วิทยาเขตบางนา 2.จังหวัดแพร่ 3.จังหวัดนครราชสีมา 4.จังหวัดบุรีรัมย์ 5.จังหวัดสุรินทร์
6.จังหวัดนครศรีธรรมราช 7.จังหวัดสงขลา 8.จังหวัดขอนแก่น 9.จังหวัดตรัง

เริ่มเรียนภาคการศึกษา 1/2557 เดือนพฤษภาคม 2557
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ประมาณการค่าใช้จ่าย 135,000.- บาท (รวมค่าใช้จ่ายศึกษาดูงานในประเทศ)
แบ่งชำระเป็น 7 งวด ยกเว้น วิทยาเขตบางนา ค่าใช้จ่าย 145,000.- (ศึกษาดูงานประเทศอาเซียน)

ลงชื่อแสดงความจำนงได้ที่
https://docs.google.com/forms/d/1AxVGPgWuo3Ty89K1aY1lHIIwyryJkzV0l6jVrybl9mQ/viewform


 

 

รูปภาพ : ขอเชิญ @ คุณครูทุกท่านที่สังกัด สพฐ @ ร่วมกันแสดงความคิดเห็นเพื่อให้ข้อมูลในการวิจัย เรื่อง "การพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูเพื่อสร้างชุมชนนักปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ไอซีทีของครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน " เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาต่อไปคะ ## ขอบคุณทุกท่านที่ช่วยตอบแบบสอบถามนี้นะคะ ## @@ แจกแฟลชไดร์สุดน่ารัก 4 GB จำนวน 20 รางวัลคะ @@  https://docs.google.com/forms/d/1-dbySGCIQnaym8jxNrkJiuyzlrAefyFjsGSYvraSgJg/viewform


ขอเชิญ @ คุณครูทุกท่านที่สังกัด สพฐ @ ร่วมกันแสดงความคิดเห็นเพื่อให้ข้อมูลในการวิจัย
เรื่อง "การพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูเพื่อสร้างชุมชนนักปฏิบัติในการ จัดการเรียนการสอนโดยใช้ไอซีทีของครูสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน "
เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาต่อไปคะ ## ขอบคุณทุกท่านที่ช่วยตอบแบบสอบถามนี้นะคะ ##
@@ แจกแฟลชไดร์สุดน่ารัก 4 GB จำนวน 20 รางวัลคะ @@


ตอบแบบสอบถามออนไลน์ได้ที่ลิงค์ด้านล่างคะ

https://docs.google.com/forms/d/1-dbySGCIQnaym8jxNrkJiuyzlrAefyFjsGSYvraSgJg/viewform

สภาพบรรยากาศการเรียนการสอน
รายวิชา ECT 6503  บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Learning)

ของ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา แผน ข รุ่น 1
ในการจำลองสถานการณ์การเรียนแบบร่วมมือ (Collaborative Learning)
โดยในกลุ่มช่วยเหลือกันและกันในการตอบคำถาม แก้ปัญหา ซึ่งในขณะเดียวกัน
จะใช้สื่อคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อระบบเข้าสู่บทเรียนเดียวกัน ในเวลาเดียวกัน
พร้อมกันหลาย ๆ กลุ่ม ทำกิจกรรมการเรียนการสอน และดำเนินการต่าง ๆ
ร่วมกันสร้างสรรค์บทเรียน ทำให้เกิดเครือข่ายองค์ความรู้ขนาดใหญ่
และชวนให้ผู้เรียนติดตามบทเรียนโดยไม่เกิดความเบื่อหน่ายรศ. ศุภนิต อารีหทัยรัตน์ อาจารย์ประจำภาควิชา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรใน

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การผลิตสื่อการเรียนการสอน" วันที่ 3-4 สิงหาคม 2556
ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม)
โดยมีอาจารย์เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 80 คน


ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ม.รามคำแหง เนื่องในโอกาสรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

คณาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา ต้อนรับผู้ตรวจประเมินภายใน เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 25556KM การจัดการความรู้ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง


รศ. ศุภนิต อารีหทัยรัตน์ อาจารย์ประจำภาควิชา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 3

เรื่อง "การผลิตสื่อการเรียนการสอน"

ภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

เพื่อ การพัฒนาโรงเรียนต้นแบบเข้าสู่ระบบสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงเต็มรูปแบบ รวมทั้งสิ้น 13 โรงเรียน คือ

1. โรงเรียนบ้านบัวชุม จังหวัดลพบุรี  ระหว่างวันที่ 4 - 5 กุมภาพันธ์ 2556

2. โรงเรียนวัดบ้านดง จังหวัดพิษณุโลก  ระหว่างวันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2556

3. โรงเรียนบ้านหินกอง จังหวัดร้อยเอ็ด  ระหว่างวันที่ 13 - 14 กุมภาพันธ์ 2556

4. โรงเรียนบ้านหนองสะแก จังหวัดพิจิตร  ระหว่างวันที่ 16 - 17 กุมภาพันธ์ 2556

5. โรงเรียนวัดไทรทอง จังหวัดเพชรบุรี  ระหว่างวันที่ 22 - 23 กุมภาพันธ์ 2556

6. โรงเรียนบ้านพลจลก จังหวัดนครราชสีมา  ระหว่างวันที่ 25 - 26 กุมภาพันธ์ 2556

7. โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ จังหวัดปราจีนบุรี  ระหว่างวันที่ 1 - 2 มีนาคม 2556

8. โรงเรียนวัดเทพประสิทธิ์คณาวาส จังหวัดสมุทรสงคราม  ระหว่างวันที่ 4 - 5 มีนาคม 2556

9. โรงเรียนบ้านดงขวาง จังหวัดเพชรบูรณ์  ระหว่างวันที่ 7 - 8 มีนาคม 2556

10. โรงเรียนบ้านภูดิน (มิตรผลอุปถัมภ์) จังหวัดชัยภูมิ  ระหว่างวันที่ 9 - 10 มีนาคม 2556

11. โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้ง จังหวัดอุทัยธานี  ระหว่างวันที่ 15 - 16 มีนาคม 2556

12. โรงเรียนบ้านโพน จังหวัดมหาสารคาม  ระหว่างวันที่ 22 - 23 มีนาคม 2556

13. โรงเรียนวัดบางหลวง จังหวัดนครปฐม  ระหว่างวันที่ 29 - 30 มีนาคม 2556 

ดาวโหลด รายละเอียดการส่งต้นฉบับบทความการศึกษาอิสระเพื่อตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ภาพกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ฝึกงาน สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการ ศึกษา รุ่นที่ 66
ระหว่างวันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ 2556 ณ อาคารนครชุม และ วังรี รีสอร์ท จ.นครนายกภาพกิจกรรมโครงการศึกษาดูงานและปัจฉิมนิเทศนักศึกษาปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการ ศึกษา
จ.น่าน  รุ่นที่ 4
ระหว่างวันที่ 25-27 กุมภาพันธ์ 2556 ณ อาคารนครชุม และ กองบิน 5 จ.ประจวบคีรีขันธ์


รศ. ศุภนิต อารีหทัยรัตน์ อาจารย์ประจำภาควิชา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การผลิตและการใช้สื่อในการจัดการเรียนรู้" ภายใต้โครงการโรงเรียนต้นแบบเข้าสู่ระบบสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงเต็มรูปแบบ

ณ โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี จ.ภูเก็ต วันที่ 15-16 กันยายน 2555 และ โรงเรียนเทศบาลเมืองปากน้ำ จ.สมุทรปราการ วันที่ 6-7 ตุลาคม 2555


วันที่ 30 สิงหาคม 2555 ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ นวัตกรรมเกมและสถานการณ์จำล อง 3 มิติ เพื่อจัดการเรียนการสอนออนไ ลน์
ณ ตึกเวียงคำ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง มีผู้เข้าร่วมอบรมจากหลายสถาบันการศึกษา


 

สารภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา ฉบับที่ 10 ปีที่ 2 วันจันทร์ ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555


KM การจัดการความรู้ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 


ติดต่อภาควิชา : ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ อาคารนครชุม ชั้น 3 ห้อง NCB 302/1 โทร.02-310-8319

 

 

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2555

วันที่ 12 พฤษภาคม 2555 เวลา 8.30 น. เริ่มลงทะเบียนรับเอกสาร

เดิมปฐมนิเทศที่หอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช แต่ทางมหาวิทยาลัยใช้สถานที่ในการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี

จึงขอเปลี่ยนแปลงเป็น ห้องประชุมอาคารสุโขทัย ชั้น 3 ห้อง 0301 และ ห้อง 032
 
, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting