สถิติผู้เข้าชม

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 387322

Facebook

หลักสูตรปริญญาโท PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 31 มกราคม 2012 เวลา 09:27 น.

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมการเรียนรู้
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ได้รับรองหลักสูตรจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565

1. ชื่อหลักสูตร
ระบุรหัสหลักสูตร 25510071110635
ภาษาไทย      หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ  Master of Education Program in Digital Technology and Learning Innovation

2. ชื่อปริญญา
ภาษาไทย               ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมการเรียนรู้)
อักษรย่อภาษาไทย     ศษ.ม. (เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมการเรียนรู้)
ภาษาอังกฤษ            Master of Education (Digital Technology and Learning Innovation)
อักษรย่อภาษาอังกฤษ M.Ed. (Digital Technology and Learning Innovation)

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
:
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

4. กำหนดการเปิดสอน
เริ่มเปิดดำเนินการสอนในภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2565

5. อาจารย์ผู้สอน

5.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ยศระวี วายทองคำ
2. รองศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ อิงอาจ
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ศยามน อินสะอาด

5.2 อาจารย์ประจำหลักสูตร

1. รองศาสตราจารย์ ศุภนิต อารีหทัยรัตน์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษกร ้ชี่ยวจินดากานต์
3. อาจารย์ ดร.อัญชลี วิมลศิลป์
4. อาจารย์ ดร.ธนารักษ์ สารเถื่อนแก้ว

5.3 อาจารย์ผู้สอนภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์
1. รองศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ อิงอาจ
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ยศระวี วายทองคำ
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ศยามน อินสะอาด
4. รองศาสตราจารย์ ศุภนิต อารีหทัยรัตน์
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษกร เชี่ยวจินดากานต์
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิณห์นิภา แสงสุข
7. อาจารย์ ดร. อัญชลี  วิมลศิลป์
8. อาจารย์ทิชพร นามวงศ์
9. อาจารย์ยงยุทธ  ขุนแสง
10. อาจารย์พิมพ์ชนก  โพธิปัสสา
11. อาจารย์ ดร.ธนารักษ์ สารเถื่อนแก้ว

- อาจารย์สังกัดภาควิชาที่เกี่ยวข้องจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง
- อาจารย์พิเศษ และ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันที่ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์เสนอให้มหาวิทยาลัยรามคำแหงแต่งตั้ง

6. รายวิชาสำหรับหลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 และ หลักสูตรแผน ข

1)  หมวดวิชาบังคับบัณฑิตศึกษา จำนวน 1 วิชา 1 หน่วยกิต ดังนี้
RAM 6001    ความรู้คู่คุณธรรมสำหรับบัณฑิตศึกษา          1 (1-1-0)

2)  หมวดวิชาพื้นฐาน  จำนวน 2 วิชา รวม  6 หน่วยกิต ดังนี้
*DTL  6000   ภาษาอังกฤษทางเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมการเรียนรู้        3 (3-0-6)
*DTL  6601   ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติทางการศึกษา    3 (3-0-6)

3)  หมวดวิชาเอก
แผน ก แบบ ก 2  จำนวน 7 วิชา รวม 21 หน่วยกิต ดังนี้
เอกบังคับ แผน ก แบบ ก 2  จำนวน 5 วิชา  รวม  15 หน่วยกิต
*DTL  6001   เทคโนโลยีดิจิทัลและการออกแบบนวัตกรรมการเรียนรู้    3 (3-0-6)
*DTL  6101   การบริหารองค์กรดิจิทัล    3 (3-0-6)
*DTL  6301   ดิจิทัลมีเดีย       3 (2-2-5)
*DTL  6602   วิธีวิจัยทางเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมการเรียนรู้    3 (2-2-5)
*DTL  6701   สัมมนาทางเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมการเรียนรู้    3 (1-4-4)

เอกเลือก แผน ก แบบ ก 2  จำนวน 2 วิชา  รวม  6  หน่วยกิต  
*DTL  6102   ปัญญาประดิษฐ์เพื่อการเรียนรู้        3 (3-0-6)        
*DTL  6201   สภาพแวดล้อมเสมือนทางการเรียนรู้         3 (2-2-5)    
*DTL  6302   สื่อใหม่เพื่อพัฒนาการคิดขั้นสูง           3 (2-2-5)
*DTL  6303   ดิจิทัลเลิร์นนิง        3 (2-2-5)
*DTL  6401   การออกแบบระบบการศึกษาทางไกล    3 (3-0-6)    
*DTL  6501   ความคิดสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนา         3 (3-0-6)
*DTL  6702   นวัตกรรมการฝึกอบรม    3 (2-2-5)

แผน ข จำนวน 9 วิชา รวม 27 หน่วยกิต ดังนี้
เอกบังคับ แผน ข จำนวน 5 วิชา จำนวน  15 หน่วยกิต        
*DTL  6001   เทคโนโลยีดิจิทัลและการออกแบบนวัตกรรมการเรียนรู้    3 (3-0-6)
*DTL  6101   การบริหารองค์กรดิจิทัล    3 (3-0-6)
*DTL  6301   ดิจิทัลมีเดีย       3 (2-2-5)
*DTL  6602   วิธีวิจัยทางเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมการเรียนรู้    3 (2-2-5)
*DTL  6701   สัมมนาทางเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมการเรียนรู้    3 (1-4-4)

เอกเลือก แผน ข จำนวน 4 วิชา  จำนวน 12 หน่วยกิต
*DTL  6102   ปัญญาประดิษฐ์เพื่อการเรียนรู้        3 (3-0-6)        
*DTL  6201   สภาพแวดล้อมเสมือนทางการเรียนรู้         3 (2-2-5)    
*DTL  6302   สื่อใหม่เพื่อพัฒนาการคิดขั้นสูง           3 (2-2-5)
*DTL  6303   ดิจิทัลเลิร์นนิง        3 (2-2-5)
*DTL  6401   การออกแบบระบบการศึกษาทางไกล    3 (3-0-6)    
*DTL  6501   ความคิดสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนา          3 (3-0-6)
*DTL  6702   นวัตกรรมการฝึกอบรม    3 (2-2-5)

หมวดวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  
แผน ก แบบ ก 2  จำนวน 12 หน่วยกิต  และ แผน ข จำนวน  6 หน่วยกิต  ดังนี้
แผน ก แบบ ก 2  จำนวน 12 หน่วยกิต
*DTL 7099     วิทยานิพนธ์                          12 (0-0-48)
แผน ข  จำนวน  6 หน่วยกิต
*DTL 7096     การค้นคว้าอิสระ              6 (0-0-24)

หมวดการสอบประมวลความรู้  
แผน ข  จำนวน  0 หน่วยกิต ดังนี้
*DTL 7097   การสอบประมวลความรู้         0 (0-0-0)แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 21 กันยายน 2022 เวลา 19:04 น.
 
, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting