สถิติผู้เข้าชม

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 313705

Facebook

หลักสูตรปริญญาโท PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 31 มกราคม 2012 เวลา 09:27 น.

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ได้รับทราบหลักสูตรจากสกอ. เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562

1. ชื่อหลักสูตร
ระบุรหัสหลักสูตร 25510071110635
ภาษาไทย      หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ภาษาอังกฤษ  Master of Education Program in  Educational Communication and Technology

2. ชื่อปริญญา
ภาษาไทย                ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
อักษรย่อภาษาไทย     ศษ.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
ภาษาอังกฤษ            Master  of  Education  (Educational Communication and Technology)
อักษรย่อภาษาอังกฤษ M.Ed. (Educational Communication and Technology)

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
:
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

4. ปรัชญา เหตุผลและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
4.1 ปรัชญาและเหตุผลของการปรับปรุงหลักสูตร
ส่งเสริมความเสมอภาคทางการศึกษา ผลิตมหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ทัศนคติ และเป็นผู้ที่มีความรู้คู่คุณธรรม ตลอดจนทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง  ปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา   โดยมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพในการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาไปใช้พัฒนาการศึกษา  รวมถึงการศึกษาค้นคว้าวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้สอดคล้องกับ ความต้องการของสังคม และนโยบายของมหาวิทยาลัย  พร้อมด้วยการเป็นนักเทคโนโลยีการศึกษาที่มีคุณธรรม  จริยธรรมในวิชาชีพ 

4.2 วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรนี้ คือ
1) เพื่อผลิตบัณฑิตทางเทคโนโลยีการศึกษาที่มีความรู้ ความสามารถทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อสนองความต้องการของภาครัฐบาลและเอกชน
2) เพื่อพัฒนาคุณภาพของนักเทคโนโลยีการศึกษาขององค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐบาลและเอกชนให้สอดคล้องกับความเจริญของประเทศและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
3) เพื่อส่งเสริมให้บัณฑิตสามารถทำการวิจัย และ พัฒนาวิชาการทางด้านเทคโนโลยีการศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพสังคม
4) เพื่อผลิตมหาบัณฑิตทางเทคโนโลยีการศึกษาทีมีคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และเป็นพลเมืองดีของสังคม

5. กำหนดการเปิดสอน
เริ่มเปิดดำเนินการสอนในภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2560

6. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา
คุณวุฒิและคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา  มีดังต่อไปนี้
6.1  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
6.2  มีประสบการณ์ในการทำงานทางด้านการศึกษาและการศึกษาพิเศษ และงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา อย่างน้อย 1 ปี
6.3  ไม่เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
6.4  ไม่เคยถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด เนื่องจากกระทำความผิดหรือมีความประพฤติเสื่อมเสีย
6.5  ไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจหรือโรคสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
6.6  มีคุณสมบัติอื่น ๆ ให้เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหงพุทธศักราช 2552 หมวดที่ 2 ข้อ 13

7. การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัยจะพิจารณารับผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาตามเงื่อนไขที่กำหนด  โดยมีคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งตรวจสอบและประเมินศักยภาพด้านสติปัญญาจากผลการศึกษาชั้นปริญญาตรีหนังสือรับรองและประสบการณ์หรือผลการปฏิบัติงาน  หรือกรณีอื่นๆ กรณีเห็นสมควรอาจสัมภาษณ์ด้วยการวินิจฉัยของคณะกรรมการถือเป็นยุติ การรับเข้าศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2547 (ข้อ15,16,17,19)

8. ระบบการศึกษา
จัดการศึกษาระบบทวิภาค  โดยแบ่งการศึกษาในปีการศึกษาหนึ่งเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ และอาจมีภาคฤดูร้อน  ใช้เวลาการศึกษาภาคการศึกษาปกติ  ภาคละไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์  และภาคฤดูร้อนไม่น้อยกว่า 5 สัปดาห์  มหาวิทยาลัยอาจจัดให้มีการศึกษาภาคพิเศษเพื่อดำเนินการศึกษานอกเวลาราชการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2547 (ข้อ7)

9. ระยะเวลาการศึกษา
9.1 ระยะเวลาการศึกษาไม่เกิน 5 ปีการศึกษา  หากมีภาคฤดูร้อนต่อเนื่องในการปีการศึกษาสุดท้ายให้นับรวมด้วย
9.2 ในกรณีไม่สามารถสำเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่กำหนด  บัณฑิตวิทยาลัยอาจผ่อนผันให้นักศึกษาต่อเวลาการศึกษาได้ไม่เกินครั้งละ 1 ภาคการศึกษาปกติแต่ไม่เกิน 2 ครั้ง  และต้องเป็นภาคการศึกษาติดต่อกัน  หากมีภาคฤดูร้อนให้นับรวมด้วย  นักศึกษาที่จะได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาศึกษาต่อได้ต้องอยู่ในเกณฑ์  ดังนี้
9.2.1 มีผลก้าวหน้าทางวิทยานิพนธ์อย่างเด่นชัด  และ
9.2.2 มีความจำเป็นหรือมีเหตุสุดวิสัย
9.3  กรณีนักศึกษารับโอนระยะเวลาการศึกษาให้เป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย

10. การลงทะเบียนเรียน
10.1 นักศึกษาแต่ละคนมีอาจารย์ที่ปรึกษา (academic advisor) ตามที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งและมอบหมายให้ทำหน้าที่เป็นผู้แนะนำและจัดแผนการศึกษา การลงทะเบียนเรียน ตลอดจนการสอบประมวลความรู้ (comprehensive examination) และการสอบประมวลความรู้ทุกครั้งต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
10.2 มหาวิทยาลัยจะจัดให้มีการลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคเรียน ในการลงทะเบียนเรียนนักศึกษาต้องใช้เอกสารต่าง ๆ สำหรับลงทะเบียนกระบวนวิชาตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด และต้องแสดงใบเสร็จรับเงิน ใบลงทะเบียนเรียน ตามวัน เวลา และสถานที่ซึ่งมหาวิทยาลัยกำหนด นักศึกษาที่ลงทะเบียนช้ากว่ากำหนดต้องถูกปรับตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกำหนดรวมทั้งวันหยุดด้วย
10.3 นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนปกติภาคละไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต และไม่เกิน 12 หน่วยกิต ส่วนในภาคฤดูร้อนไม่เกิน 6 หน่วยกิต ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเกินกว่าที่กำหนดไว้ในวรรคแรก คณบดีหรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย อาจอนุมัติให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 15 หน่วยกิต ในภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 9 หน่วยกิต ในภาคฤดูร้อน
10.4 เมื่อนักศึกษาซึ่งศึกษาตามหลักสูตรแผน ก 2 ได้หน่วยกิต สะสมของกระบวนวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่หลักสูตรกำหนดไว้ให้ทำวิทยานิพนธ์ได้แล้ว นักศึกษาต้องลงทะเบียนทำวิทยานิพนธ์จนครบเงื่อนไขที่หลักสูตรกำหนดไว้หากนักศึกษายังทำวิทยานิพนธ์ไม่แล้วเสร็จต้องเสียค่ารักษาสถานภาพนักศึกษาทุกภาคการศึกษาที่ไม่มีการลงทะเบียนเรียนจนกว่าจะสอบผ่านวิทยานิพนธ์
เมื่อนักศึกษาซึ่งศึกษาตามหลักสูตรแผน ข ได้หน่วยกิตสะสมของกระบวนวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่หลักสูตรกำหนดไว้แล้ว แต่ยังไม่สอบหรือสอบไม่ผ่านการสอบประมวลความรู้ นักศึกษาต้องเสียค่ารักษาสถานภาพนักศึกษาทุกภาคการศึกษาปกติที่ไม่มีการลงทะเบียนเรียนจนกว่าจะสอบผ่านการสอบประมวลความรู้
10.5 นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนซ้ำกระบวนวิชาที่เคยสอบได้แล้ว เพื่อจะเพิ่มแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมอีกไม่ได้
10.6 นักศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาตามแผนกำหนดการศึกษาของสถาบัน อุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรองต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาก่อน
10.7 นักศึกษาอาจบอกเลิกกระบวนวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนไว้แล้ว ภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด แต่จะขอลงทะเบียนเรียนเพิ่มในกระบวนวิชาอื่นอีกไม่ได้ ยกเว้นในกรณีที่นักศึกษาได้ลง ทะเบียนเรียนในกระบวนวิชาที่ประกาศงดสอนในภาคการศึกษานั้น ให้ถอนหน่วยกิตนั้นหรือขอเปลี่ยนไปลงทะเบียนเรียนวิชาอื่นแทน ซึ่งอาจต้องชำระเงินเพิ่มหรือขอเงินคืน ถ้าหน่วยกิตไม่เท่ากัน 
10.8 การรับโอนนักศึกษาและการเทียบโอนหน่วยกิตให้เป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
10.9 อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน ค่าบำรุงมหาวิทยาลัยและการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

11. อาจารย์ผู้สอน
11.1 อาจารย์ประจำหลักสูตร
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ยศระวี วายทองคำ
2. รองศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ อิงอาจ
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ศยามน อินสะอาด
4. รองศาสตราจารย์ ศุภนิต อารีหทัยรัตน์
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษกร ้ชี่ยวจินดากานต์
6. อาจารย์ ดร.อัญชลี วิมลศิลป์

11.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ยศระวี วายทองคำ
2. รองศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ อิงอาจ
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ศยามน อินสะอาด

11.3 อาจารย์ผู้สอน
- อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- อาจารย์สังกัดภาควิชาที่เกี่ยวข้องจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง
- อาจารย์พิเศษ  และ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันที่ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์เสนอให้มหาวิทยาลัยรามคำแหงแต่งตั้ง

รายวิชาสำหรับหลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 และ หลักสูตรแผน ข

1)  หมวดวิชาบังคับบัณฑิตศึกษา
จำนวน 1 วิชา 1 หน่วยกิต ดังนี้
*RAM 6001    ความรู้คู่คุณธรรมสำหรับบัณฑิตศึกษา          1 หน่วยกิต (1-1-0)

2)  หมวดวิชาปรับพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)
จำนวน 2 วิชา รวม 6 หน่วยกิต ดังนี้
**ECT 6000  ภาษาอังกฤษทางเทคโนโลยีการศึกษา   (3) หน่วยกิต (3-0-6)
**ECT 6003  (ECT6001, ECT6002)  นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา (3) หน่วยกิต (3-0-6)

3)  หมวดวิชาพื้นฐาน
จำนวน 2 วิชา รวม 6 หน่วยกิต ดังนี้
**EDF 6001 (EDF6003) ปรัชญาการศึกษาและจิตวิทยาการศึกษา   3 หน่วยกิต (3-0-6)
MER 6903    ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา         3 หน่วยกิต (3-0-6)

4)   หมวดวิชาเอก
แผน ก แบบ ก 2 จำนวน 7 วิชา รวม 21 หน่วยกิต ดังนี้
เอกบังคับ แผน ก แบบ ก 2  จำนวน 5 วิชา  รวม  15 หน่วยกิต
**ECT 6103 (ECT 6101)   เทคโนโลยีการศึกษาร่วมสมัยและการออกแบบ    3 หน่วยกิต (3-0-6)
ระบบการเรียนการสอน  
**ECT 6104 (ECT 6102) การบริหารงานเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา      3 หน่วยกิต (3-0-6)
**ECT 6203 (ECT 6201) กราฟิกและการถ่ายภาพเพื่อการศึกษา                 3 หน่วยกิต (2-2-5)
**ECT 6602 (ECT 6601) วิธีวิจัยทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา          3 หน่วยกิต (3-0-6)
**ECT 6704 (ECT 6701) สัมมนาทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา         3 หน่วยกิต (1-4-4)

เอกเลือก แผน ก แบบ ก 2  จำนวน 2 วิชา  รวม  6 หน่วยกิต  
*ECT 6105   การจัดการศึกษาแบบเปิด                             3    หน่วยกิต (3-0-6)
*ECT 6204   การออกแบบสารเพื่อการเรียนการสอน              3    หน่วยกิต (3-0-6)C
*ECT 6205   การออกแบบระบบการเรียนแบบผสมผสาน         3    หน่วยกิต (3-0-6)        
*ECT 6206   การออกแบบสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้          3    หน่วยกิต (3-0-6)    
*ECT 6302   การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ทางการศึกษา       3     หน่วยกิต (2-2-5)
*ECT 6303   การผลิตดิจิทัลแอนิเมชั่น                              3   หน่วยกิต (2-2-5)
*ECT 6403   เทคโนโลยีการพิมพ์เพื่อการศึกษา                   3    หน่วยกิต (3-0-6)
**ECT 6406 (ECT 6404) การออกแบบและพัฒนาระบบการศึกษาทางไกล    3    หน่วยกิต (3-0-6)    
*ECT 6407   การบูรณาการสารสนเทศเพื่อการศึกษา             3    หน่วยกิต (3-0-6)    
*ECT 6504   การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา               3    หน่วยกิต (2-2-5)    
*ECT 6506   การออกแบบและพัฒนาอีเลิร์นนิง                    3    หน่วยกิต (3-0-6)
**ECT 6703   เทคโนโลยีการฝึกอบรม                             3    หน่วยกิต (2-2-5)

แผน ข จำนวน 10 วิชา รวม 30 หน่วยกิต ดังนี้
เอกบังคับ แผน ข จำนวน 5 วิชา จำนวน  15 หน่วยกิต        
**ECT 6103 (ECT 6101)   เทคโนโลยีการศึกษาร่วมสมัยและการออกแบบ  3 หน่วยกิต (3-0-6)
ระบบการเรียนการสอน  
**ECT 6104 (ECT 6102) การบริหารงานเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา    3 หน่วยกิต (3-0-6)
**ECT 6203 (ECT 6201) กราฟิกและการถ่ายภาพเพื่อการศึกษา                3 หน่วยกิต (2-2-5)
**ECT 6602 (ECT 6601) วิธีวิจัยทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา        3 หน่วยกิต (3-0-6)
**ECT 6704 (ECT 6701) สัมมนาทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา        3 หน่วยกิต (1-4-4)

เอกเลือก แผน ข จำนวน 5 วิชา  จำนวน 15 หน่วยกิต
*ECT 6105   การจัดการศึกษาแบบเปิด                            3    หน่วยกิต (3-0-6)
*ECT 6204   การออกแบบสารเพื่อการเรียนการสอน             3    หน่วยกิต (3-0-6)C
*ECT 6205   การออกแบบระบบการเรียนแบบผสมผสาน        3    หน่วยกิต (3-0-6)        
*ECT 6206   การออกแบบสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้         3    หน่วยกิต (3-0-6)    
*ECT 6302   การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ทางการศึกษา      3     หน่วยกิต (2-2-5)
*ECT 6303   การผลิตดิจิทัลแอนิเมชั่น                             3   หน่วยกิต (2-2-5)
*ECT 6403   เทคโนโลยีการพิมพ์เพื่อการศึกษา                   3    หน่วยกิต (3-0-6)
**ECT 6406 (ECT 6404) การออกแบบและพัฒนาระบบการศึกษาทางไกล    3    หน่วยกิต (3-0-6)    
*ECT 6407   การบูรณาการสารสนเทศเพื่อการศึกษา             3    หน่วยกิต (3-0-6)    
*ECT 6504   การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา               3    หน่วยกิต (2-2-5)    
*ECT 6506   การออกแบบและพัฒนาอีเลิร์นนิง                    3    หน่วยกิต (3-0-6)
**ECT 6703   เทคโนโลยีการฝึกอบรม                            3    หน่วยกิต (2-2-5)

หมวดวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
แผน ก แบบ ก 2  จำนวน 12 หน่วยกิต  และ แผน ข จำนวน  3 หน่วยกิต  ดังนี้
แผน ก แบบ ก 2  จำนวน 12 หน่วยกิต
ECT 7099     วิทยานิพนธ์                          12 หน่วยกิต (0-0-48)
แผน ข  จำนวน  3 หน่วยกิต
ECT 7096     การศึกษาอิสระ             3  หน่วยกิต (0-0-48)

หมวดการสอบประมวลความรู้
แผน ก แบบ ก 2  จำนวน 0 หน่วยกิต  และ แผน ข จำนวน  0 หน่วยกิต  ดังนี้
แผน ก แบบ ก 2  จำนวน 0 หน่วยกิต
ECT 7097   การสอบประมวลความรู้ 1       0    หน่วยกิต (0-0-0)
แผน ข  จำนวน  0 หน่วยกิต
ECT 7098     การสอบประมวลความรู้ 2       0    หน่วยกิต (0-0-0)

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 04 ตุลาคม 2019 เวลา 15:08 น.
 
, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting