สถิติผู้เข้าชม

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 387321

Facebook

หลักสูตรปริญญาตรี PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 31 มกราคม 2012 เวลา 09:16 น.

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมการเรียนรู้

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

1. ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย   :  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมการเรียนรู้
ชื่อภาษาอังกฤษ    :  Bachelor of Arts Program in Digital Technology and Learning Innovation

2. ชื่อปริญญา
ภาษาไทย      :  ศิลปศาสตรบัณฑิต 
ศศ.บ.  (เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ   : Bachelor of Arts  
B.A. (Digital Technology and Learning Innovation)

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

4. กำหนดการเปิดสอน
หลักสูตรนี้ เริ่มบังคับใช้ ตั้งแต่ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 2565   เป็นต้นไป

5.  อาจารย์ผู้สอน
5.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1. อาจารย์ ดร.อัญชลี วิมลศิลป์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษกร  เชี่ยวจินดากานต์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิณห์นิภา  แสงสุข
4. อาจารย์ทิชพร  นามวงศ์
5. อาจารย์ยงยุทธ  ขุนแสง
6. อาจารย์พิมพ์ชนก โพธิปัสสา

5.2 อาจารย์ผู้สอนภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์
1. รองศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ อิงอาจ
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ยศระวี วายทองคำ
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ศยามน อินสะอาด
4. รองศาสตราจารย์ ศุภนิต อารีหทัยรัตน์
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษกร เชี่ยวจินดากานต์
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิณห์นิภา แสงสุข
7. อาจารย์ ดร. อัญชลี  วิมลศิลป์
8. อาจารย์ทิชพร นามวงศ์
9. อาจารย์ยงยุทธ  ขุนแสง
10. อาจารย์พิมพ์ชนก  โพธิปัสสา
11. อาจารย์ ดร.ธนารักษ์ สารเถื่อนแก้ว
12. อาจารย์กชกร สายสุวรรณ

6. จำนวนหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 123 หน่วยกิต

รายละเอียดหลักสูตร


https://drive.google.com/drive/folders/127VNWB4EOZeII51S-FQVs49zYCiiq_G_?fbclid=IwAR1naav70bywLgRSkyIqBL3Kubl4ixmK2QJjYlcwS3dAYHuBrWFtaKosVbUแก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2024 เวลา 12:20 น.
 
, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting