สถิติผู้เข้าชม

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 313703

Facebook

หลักสูตรปริญญาตรี PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 31 มกราคม 2012 เวลา 09:16 น.

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

1. ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย   :  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ชื่อภาษาอังกฤษ    :  Bachelor of Arts Program in Educational Communications and Technology

2. ชื่อปริญญา
ภาษาไทย      :  ศิลปศาสตรบัณฑิต 
ศศ.บ.  (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) 
ภาษาอังกฤษ   : Bachelor of Arts  
B.A. (Educational Communications and Technology)

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

4. เหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร

4.1 เหตุผลที่ขอปรับปรุงหลักสูตร
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548  ว่าด้วยการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่ใช้ในปัจจุบันให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น  เพื่อประโยชน์ในการรักษามาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ  และเพื่อให้การบริหารงานด้านวิชาการดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จึงทำการปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา ซึ่งได้ใช้ดำเนินการสอนมาตั้งแต่ พ.ศ. 2543  เพื่อให้สัมพันธ์สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานข้างต้น และมีความทันสมัยตามการเปลี่ยนแปลงและความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการศึกษา โดยมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ทางเทคโนโลยีการศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  มีความสามารถด้านทักษะ  ประสบการณ์ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม   ตลอดจนเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา   จึงเห็นสมควรปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช  2560) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงขึ้น
4.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
4.2.1 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้  ความสามารถ  ทักษะและประสบการณ์ทางเทคโนโลยีการศึกษา  สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.2.2 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความสามารถ ในการค้นคว้าหาความรู้และประสบการณ์เพิ่มเติมด้วยตนเอง เพื่อพัฒนาตนและสังคม
4.2.3 เพื่อให้นักศึกษามีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ
4.2.4 เพื่อเป็นความรู้พื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
4.2.5 เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาสาขาวิชาอื่นๆ  นำความรู้ทางเทคโนโลยีการศึกษาไปประยุกต์ใช้

5. กำหนดการเปิดสอน
หลักสูตรนี้ เริ่มบังคับใช้ ตั้งแต่ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 2560   เป็นต้นไป

6. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พุทธศักราช 2544   ข้อ 5 และ ข้อ 6

7. การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พุทธศักราช 2544   ข้อ 7  ข้อ 8  ข้อ 9  และข้อ 10

8. ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษา เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พุทธศักราช 2544   ข้อ 15

9. ระยะเวลาการศึกษา
ระยะเวลาการศึกษา  เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พุทธศักราช 2544   ข้อ 14

10. การลงทะเบียนเรียน
10.1  นักศึกษาแต่ละคนมีอาจารย์ที่ปรึกษาตามที่มหาวิทยาลัยหรือคณะแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานั้นมหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งและมอบหมายอาจารย์หรือบุคคลอื่นให้ทำหน้าที่แนะนำปรึกษาการเรียน  ตักเตือน  และดูแลความประพฤตินักศึกษาก็ได้
10.2  มหาวิทยาลัยจะจัดให้มีการลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา
ในการลงทะเบียนเรียน  นักศึกษาต้องใช้เอกสารต่างๆ สำหรับลงทะเบียนเรียนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด  ส่วน  วัน  เวลา  และสถานที่ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
10.3  นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนโดยปรึกษาและขอรับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนหรือไม่ก็ได้  เว้นแต่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ซึ่งสมัครเข้าเป็นนักศึกษาด้วยตนเองต้องปรึกษาและได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาหรือผู้ที่มหาวิทยาลัยมอบหมายก่อน  จึงจะลงทะเบียนเรียนในชั้นปีที่ 1 ภาค 1 ได้
10.4  นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติได้ภาคละไม่เกิน 22  หน่วยกิต  ส่วนในภาคฤดูร้อนให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต
ในกรณีที่นักศึกษาของลงทะเบียนเรียนเกินกว่าที่กำหนดไว้ในวรรคแรกคณบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณบดีอาจอนุมัติให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 30 หน่วยกิตในภาคการศึกษาปกติ  และไม่เกิน 18 หน่วยกิตในภาคฤดูร้อน  การอนุมัตินี้ให้ลงนามอนุมัติในแบบคำร้องหรือเอกสารตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
10.5  กระบวนวิชาใดมีนักศึกษาลงทะเบียนในภาคหนึ่ง ๆ ไม่ถึง 10 คน  มหาวิทยาลัย  อาจประกาศงดสอนกระบวนวิชานั้นก็ได้

11. การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา
การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา  เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พุทธศักราช 2544   ข้อ 16 และข้อ 20  และข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2548 ทั้งนี้ นักศึกษาต้องเรียนกระบวนวิชาต่าง ๆ ให้ครบตามที่หลักสูตรกำหนด และสอบผ่านได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.25

12.  อาจารย์ผู้สอน
12.1 อาจารย์ประจำหลักสูตร

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษกร  เชี่ยวจินดากานต์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพพร ไวคกุล
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิณห์นิภา  แสงสุข
4. อาจารย์ทิชพร  นามวงศ์
5. อาจารย์ยงยุทธ  ขุนแสง

12.2 อาจารย์ผู้สอนภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์
1. รองศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ อิงอาจ
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา ศิริโรจน์
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ยศระวี วายทองคำ
4. รองศาสตราจารย์ ดร.ศยามน อินสะอาด
5. รองศาสตราจารย์ ศุภนิต อารีหทัยรัตน์
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษกร เชี่ยวจินดากานต์
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพพร ไวคกุล
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิณห์นิภา แสงสุข
9. อาจารย์ ดร. อัญชลี  วิมลศิลป์
10. อาจารย์ทิชพร นามวงศ์
11. อาจารย์ยงยุทธ  ขุนแสง
12. อาจารย์พิมพ์ชนก  โพธิปัสสา

12.3 อาจารย์ประจำคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยรามคำแหงที่มีกระบวนวิชาบรรจุอยู่ในหลักสูตรศึกษาศาสตร์  (เทคโนโลยีการศึกษา)
12.4 อาจารย์พิเศษ หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน ที่คณะศึกษาศาสตร์เสนอให้มหาวิทยาลัยรามคำแหงแต่งตั้ง

13. จำนวนหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ๑๒๖ หน่วยกิต

รายละเอียดหลักสูตร
shorturl.at/dqrJX

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2019 เวลา 12:15 น.
 
, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting