สถิติผู้เข้าชม

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 313700

Facebook

คณาจารย์ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 31 มกราคม 2012 เวลา 09:14 น.รศ.ดร.สุพจน์  อิงอาจ
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา

การศึกษา :

- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2549

- ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ค.อ.ม.) เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2539

- ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2534

ประสบการณ์ :

- 2561- ปัจจุบัน หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา

- 2556-2558 รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

- 2556-2557 รักษาราชการแทนหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

- 2553-2555 อาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

- 2555-ปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

- 2553-ปัจจุบัน กรรมการวิจัยและกรรมการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

- 2553-ปัจจุบัน กรรมการภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

- 2551-2553 อาจารย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม

- 2547-2551 อาจารย์ แผนกบริการโสตทัศนูปกรณ์รังสิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

- 2539-2547 หัวหน้าแผนกบริการโสตทัศนูปกรณ์รังสิต ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

- 2534-2539 อาจารย์ประจำศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

- 2534 ช่างภาพ บริษัทรถไฟดนตรี

- 2534 ช่างภาพ บริษัทโฟลิโอส์โปรดักชั่น

ผลงานทางวิชาการ :

ตำรา เอกสารประกอบการสอน :

- สุพจน์ อิงอาจ (2556). ECT 4505. สื่อเพื่อการฝึกอบรมเบื้อต้น.กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

- สุพจน์ อิงอาจ (2555). ECT 4001 การวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษาเบื้องต้น. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

- สุพจน์ อิงอาจ. (2552). การสัมมนาทางการศึกษา. มหาสารคาม: คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

- สุพจน์ อิงอาจ. (2552). เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล. มหาสารคาม: คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วิจัย :

- Ingard, S. (2017).The Presentation Media with Computer Program: Learning Management for Students of Diploma in Teacher Professional Program. International Journal of Management and Applied Science. Volume3, Issue3, Mar.2017. pp.89-92. รายละเอียด

- สุพจน์ อิงอาจ. (2556). อิทธิพลของความสำเร็จที่จำเป็นในการเรียนการสอนด้วยอีเลิร์นนิ่งต่อผล สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง. กรุงเทพมหานคร:มหาวิทยาลัยรามคำแหง. (ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง) รายละเอียด

- สุพจน์ อิงอาจ. (2556). การจัดการเรียนการสอนโดยการเรียนรู้แบบวิจัยเป็นฐานวิชาการวิจัยทาง เทคโนโลยีการศึกษาเบื้องต้นระดับปริญญาตรี. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยรามคำแหง. (ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยชั้นเรียนจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง)

- สุพจน์ อิงอาจ. (2553). การจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการอภิปรายสำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู. มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. (ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม)

- สุพจน์ อิงอาจ. (2550). การจัดการเรียนการสอนด้วยอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้ของนักเรียนมัธยม ศึกษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. (ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ)

- สุพจน์ อิงอาจ. (2548). การพัฒนาแผนกเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพด้วยวิธีระบบ. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. (ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ)

บทความ :

- สุพจน์ อิงอาจ. (2557). อิทธิพลของปัจจัยความสำเร็จที่จำเป็นในการเรียนการสอนด้วยอีเลิร์นนิ่งต่อผล สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง. วารสารวิจัยรามคำแหงมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 17(2), 10-24.

- เขียนบทความทางวิชาการประเภทผลงานวิจัย เรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้สำหรับนัก เรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร ในวารสารวิชาการครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีที่7 ฉบับที่1(12) มกราคม-มิถุนายน 2553

- เขียนบทความทางวิชาการประเภทผลงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาแผนกเทคโนโลยีการศึกษาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพด้วยวิธีระบบในวารสาร BU ACADEMIC REVIEW ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2550

การนำเสนองานวิจัยต่างประเทศ :

- Ingard, S. (2015). The research based learning management method on introduction to research in Educational technology course for undergraduate students.The WEI International Academic Conference proceedings.April 12-15,2015 in Vienna,Austria รายละเอียด

- Ingard, S. (2009). Internet-Based Instruction for High School Students’ Learning in Bangkok Metropolis, THAILAND. The Conference International on Education Learning and New Learning Technology, Barcelona, SPAIN.

- Ingard, S. (2006). Using the System Approach to Develop Educational Technology Department in Bangkok University The 5th Annual Hawaii International Conference on Statistics, Mathematics and Related Fields, Hawaii, USA.

วิชาที่รับผิดชอบ :

ปริญญาตรี : ECT4001  ECT4408  ECT4505

ปริญญาโท : ECT6601  ECT6703  ECT7097aj101 copy
รศ.ดร.ยศระวี  วายทองคำ
ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย
ประธานบัณฑิตศึกษา
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา


การศึกษา :

- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2547
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) ทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยรังสิต 2541

ประสบการณ์ :

-
-
ปัจจุบัน-2562 ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีการศึกษา

- 2562-2561 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

-
ปัจจุบัน-2561 ประธานบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง

- 2561-2556 หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

- ปัจจุบัน-2556 รักษาราชการแทนรองผู้อำนวยการสำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

- ปัจจุบัน-2552 ผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มร. สำนักประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง

- พ.ศ. 2556-2554 รองหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

- พ.ศ. 2556-2554 ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ สภาคณาจารย์ รุ่นที่ 28 สภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

- พ.ศ. 2550-2541 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผลงานทางวิชาการ :

ตำรา :

- ยศระวี วายทองคำ. (2559). ECT 3107 คอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อการศึกษา . กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง

- ยศระวี วายทองคำ. (2555). ECT 4504 เทคนิคการนำเสนอสื่อการศึกษาเบื้องต้น. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง

- ยศระวี วายทองคำ. (2557). ECT 3103 การผลิตสิ่งพิมพ์ทางการศึกษา. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง

วิจัย :

- Yotravee Waythongkhum. (2015). A Web-Facilitated Blended Learning Model for Undergraduates. RUIRC2015 Proceedings, Ramkhamhaeng University International Conference, Thailand, 2-3 September, 2015. pp.8-15. รายละเอียด

- ยศระวี วายทองคำ, “ความชัดเจนของคู่สีตัวอักษรกับพื้นหลังที่มีแบบอักษรต่างกันเมื่อนำเสนอบน จอโทรทัศน์แอลซีดี”. วารสารวิจัยรามคำแหง, ปีที่ 14, ฉบับที่ 2, หน้า 18-30, กรกฎาคม-ธันวาคม. รายละเอียด

วิชาที่รับผิดชอบ :

ปริญญาตรี : ECT1001 ECT3107 ECT4504 ECT4805 ECT4806

ปริญญาโท : ECT6101 ECT6405 ECT6701รศ.ดร.ปัญญา ศิริโรจน์
รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมการศึกษา


การศึกษา
:

- กศ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา) มศว. ประสานมิตร

- ค.ม. (โสตทัศนศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- กศ.บ. (สังคมศึกษา) วิทยาลัยวิชาการศึกษาบางแสน

ประสบการณ์ :

- ปัจจุบัน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง

- รองอธิการบดีฝ่ายศิษย์เก่าและชุมชนสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

- อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา

ผลงานทางวิชาการ :

ตำรา :

- การบำรุงรักษาโสตทัศนูปกรณ์ (ET304)

วิจัย :

- เรื่อง “ผลสัมฤทธิ์ของการใช้สื่อการสอนสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยรามคำแหง” (พ.ศ.2520)

- เรื่อง “การศึกษาตลอดชีพโดยอาศัยสื่อการสอนในชนบท มหาวิทยาลัยรามคำแหง” (พ.ศ. 2530)

วิชาที่รับผิดชอบ :

ปริญญาตรี : ET303  ET304  ET373  ET376  ET493  ET494

ปริญญาโท : ET686
รศ.ศุภนิต  อารีหทัยรัตน์


การศึกษา
:

- ศษ.ม. ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- ศษ.บ. ศึกษาศาสตร์บัณฑิต (โสตทัศนศึกษา) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์ :

- พ.ศ.2558-2560 คณะกรรมการประเมินผลงานของผู้เข้ารับการประเมิน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ (ด้านวิชาการโสตทัศนศึกษา) สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

- พ.ศ.2558-2559 ประธานกรรมการบัณฑิตศึกษา สาขาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง

- พ.ศ.2552-2553 กรรมการฝ่ายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

- พ.ศ.2548-2550 อนุกรรมการสภาคณาจารย์ ฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง

- พ.ศ.2546-2550 ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง

- พ.ศ.2544-2545 ประธานกรรมการบัณฑิตศึกษา สาขาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง

- พ.ศ.2540-2552 กรรมการบัณฑิตศึกษา สาขาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง

- พ.ศ.2533-ปัจจุบัน อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

- พ.ศ.2532-2536 หัวหน้าศูนย์สารสนเทศ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผลงานทางวิชาการ :

ตำรา :

- ศุภนิต อารีหทัยรัตน์. (2540). การผลิตภาพยนตร์ 8 มิลลิเมตร. พิมพ์ครั้งที่1. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

- ศุภนิต อารีหทัยรัตน์. (2543). โสตวัสดุเบื้องต้น. พิมพ์ครั้งที่1. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

- ศุภนิต อารีหทัยรัตน์. (2544). การผลิตภาพถ่ายเพื่อการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่1. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

- ศุภนิต อารีหทัยรัตน์. (2554). คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน. พิมพ์ครั้งที่1. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

- ศุภนิต อารีหทัยรัตน์. (2556). คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน. พิมพ์ครั้งที่2. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

- ศุภนิต อารีหทัยรัตน์. (2556). คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่1. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

วิจัย :

- ศุภนิต อารีหทัยรัตน์, "การพัฒนาบทเรียนบนเว็บกระบวนวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน (ET105) เรื่องเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี". วารสารวิจัยรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศษสตร์ ปีที่12, ฉบับที่1, หน้า12-20, มกราคม-มิถุนายน, 2552.

- ภานุมาศ หมอสิทธิ์ และ ศุภนิต อารีหทัยรัตน์. 2559. การสร้างบทเรียนแบบผสมที่ใช้ทฤษฎีวัตถุประสงค์นิยมบนระบบเครือข่ายอิน เทอร์เน็ต. วารสารโครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง. หน้า 97-114. รายละเอียด

บทความ :
- ศุภนิต อารีหทัยรัตน์. (2552). การพัฒนาบทเรียนบนเว็บกระบวนวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน (ET105) เรื่องเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี. วารสารวิจัยรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 12, 1 (มกราคม-มิถุนายน 2552).

วิชาที่รับผิดชอบ :

ปริญญาตรี : ECT1301 ECT3302 ECT3403 ECT4805 ECT4806

ปริญญาโท : ECT 6002 ECT 6503 ECT 6601 ECT 7099ผศ.นพพร ไวคกุล


การศึกษา
:

- ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

- ศึกษาศาสตรบัณฑิต (สุขศึกษา) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์ :

- อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มร.

- กรรมการด้านนโยบายและแผน ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มร.

- อาจารย์ประจำหมวดวิชาคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม)

- กรรมการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผลงานทางวิชาการ :

ตำรา :

วิจัย :

บทความ :

วิชาที่รับผิดชอบ :

ปริญญาตรี : ET201  ET343  ET335  ET431  ET333  ET351

ปริญญาโท :รศ.ดร.ศยามน อินสะอาด
รองหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา


การศึกษา :

- ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ค.ด.) สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม) สาขาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) สาขาการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

-
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาการถ่ายภาพและภาพยนตร์ วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ

ประสบการณ์ :

- ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

- หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนาสื่อการศึกษา ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

- หัวหน้าฝ่ายผลิตสื่อคอมพิวเตอร์ โครงการการศึกษาไร้พรมแดน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

- นักเทคโนโลยีการศึกษา โครงการการศึกษาไร้พรมแดน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

- นักวิชาการโสตทัศนศึกษา สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

- นวัตกรรมเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา e-Learning , e-Training

ผลงาน :

- ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบสร้างสื่อการสอนอัจฉริยะแบบส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Smart Educational Media Creator: SEMC) รายละเอียด

:: เว็บไซต์และประวัติผลงานเพิ่มเติม ::

ผลงานทางวิชาการ :

ตำรา หนังสือ :
ศยามน อินสะอาด. (2561). เคล็ดลับการออกแบบ e-Learning สำหรับนักออกแบบและผู้สอน. บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน). รายละเอียด

-
ศยามน อินสะอาด. (2561). การออกแบบบทเรียน e-Learning เพื่อพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง. บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน). รายละเอียด

- ศยามน อินสะอาด. (2558). เกมและสถานการณ์จำลองเพื่อการศึกษา. สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

- ตวงแสง ณ นคร และ ศยามน อินสะอาด. (2558). การใช้สื่อการเรียนรู้. สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

- ศยามน อินสะอาด และคณะ. (2553). แนวโน้มการจัดการเรียนการสอนยุค 2011. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

- ศยามน อินสะอาด และคณะ. (2551). การออกแบบ ผลิต และพัฒนา e-Learning. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.

-
ศยามน อินสะอาด. (2549). การสร้างเว็บไซด์อย่างง่ายด้วยโปรแกรม SWISHMAX. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รายละเอียด

วิจัย :
-
ศยามน อินสะอาด และ ฐิติยา เนตรวงษ์
. (2560). การศึกษาการใช้และการเข้าถึงไอซีทีที่ส่งผลต่อการพัฒนารูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. วารสารวิจัยมสด สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที 13 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2560. รายละเอียด

- ศยามน อินสะอาด. (2559). การออกแบบบทเรียนอีเลิร์นนิ่งเพื่อพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงระดับอุดมศึกษา. Veridian E-Journal, Silpakorn University ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 เดือน กันยายน – ธันวาคม 2559. หน้า 906-922. รายละเอียด

-
ศิวนิต อรรถวุฒิกุล ประกอบ กรณีกิจ และศยามน อินสะอาด. (2558).พฤติกรรมและปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูในภูมิภาคตะวันตก. วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร. ปีที่ 35 ฉบับที่ 3 พ.ศ.2558. หน้า 1-21.
รายละเอียด

- ศยามน  อินสะอาด ฐิติยา เนตรวงษ์ และ ศิวนิต อรรถวุฒิกุล. (2557). การพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูเพื่อสร้างชุมชนนักปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ไอซีทีของครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน. ทุนวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว). รายละเอียด

-
ศยามน อินสะอาด. (2556). กลยุทธ์การเรียนการสอน PSPSKAPE สำหรับส่งเสริมการสร้างความรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21.วารสารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. ปีที่8 ฉบับที่ 7-8 พ.ศ.2556. หน้า 8-20. รายละเอียด

-
Insaard S. (2018). A Development of Creativity Via Learning Process on Visual and Spatial Intelligence in Computer Science Course of Grade 4-6 Students. Proceedings of Academics World 81st International Conference, Cairo, Egypt, 12-13 June 2018. pp.22-26. รายละเอียด

-
Insa-ard, S. (2018). The 21st Century Instruction: The Relationship Between Learning Style and Media Using. ICEPS2018 Proceedings, 5th International Conference on Education and Psychological Sciences, Seoul, South Korea, January 27-29, 2018. pp.17-21. รายละเอียด

-
Insaard, S. (2018). A Design of E-Learning Lessons to Enhance Advance Thinking Skill for Undergraduate Students. International Journal of Information and Education Technology vol. 8, no. 1, pp. 1-6. รายละเอียด

-
Insa-ard, S. (2016). A Development of Constructivism Learning Object to Enhance Knowledge Construction and Critical Thinking of Undergraduate Students. INTED2016 Proceedings, 10th International Technology, Education and Development Conference, Valencia (Spain), 7-9 March, 2016.ISBN:978-84-608-5617-7. pp.217-223. รายละเอียด

-
Insa-ard, S. (2015). A Development of Management System
for Professional Learning Community Using ICT For Teachers.
ACM ICEMIS 2015 Proceedings, Istanbul (Turkey), 24-26 September 2015.ISBN:978-1-4503-3418-1. pp.240-245. รายละเอียด

-
Insa-ard, S. (2013). The Effective of Using Web board to Enhance the Ethics and Knowledge Construction of Undergraduate Students of Ramkhamhaeng University. iCET2013 57 th World Assembly Innovations and Trends in Education, The Conference International on 21st Century Student Support Practices and Programs, Thailand. pp.480-488. รายละเอียด

วิชาที่รับผิดชอบ :

ปริญญาตรี : ECT 3503  ECT 2502  ECT 3106 ECT 3701

ปริญญาโท : ECT 6503  ECT6701  ECT6001  ECT 6203อ.ทิชพร  นามวงศ์

 


การศึกษา :

- ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

- ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาโสตทัศนศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

- Associate of Applied with a Major in Graphic Design (The Art Institute of Houston, Texas USA.)

ประสบการณ์ :

-2555-ปัจจุบัน อาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

-2547-2550 อาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

- 2544-2547 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผลงานทางวิชาการ :

ตำรา :

วิจัย :

บทความ :

วิชาที่รับผิดชอบ :

ปริญญาตรี : ECT2801 ECT3204 ECT3206 ECT3403

ปริญญาโท :
ผศ.จิณห์นิภา  แสงสุข


การศึกษา :

- ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง M.Ed(Educational  Technology)

- ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาโสตทัศนศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง B.Ed (Audio  Visual  Education)

ประสบการณ์ :

- 2555 - ปัจจุบัน อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา

- 2553 - 2555 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา สำนักเทคโนโลยีการศึกษา

- 2545 - 2552 หัวหน้างานโสตทัศนศึกษา สถาบันการศึกษานานาชาติ  
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

- 2542 - 2544 เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต  สำนักเทคโนโลยีการศึกษา 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

- 2535 - 2537 บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ “ชนใต้”

ผลงานทางวิชาการ :

ตำรา :

วิจัย :

- เรื่อง “ความต้องและปัญหาการใช้สื่อการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษานานาชาติ

- บทความต่อยอดทางความรู้ (KM) ทางเว็บไซร์ชุมชนนักปฏิบัติ สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

บทความ :

วิชาที่รับผิดชอบ :

ปริญญาตรี : ECT2801 ECT3403 ECT3404 ECT4409

ปริญญาโท :


ผศ.ดร.บุษกร เชี่ยวจินดากานต์


การศึกษา
:

- ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2556      
- ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2551      
- ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโสตทัศนศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2548      
- ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2545
ประสบการณ์ :

ผลงานทางวิชาการ :
ตำรา :

- ณัชภัส ธีระเรืองไชยศรี, บุษกร เชี่ยวจินดากานต์, ณฐภัทร ติณเวส และมณีรัตน์ มั่นยืน. (2558). รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลต่างประเทศและนำเสนอแนวปฏิบัติสำหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิดในประเทศไทย. โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยเพื่อการจัดการเรียนการสอนในระบบเปิด, กันยายน 2558.      

วิจัย :


บทความทางวิชาการ :
- บุษกร เชี่ยวจินกากานต์. 2561. เทคนิคการวิจัยเชิงคุณภาพแบบกรณีศึกษา. วารสารศิลปศาสตร์ปริทัศน์. ปีที่ 13 ฉบับที่ 25 มกราคม-มิถุนายน 2561.หน้า 103-118.
- บุษกร เชี่ยวจินกากานต์. 2558. การสังเคราะห์ลักษณะการเรียนรู้แบบนำตนเอง การวิจัยเอกสาร. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยธนบุรี. หน้า 771-783.
- B. Cheawjindakarn, P. Suwannathachote, A. Threeraroungchaisri. (2012). Critical Success Factors for Online Distance Learning in Higher Education: A Review of the Literature. The Creative Education. Scientific Research Publishing, Inc., USA. Vol. 3, Supplement, December 2012.      
- Cheawjindakarn, Bussakorn. (2006). Effects of Using Virtual Field Trips in Scientific Problrm Solving Activity Management upon Environment Problem Solving of Lower Secondary School Students. An On–line Journal from the Faculty of Education, Chulalongkorn University, OJED, Vol.1, No.1, 2006      
- บุษกร เชี่ยวจินดากานต์. (2549). ผลของการจัดกิจกรรมการแก้ปัญหาตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้การศึกษานอกสถานที่เสมือน ที่มีต่อการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น. วารสารครุศาสตร์ ปีที่ 35 ฉบับที่ 1 กรกฎาคม 2549 – กันยายน 2549.      

วิชาที่รับผิดชอบ :

ปริญญาตรี :
ECT2901 ECT3503

ปริญญาโท : ECT6000

อาจารย์ ดร.อัญชลี วิมลศิลป์


การศึกษา :
- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2559
- ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2547
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ภาษาไทย มหาวิทยาลัยนเรศวร 2537

ประสบการณ์ :
- ปัจจุบัน-2561 อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- 2561 รักษาการหัวหน้างานบริการการศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- พ.ศ. 2560-2557 รักษาการหัวหน้าหน่วยกิจการนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- พ.ศ. 2561-2541 นักวิชาการศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- พ.ศ. 2541-2539 ฝ่ายบริการสื่อโฆษณา (Media Service) แผนกสื่อโฆษณา บริษัท ได-อิจิ คิคากุ (ประเทศไทย) จำกัด

ผลงานทางวิชาการ :
วิจัย :
- อัญชลี วิมลศิลป์. (2559). การพัฒนาระบบการให้บริการข้อมูลข่าวสารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ด้วย Mobile Application. กรุงเทพฯ: คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (ทุนวิจัยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง)

บทความ :
- อัญชลี วิมลศิลป์. (2560). เทคโนโลยีการศึกษาก้าวหน้าสู่การศึกษาแบบตลาดวิชาบนระบบเครือข่าย. วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ฉบับเทคโนโลยีการศึกษา 1(1) (มกราคม - มิถุนายน 2560), 62-75.
- อัญชลี วิมลศิลป์ และปัญญา ศิริโรจน์. (2562). แนวทางการพัฒนาระบบการให้บริการข้อมูลข่าวสารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงด้วย Mobile Application. วารสารโครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 9(2) (พฤษภาคม - สิงหาคม 2562).

วิชาที่รับผิดชอบ :
ปริญญาตรี : ECT2001, ECT2083, ECT3207, ECT3304, ECT4409

อาจารย์ ยงยุทธ  ขุนแสง
รองผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีการศึกษาการศึกษา :
- ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปีการศึกษา 2557
- ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโสตทัศนศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปีการศึกษา 2545

ประสบการณ์ :
- 2561 - ปัจจุบัน อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- 2557 - 2560 รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม)
- 2557 - 2560 บรรณาธิการสารสาธิตรามประถม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม)
- 2553 - 2557 หัวหน้าหน่วยโสตทัศนศึกษาและงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม)

ผลงานทางวิชาการ :
บทความ :
- ยงยุทธ ขุนแสง. 2561. การพัฒนาการสอนผ่านคลังความรู้ด้วย ITunes U เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21. วารสารดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ ปีที่ 8 (ฉบับที่3) เดือนกันยายน – ธันวาคม 2561

วิชาที่รับผิดชอบ :
ปริญญาตรี :
ECT2001 ECT2102 ECT3208 ECT2503 ECT3204  ECT4509

 

Pimchanok

อาจารย์ พิมพ์ชนก  โพธิปัสสา


การศึกษา :
- ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) เทคโนโลยีทางการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา

ประสบการณ์ :
- 2562 - ปัจจุบัน อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- 2558 - 2560 อาจารย์พิเศษ กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ผลงานทางวิชาการ :
บทความ :
- พิมพ์ชนก  โพธิปัสสา. (2563). สภาพของกระบวนการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน. วารสารครุศาสตร์ 48(3) (กรกรฎาคม - กันยายน 2563).
- เอกรัฐ  พิลา และพิมพ์ชนก  โพธิปัสสา. (2562). ผลการจัดการเรียนรู้วิชาดนตรีด้วยชุดกิจกรรมร่วมกับเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม. การประชุมทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 1 (The first National and International Conference of Kalasin University), 15-16 กรกฎาคม 2562.

วิชาที่รับผิดชอบ :
ปริญญาตรี : ECT2001, ECT3208, ECT3108, ECT4409, ECT4413, ECT4808, ECT4809

- ศยามน อินสะอาด. (2558). เกมและสถานการณ์จำลองเพื่อการศึกษา. สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2019 เวลา 09:29 น.
 
, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting