สถิติผู้เข้าชม

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 387317

Facebook

ประวัติภาควิชา PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 31 มกราคม 2012 เวลา 09:10 น.

ประวัติภาควิชา

ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา เดิมใช้ชื่อว่า ภาควิชาโสตทัศนศึกษา (เปลี่ยนชื่อเป็นภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา เมื่อ พ.ศ. 2543) จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2514  สังกัดคณะศึกษาศาสตร์  ปี พ.ศ.2514 ซึ่งเป็นระยะเริ่มแรก เป็นระยะของการเตรียมงานด้านหลักสูตรและเครื่องมือ  คณาจารย์ของภาควิชา ฯ เป็นผู้ปฏิบัติงานบริการทาง  โสตทัศนศึกษา ให้คณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ และกิจกรรมของมหาวิทยาลัยปี พ.ศ.2516  เริ่มเปิดสอนวิชาโสตทัศนศึกษาเบี้องต้น (ED 323)  เป็นวิชาบังคับ สำหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนสาขาวิชาศึกษาศาสตร์  (ต่อมาเปลี่ยนรหัสวิชาเป็น AV 303) และวิชาเลือกอีก 3 กระบวนวิชา คือ การผลิตวัสดุกราฟิก (AV 313) การใช้สื่อการสอน (AV 353) และ การผลิตภาพถ่ายเพื่อการศึกษา (AV 328) ปี พ.ศ. 2516 –2517 ภาควิชา ฯ ได้เปิดสอนหลักสูตรวิชาโทขึ้น  เพื่อให้นักศึกษาที่เรียนวิชาเอกสาขาวิชาอื่นและมีความสนใจที่จะเรียนสาขาวิชาโสตทัศนศึกษาเป็นวิชาโท

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2521 ได้เปิดสอนวิชาเอกโสตทัศนศึกษา สำหรับนักศึกษาที่สนใจและต้องการศึกษา สามารถเลือกเรียนหลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต วิชาเอกโสตทัศนศึกษาได้ ปี พ.ศ.2535 เปิดสอนระดับปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ปี พ.ศ. 2542 เปิดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา

ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา ได้ปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี  และเปลี่ยนชื่อหลักสูตรโสตทัศนศึกษา เป็น หลักสูตรเทคโนโลยีการศึกษา เริ่มใช้ใน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2544 เป็นต้นมา (เปลี่ยนชื่อรหัสวิชา จาก AV เป็น ET)

หลักสูตรที่เปิดสอนในปัจจุบัน

- ระดับปริญญาตรี มี 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา และหลักสูตรวิชาโทเทคโนโลยีการศึกษา

- ระดับปริญญาโท เปิดสอนหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 2 แผน  คือ  แผน ก  สำหรับนักศึกษาส่วนกลาง และแผน ข  สำหรับนักศึกษาสาขาวิทยบริการ(ส่วนภูมิภาค) และมหาวิทยาลัยรามคำแหง 2 บางนา

- ระดับปริญญาเอก เปิดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา

 
, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting