ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบพงษ์  ปราบใหญ่
ตำแหน่ง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
และ อาจารย์ประจำภาควิชาการศึกษาต่อเนื่องและอาชีวศึกษา
e-Mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     
การศึกษา :
  - Doctor of Business Administration (International Business & Management) Pacific States University, California USA พ.ศ. 2554  
  - Master of Science (Engineering Technology and Education) Utah State University, Logan, Utah USA พ.ศ. 2541  
  - ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ครุศาสตร์เทคโนโลยี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ. 2537  
  - ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างยนต์ - เทคนิคงานเครื่องต้นกำลัง สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พ.ศ. 2535  
     
ประสบการณ์ :
  - พ.ศ. 2554 ถึง ปัจจุบัน อาจารย์ประจำภาควิชาการศึกษาต่อเนื่องและอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
  - พ.ศ. 2558 ถึง พ.ศ. 2560 กรรมการสภามหาวิยาลัยรามคำแหง  
  - พ.ศ. 2558 ถึง พ.ศ. 2560 ประธานสภาคณาจารย์ รุ่นที่ 30  มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
  - พ.ศ. 2557 ถึง พ.ศ. 2558 รองผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  
  - พ.ศ. 2556 ถึง พ.ศ. 2557 ทำหน้าที่หัวหน้าภาควิชาการศึกษาต่อเนื่องและอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  
  - พ.ศ. 2555 ถึง พ.ศ. 2556 รองหัวหน้าภาควิชาการศึกษาต่อเนื่องและอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  
  - พ.ศ. 2552 ถึง พ.ศ. 2554 Teaching & Research Assistant at College of Business, Pacific States University, USA  
  - พ.ศ. 2549 นักวิชาการแรงงาน 6 สำนักงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (ทำหน้าที่เลขานุการส่วนตัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวง - นายอภัย จันทนะจุลกะ)  
  - พ.ศ. 2546 ถึง พ.ศ. 2549 นักวิชาการแรงงาน 6 กองตรวจความปลอดภัย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน (ทำหน้าที่เลขานุการหน้าห้องอธิบดี)  
  - พ.ศ. 2544 ถึง พ.ศ. 2546 นักวิชาการฝึกอาชีพ 4 - 5 กองมาตรฐานฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน (ทำหน้าที่เลขานุการหน้าห้องอธิบดี)  
  - พ.ศ. 2542 ถึง พ.ศ. 2544 Project Implementation Units/ADB Project, Department of Skill Development, Ministry of Labour, Thailand  
  - พ.ศ. 2541 ถึง พ.ศ. 2542 Project Associate (Automotive Technology) at USU/CID Office, Department of Skill Development, Ministry of Labour, Thailand  
  - พ.ศ. 2540 ถึง พ.ศ. 2541 Teaching & Research Assistant at Department of Technology & Engineering Education, Utah State University, USA  
  - พ.ศ. 2539 ถึง พ.ศ. 2540 ประธานสมาคมนักเรียนไทย Utah State University, Logan, UT. USA  
     
ผลงานทางวิชาการ :
  ตำรา/เอกสารประกอบการสอน :   
  - ตำรากระบวนวิชา RAM1000 ความรู้คู่คุณธรรม (แต่งร่วม)  
  - เอกสารประกอบการสอน วิชาภาษาอังกฤษทางการจัดการอาชีวศึกษา VEM 6001 (แต่งร่วม)  
  - เอกสารประกอบการสอน วิชาการวางผังและการจัดการโรงฝึกงาน VID3207 (แต่งร่วม)  
     
  บทความ :  
  - สืบพงษ์ ปราบใหญ่. (2560). ทักษะศตวรรษที่ 21 ที่จำเป็นของผู้เรียนเทคนิคและอาชีวศึกษาในประเทศไทย. วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม. 16(2) 207 - 213.  
  - สืบพงษ์ ปราบใหญ่. (2560). นวัตกรรมการเรียนรู้กับการส่งเสริมสะเต็มศึกษา. วารสารวิชาการปทุมวัน. 7(20) 45 – 57.  
  - Chotima Vesaracharnon and Suebpong Prabyai. (2017). Improved English Language Skills Needed by Students Enrolled in Technical and Vocational Education in Thailand 4.0. Pathumwan Academic Journal. 7(20), 59 – 69.  
  - สืบพงษ์ ปราบใหญ่ และ ธิรตา ภาสะวณิช. (2561). STEM Education เพื่อการพัฒนากระบวนวิชาประวัติและนโยบายกีฬาของประเทศไทย. วารสารวิชาการ สถาบันการพลศึกษา. 10(1)  
     
  วิจัย :  
  - การศึกษาแนวทางการบูรณาการสะเต็มศึกษาในการเรียนการสอนของครูอาชีวศึกษา (หัวหน้าโครงการวิจัย – อยู่ในระหว่างการดำเนินการ)  
  - การจัดการอาชีวศึกษาระหว่างประเทศไทยกับประเทศสหพันธรัฐเยอรมนี (ผู้ร่วมวิจัย – อยู่ในระหว่างการดำเนินการ)  
  - การศึกษาผลกระทบทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากโครงการจัดทำทางผันน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำย่อยที่ราบแม่น้ำแม่กลอง. กรุงเทพมหานครฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง. (ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ พ.ศ. 2557-2559) ระยะเวลาโครงการ ๒ ปี (ผู้ร่วมวิจัย)  
  - Factors Associated with Successful Thai-Owned Small Business in Southern California. UMI Dissertation Publishing (UMI 3471394).  
  - การสำรวจความปลอดภัยในการทำงานของโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในจังหวัดสมุทรปราการ กองตรวจความปลอดภัยในการทำงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  
  - The Need of Automotive Electrician Curriculum (Certificate Level) for Vocational Education, Thailand.  
  - ชุดฝึกอบรมการดูแลรักษารถยนต์อย่างถูกวิธี (Car Cosmetic) ความร่วมมือระหว่างศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีกับบริษัทคาสตรอล ประเทศไทยจำกัด  
     
งานบริการวิชาการภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย :
  - เป็นวิทยากรให้กับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  
  - อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ภายในมหาวิทยาลัย  
  - ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กองบรรณาธิการ คณะทำงานวารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
  - ผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัยแบบสัมภาษณ์ ของนิสิตปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
  - ผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัยแบบสัมภาษณ์ ของนิสิตหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิตสาขาการบริหารและการจัดการการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  
     
วิชาที่รับผิดชอบ :
  ปริญญาตรี :  
  VID2202 การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานอุตสาหกรรมศึกษา (ผู้สอนร่วม)  
  VID2203 เทคโนโลยีการออกแบบระบบการเรียนการสอนอุตสาหกรรมศึกษา  
  VID2204 การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนอุตสาหกรรมศึกษา (ผู้สอนร่วม)  
  VID3205 การวิเคราะห์ระบบงานอุตสาหกรรม  
  VID3207 การวางผังและการจัดการโรงฝึกงาน  
  VID3208 โครงการงานอุตสาหกรรมศึกษา  
  VID3302 การประเมินผลทางอุตสาหกรรมศึกษา  
  VID4001 พฤติกรรมการสอนอุตสาหกรรมศึกษา  
  VID4209 การจัดการความปลอดภัยทางอุตสาหกรรมศึกษา  
  VID4303 มนุษย์สัมพันธ์ในงานอุตสาหกรรม  
  VID4304 จรรยาบรรณวิชาชีพทางด้านอุตสาหกรรม  
  VAG3206 เทคโนโลยีพื้นฐานเครื่องจักรกลการเกษตรสำหรับครู  
  VAG3207 การจัดการความปลอดภัยในอาชีพ  
     
  ปริญญาโท :  
  VEM7099 วิทยานิพนธ์  
  PHA5000 ภาษาอังกฤษทางสาธารณสุข (ผู้สอนร่วม)  
  EDA6000 ภาษาอังกฤษทางการบริหารการศึกษา (ผู้สอนร่วม)  
  INM6001 การจัดการในอุตสาหกรรมและพฤติกรรมองค์การ (ผู้สอนร่วม)  
     

 

CONTACT US
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เลขที่ 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 02-310-8315 (งานบริการการศึกษา) โทร. 02-310-8335,8347 (สำนักงานบัณฑิตศึกษา)