in2011060317145724   
  อาจารย์ นพพร ไวคกุล   
  ตำแหน่ง อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา   
     
การศึกษา :
  - ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
  - ศึกษาศาสตรบัณฑิต (สุขศึกษา) มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
     
ประสบการณ์ :
  - อาจารย์ประจำหมวดวิชาคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม)  
  - กรรมการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
  - กรรมการด้านนโยบายและแผน ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา (ปัจจุบัน)  
     
ผลงานทางวิชาการ :
     
วิชาที่รับผิดชอบ :
  ปริญญาตรี : ET 201  ET 343  ET 335  ET 431  ET 333  ET 351  
  ปริญญาโท : ET686  ET622  ET722  ET 786  
     

  CITE LOGO

DESIGN BY
ออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ โดย

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Center for Information Technology in Education (CITE)
Ramkhamhaeng University.
e-Mail : iteduram@gmail.com

CONTACT US
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เลขที่ 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 02-310-8315 (งานบริการการศึกษา)
โทร. 02-310-8335 (สำนักงานบัณฑิตศึกษา)