กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มอค.3)

bulleticon ระบบฐานข้อมูล มคอ. (TQF) สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง เข้าสู่ระบบ    
 
bulleticon ภาควิชาการศึกษาต่อเนื่องและอาชีวศึกษา
ระดับปริญญาโท  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2556
VEM 6103 VEM 6201 VEM 6601 VEM 6702    
ระดับปริญญาโท  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2556
VEM 6001 VEM 6002 VEM 6003 VEM 6101 VEM 6102 VEM 6301
           
bulleticon ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา       
ระดับปริญญาตรี  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2557
ECT 1301 ECT 3302        
             CITE LOGO

DESIGN BY
ออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ โดย

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Center for Information Technology in Education (CITE)
Ramkhamhaeng University.
e-Mail : iteduram@gmail.com

CONTACT US
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เลขที่ 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 02-310-8315 (งานบริการการศึกษา)
โทร. 02-310-8335 (สำนักงานบัณฑิตศึกษา)