ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อธิป ธรรมวิจิตร  
  ตำแหน่ง อาจารย์ประจำภาควิชาหลักสูตรและการสอน  
     
การศึกษา :
  - Ph.D. (English Language Teaching) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- M.Ed. (Curriculum and Instruction), Cleveland State University, U.S.A.
- ประกาศนียบัตร Cert. Teaching English to Speakers of Other Languages, Cleveland State University, U.S.A.
- ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
     
ประสบการณ์ :
  - พ.ศ. 2560-ปัจจุบัน อาจารย์ประจำภาควิชาหลักสูตรและการสอน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- พ.ศ. 2560-2556 อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ วิทยาลัยดุสิตธานี
- พ.ศ. 2558-2559 อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 
     
ผลงานทางวิชาการ :
  บทความวิจัย :  
   - Thumvichit, A. (2018). A Genre Analysis of Tourist Destination Overviews (TDO): How E-Brochure Promotes Thai Tourist Destination Image. Southeast Bangkok Journal, 4(1), 82-97.
- Thumvichit, A. (2018). Cultural Presentation in Thai Secondary School ELT Coursebooks: An Analysis from Intercultural Perspectives. Journal of Education and Training Studies, 6(11), 99–112.
- Thumvichit, A., & Gampper, C. (2018). A Comparative Genre Analysis of Hotels’ Responses to Negative Reviews. The International Journal of Communication and Linguistic Studies, 16(2), 1–16.
- Thumvichit, A. (2016). A Comparative Corpus Analysis of the Use of the Present Perfect by Thai EFL Learners and by Native Speakers. Humanities Journal, 23(1), 239-259.
- Thumvichit, A. (2016). An Exploratory Study: Using Genre Analysis to Uncover Move Structure and Linguistic Features of Hotels’ Responses to Complements. West East Journal for Social Science, 5(1), 21-26.
 
     
วิชาที่รับผิดชอบ :
  ปริญญาตรี :    
  CEN 3104 ปฏิบัติการสอนภาษาอังกฤษก่อนการฝึกสอน
CEN 4108 สัมมนาทางการสอนภาษาอังกฤษ (ผู้สอนร่วม)
CTL 2003 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู (ผู้สอนร่วม)(นักศึกษารหัส 61 เป็นต้นไป)
CTL 5001 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1 (นิเทศนักศึกษาฝึกสอน)
CTL 5002 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2 (นิเทศนักศึกษาฝึกสอน)
CTL 5057 สัมมนาการสอน 2 (แยกวิชาเอก) (ผู้สอนร่วม)
 
     

 

  CITE LOGO

DESIGN BY
ออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ โดย

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Center for Information Technology in Education (CITE)
Ramkhamhaeng University.
e-Mail : iteduram@gmail.com

CONTACT US
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เลขที่ 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 02-310-8315 (งานบริการการศึกษา)
โทร. 02-310-8335 (สำนักงานบัณฑิตศึกษา)