อาจารย์ ดร.เอกอมร  เอี่ยมศิริรักษ์  
  ตำแหน่ง อาจารย์ประจำภาควิชาหลักสูตรและการสอน  
     
การศึกษา :
  - Ph.D. (English Language Teaching) International Program Thammasat University ***อยู่ระหว่างการศึกษาต่อ***   
  - ปริญญาเอก : ค.ด. (บริหารการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
  - ปริญญาโท : ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
  - ปริญญาโท : นศ.ม. (วาทวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    
  - ปริญญาตรี : ศษ.บ. (ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยรามคำแหง   
  - ปริญญาตรี : นศ.บ. (การโฆษณา) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  
     
ประสบการณ์ :
  - ปัจจุบัน อาจารย์ประจำภาควิชาหลักสูตรและการสอน (วิชาเอกภาษาอังกฤษ) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
  - พ.ศ. 2559-2560 อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  
  - พ.ศ. 2557-2558 อาจารย์จ้างคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   
  - พ.ศ. 2556-2557 อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ กลุ่มวิชาพื้นฐานการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  
  - พ.ศ. 2554-2558 อาจารย์พิเศษคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
  - พ.ศ. 2551-2554 อาจารย์พิเศษคณะวิทยาการจัดการ โปรแกรมนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
  - พ.ศ. 2550-2553 อาจารย์พิเศษคณะวิทยาการจัดการ โปรแกรมนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   
  - พ.ศ. 2550-2552 อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการโฆษณา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต   
     
วิทยากร : 
  พ.ศ. 2562 :  
  - วิทยากรบรรยายในโครงการพัฒนาศักยภาพความเป็นครู หัวข้อ “การเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษา” แก่นิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต จัดโดย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 20 มีนาคม 2562
- วิทยากรบรรยายในโครงการโรงเรียนต้นแบบเข้าสู่ระบบสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงเต็มรูปแบบ หัวข้อ “ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมสอบสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย” ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์) จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 23 มกราคม 2562
 
  พ.ศ. 2561 :  
  - วิทยากรบรรยาย “โครงการสอนเสริมพัฒนาวิชาการ สำหรับเตรียมความพร้อมก่อนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)” แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จัดโดยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม) ระหว่างวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ถึง วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562
- วิทยากรบรรยายในโครงการโรงเรียนต้นแบบเข้าสู่ระบบสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงเต็มรูปแบบ หัวข้อ “ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมสอบสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย” ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์) จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 20 กันยายน 2561
 
  - พ.ศ. 2560 โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร การผลิตสื่อ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องนวัตกรรม จัดโดยศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา PEER Center อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี วันที่ 9 กรกฎาคม 2560 (วิทยากรร่วม)   
  - พ.ศ. 2559 โครงการสัมมนาเพื่อการพัฒนาเทคนิคการสอนและการจัดการเรียนรู้สำหรับครูภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น โดยความร่วมมือของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 และ 2 และ PEER Center จังหวัดเพชรบูรณ์ วันที่ 2 กรกฎาคม 2559  
  - พ.ศ. 2559 ค่ายวิชาภาษาอังกฤษโอเน็ต สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559  
  - พ.ศ. 2559 ค่ายวิชาภาษาอังกฤษโอเน็ต สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลเมืองเพชรบูรณ์ ความร่วมมือของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 และ PEER Center จังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 18-30 มกราคม 2559   
  - พ.ศ. 2559 ค่ายวิชาภาษาอังกฤษโอเน็ต สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง ความร่วมมือของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 และ PEER Center จังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 18-30 มกราคม 2559  
  - พ.ศ. 2558 ครูในทศวรรษที่ 21 ผ่านกระบวนการ Active Learning สำหรับนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วันที่ 10,17 และ 24 พฤศจิกายน 2558   
  - พ.ศ. 2558 ภาษาอังกฤษสำหรับสอบบรรจุครูผู้ช่วย สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ วันที่ 4 เมษายน 2558   
  - พ.ศ. 2558 ภาษาอังกฤษสำหรับสอบบรรจุครูผู้ช่วย สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ วันที่ 21 มีนาคม 2558  
  - พ.ศ. 2557 ครูในทศวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ วันที่ 11 กันยายน 2557  
  - พ.ศ. 2556 การพูดในที่ชุมชน ณ งานศิลปหัตถกรรมสำหรับนักเรียนเขตภาคเหนือ ครั้งที่ 63 จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2556  
  - พ.ศ. 2555 บัณฑิตที่พึงประสงค์กับความสำเร็จในวิชาชีพ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า วันที่ 26 มกราคม 2555  
  - พ.ศ. 2554 หลักการติดต่อสื่อสารและมนุษย์สัมพันธ์ของบัณฑิตคุณภาพ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2554  
  - พ.ศ. 2554 การพัฒนาบุคลิกภาพสู่ย่างก้าวแห่งบัณฑิตคุณภาพ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2554  
  - พ.ศ. 2554 การวางแผนชีวิตสู่เส้นทางบัณฑิตคุณภาพ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2554  
  - พ.ศ. 2554 เตรียมความคิดสู่เส้นทางบัณฑิตคุณภาพ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2554  
  - พ.ศ. 2554 การเตรียมความพร้อมสู่วิถีแห่งดุษฎีบัณฑิต สำหรับนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2554  
  - พ.ศ. 2553 ความรุนแรงจากสื่อ (Violence from Media) วิทยากรร่วมบรรยายในรายวิชาสัมมนาทางพฤติกรรมศาสตร์ สถาบันสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วันที่ 28 สิงหาคม 2553  
  - พ.ศ. 2552 คลื่นลูกใหม่…หัวใจ IMC สำหรับนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
     
ผลงานทางวิชาการ :
  บทความวิชาการ :  
  - Iamsirirak, E.  (2017). “Teaching Vocabulary in English Literature for Thai L2 Students through Productivity-Based Instruction”. Veridian E-Journal International Humanities, Social Sciences and Arts Silpakorn University, 10, 5: 144-158.  
  - เอกอมร เอี่ยมศิริรักษ์ ปิยพงษ์ สุเมตติกุล และไพฑูรย์ สินลารัตน์. 2556. กลยุทธ์การบริหารโรงเรียนกวดวิชาเพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม. EAU Heritage. กรกฎาคม-ธันวาคม 2556.   
  - พิมพ์ฐดา วัจนวงศ์ปัญญา, สุรีรัตน์ จีนพงษ์, และเอกอมร เอี่ยมศิริรักษ์. 2554. Responsible mind: เส้นทางสู่จิตรับผิดชอบ. ใน ไพฑูรย์ สินลารัตน์, (บรรณาธิการ). CCPR กรอบคิดใหม่ทางการศึกษา (น. 75-97). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  
  - เอกอมร เอี่ยมศิริรักษ์. 2553. ครูยุคใหม่ คิดก้าวไกล สอนโดนใจ ใช้ความบันเทิง. ใน ไพฑูรย์ สินลารัตน์, (บรรณาธิการ). เปลี่ยนมุมมองการศึกษาไทย (พิมพ์ครั้งที่ 2 น. 75-87). กรุงเทพฯ: สาขาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.   
     
  วิจัย :  
  - Iamsirirak, E. & Maneekao, N. 2019. “The Development of Teaching English Minimal Pairs through Productivity-Based Instruction”. Veridian E-Journal, Silpakorn University สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ. ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ 2562
- Adipat, S., Thumvichit, A., Petchprasert, A. & Iamsirirak, E. 2019. “Needs and Expectations for an ELT Master’s Program in Thailand: Voices from Pre- and In-Service Teachers”. Kasetsart Educational Review, 34, 1: 10-20.
- นฤมล มณีขาว และ เอกอมร เอี่ยมศิริรักษ์. 2562. “การพัฒนาชุดการสอนออนไลน์วิชาภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรม KAHOOT! เรื่อง ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ”. การประชุมวิชาการการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 7 นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมไทยในศตรวรรษที่ 21 Innovation for the Development of Thai Society in the Twenty First Century – IDTS21. มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 28 เมษายน 2562. 194-201. 
- Iamsirirak, E. 2015. The Pattern of English Past Tense Morpheme Acquisition and the Effect of Orthography: A Case Study of Thai L2 Learners. An Individual Study of the Master of Arts program in English for Specific Purposes. Kasetsart University: Bangkok.
- เอกอมร เอี่ยมศิริรักษ์ ปิยพงษ์ สุเมตติกุล และไพฑูรย์ สินลารัตน์. 2556. กลยุทธ์การบริหารโรงเรียนกวดวิชาเพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม. EAU Heritage. กรกฎาคม-ธันวาคม 2556. (ส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
- เอกอมร เอี่ยมศิริรักษ์. 2556. กลยุทธ์การบริหารโรงเรียนกวดวิชาเพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม. วิทยานิพนธ์หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาบริหารการศึกษา. คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย: กรุงเทพ.
- เอกอมร เอี่ยมศิริรักษ์. 2550. การวิพากษ์แนวเรื่องเล่าในเพลงประกอบภาพยนตร์ไทย. วิทยานิพนธ์หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวาทวิทยา. 
คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย: กรุงเทพ.
 
     
  ตำรา/เอกสารประกอบการสอน :   
  - Ekamorn Iamsirirak. 2014. Lecture Notes EDEN113 Listening and Speaking Skills for Teachers. The faculty of Education,
Phetchabun Rajabhat University. (เอกสารอัดสำเนา).
- เอกอมร เอี่ยมศิริรักษ์. 2551. เอกสารประกอบคำสอนวิชา AD.304 และ AD.309 วางแผนและการคิดคำนวณค่าใช้จ่ายสื่อโฆษณา.
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต.
- เอกอมร เอี่ยมศิริรักษ์. 2551. เอกสารประกอบคำสอนวิชา AD.304 การวางแผนสื่อโฆษณา. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต.
- เอกอมร เอี่ยมศิริรักษ์. 2551. เอกสารประกอบคำสอนวิชา AD.201 นิเทศศิลป์กับงานโฆษณา. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต.
 
     
วิชาที่รับผิดชอบ :
  ปริญญาตรี :    
  CEN2101 ภาษาอังกฤษสำหรับครู
CEN3301 (CEN 2103) ภาษาศาสตร์สำหรับครู
CEN2302 (CEN 3103) ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษสำหรับครู
CEN3303 ปฏิบัติการสอนภาษาอังกฤษฟังและพูดก่อนการฝึกสอน (สอนร่วม)
CEN4301 (CEN4101) พฤติกรรมการสอนภาษาอังกฤษ 1
CEN3404 (CEN 4103) วรรณกรรมภาษาอังกฤษเพื่อการสอน 
 
     

 

  CITE LOGO

DESIGN BY
ออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ โดย

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Center for Information Technology in Education (CITE)
Ramkhamhaeng University.
e-Mail : iteduram@gmail.com

CONTACT US
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เลขที่ 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 02-310-8315 (งานบริการการศึกษา)
โทร. 02-310-8335 (สำนักงานบัณฑิตศึกษา)