หลักสูตรปริญญาเอก

1.ชื่อปริญญา : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
ปร.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา)
Doctor of Philosophy (Educational Technology)
Ph.D. (Educational Technology)
   
   
2.ชื่อปริญญา : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาให้คำปรึกษา
ปร.ด. (จิตวิทยาให้คำปรึกษา) 
Doctor of Philosophy (Counseling Psychology)
Ph.D. (Counseling Psychology)
   
   
3.ชื่อปริญญา : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
ปร.ด. (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ)
Doctor of Philosophy (Industrial and Organizationl Psychology)
Ph.D. (Industrial and Organizationl Psychology)
   
4.ชื่อปริญญา : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยการศึกษา
ปร.ด. (วิจัยการศึกษา)
Doctor of Philosophy (Educational Research)
Ph.D. (Educational Research)
   
   
5.ชื่อปริญญา : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) 
Doctor of Philosophy (Educational Administration)
Ph.D. (Educational Administration)
   
 

  CITE LOGO

DESIGN BY
ออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ โดย

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Center for Information Technology in Education (CITE)
Ramkhamhaeng University.
e-Mail : iteduram@gmail.com

CONTACT US
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เลขที่ 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 02-310-8315 (งานบริการการศึกษา)
โทร. 02-310-8335 (สำนักงานบัณฑิตศึกษา)