ข่าวสารและงานกิจกรรม 


bulleticon รามคำแหงร่วมใจ และพสกนิกรรวมพลังใจเจริญพระพุทธมนต์สวด "โพชฌังคปริตร" ถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ วันที่ 22 กันยายน 2558 รายละเอียด

bulleticon พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 17 กันยายน 2558 รายละเอียด

bulleticon สัมมนาเส้นทางสู่การเป็นนักออกแบบสติ๊กเกอร์ไลน์ วันที่ 14 กันยายน 2558 รายละเอียด 

bulleticon ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2557 วันที่ 3-4 กันยายน 2558 รายละเอียด

bulleticon นิทรรศการ “อาหารไทยในวัฒนธรรมข้าว” วันที่ 2 กันยายน 2558 รายละเอียด

bulleticon งานประชุมวิชาการและวิจัยระดับนานาชาติ ประจำปี 2558 วันที่ 2 กันยายน 2558 รายละเอียด

bulleticon ด้วยรักและผูกพันน้ำเงินทอง 2558 วันที่ 26 สิงหาคม 2558 รายละเอียด

bulleticon เดินรณรงค์สถานศึกษาปลอดเหล้า วันที่ 18 สิงหาคม 2558 รายละเอียด

bulleticon พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2558 วันที่ 13 สิงหาคม 2558 รายละเอียด

bulleticon รามคำแหงรวมใจแต่งผ้าไทย เทิดไท้มหาราชินี ครั้งที่ 11 วันที่ 6 สิงหาคม 2558 รายละเอียด

bulleticon งานปณิธานความดี ปีมหามงคล มหาวิทยาลัยรามคำแหง วันที่ 5 สิงหาคม 2558 รายละเอียด

bulleticon กิจกรรม ชุมชนรามฯ ร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด (Together we can) วันที่ 15 กรกฎาคม 2558 รายละเอียด

bulleticon พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 วันที่ 7 กรกฎาคม 2558 รายละเอียด

bulleticon ปัจฉิมนิเทศและศึกษาดูงาน นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ สาขาวิทยบริการ จ.ตรัง รุ่นที่ 4 วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 รายละเอียด

bulleticon สัมมนาทางวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ ณ ระยองรีสอร์ท วันที่ 22-24 มิถุนายน 2558 รายละเอียด

bulleticon การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ในวันที่ 22-24 มิถุนายน 2558 รายละเอียด

bulleticon พิธีเปิดการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา รุ่นที่ 71 ภาคเรียนที่1/2558 รายละเอียด

bulleticon การประชุมอาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย คณะศึกษาศาสตร์ เพื่อรับทราบเกี่ยวกับข้อปฏิบัติตามระเบียบราชการ การดำเนินงานและการทำผลงานทางวิชาการ วันที่ 20 พฤษภาคม 2558 รายละเอียด

bulleticon ปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา จากสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติฯ 23 สาขาทั่วประเทศ ที่ 16 พฤษภาคม 2558 รายละเอียด

bulleticon กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ โครงการศึกษาภาคพิเศษ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา หัวหมาก รุ่นที่ 2 วันที่ 9-10 พฤษภาคม 2558 รายละเอียด

bulleticon โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกสอน และฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะศึกษาศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 วันที่ 7 พฤษภาคม 2558 รายละเอียด

bulleticon กิจกรรม "สืบสานประเพณีวันสงกรานต์ปีใหม่ไทย 2558" วันที่ 10 เม.ย. 2558 เวลา 12.30 น. รายละเอียด

bulleticon สืบสานประเพณีวันสงกรานต์ปีใหม่ไทย 2558 วันที่ 10 เม.ย. 2558 เวลา 10.10 น. รายละเอียด

bulleticon พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาศฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 รายละเอียด

bulleticon ภาพกิจกรรม พิธีปฐมนิเทศ นักศึกษาระดับปริญญาโท โครงการครูปิดเทอม รุ่นที่ 13 สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ วันที่ 26 มีนาคม 2558 รายละเอียด

bulleticon ภาพกิจกรรม โครงการเสริมสร้างความรู้ คุณธรรม จริยธรรมวิชาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงาน สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี 24 มีนาคม 2558 รายละเอียด

bulleticon ภาพกิจกรรม พิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา รุ่น 70 ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา รายละเอียด

bulleticon ภาพกิจกรรม โครงการปัจฉิมนิเทศและศึกษาดูงาน นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ โครงการครูปิดเทอม รุ่นที่ 11 ณ จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 28-29 มกราคม 2558 รายละเอียด

bulleticon ภาพกิจกรรม การบรรยาย เรื่อง "แนวโน้มการพัฒนาวิชาชีพครูในศตวรรษที่ 21" โดย ดร.พรศรี ฉิมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานวิชาชีพครู สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา รายละเอียด

bulleticon ภาพกิจกรรม 42 ปี รามคำแหง เดิน-วิ่ง มินิมาราธอน (ลอยฟ้า) วันที่ 23 พฤศจิกายน 2557 รายละเอียด

bulleticon ภาพกิจกรรม ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา วันที่ 16 ตุลาคม 2557 รายละเอียด

bulleticon ภาพกิจกรรม "เทิดพระเกียรติ แม่ของแผ่นดิน ประจำปี ณ ลานวัฒนธรรม คณะศึกษาศาสตร์ วันที่ 5 สิงหาคม 2557 รายละเอียด

bulleticon ภาพกิจกรรม ชาวรามร่วมใจงดเหล้าเข้าพรรษาทำความดีถวายในหลวง ในโอกาสวันงดดื่มสุราแห่งชาติ วันที่ 9 กรกฎาคม 2557 รายละเอียด

bulleticon ภาพกิจกรรม โครงการสืบสานประเพณีไทยทำบุญหล่อเทียนจำนำพรรษาและถวายเทียนพรรษา คณะศึกษาศาสตร์ วันที่ 9 กรกฎาคม 2557 ณ วัดเทพลีลา รายละเอียด

bulleticon ภาพกิจกรรม กิจกรรมวันสงกรานต์ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2557 รายละเอียด

ดูทั้งหมด 

  CITE LOGO

DESIGN BY
ออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ โดย

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Center for Information Technology in Education (CITE)
Ramkhamhaeng University.
e-Mail : iteduram@gmail.com

CONTACT US
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เลขที่ 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 02-310-8315 (งานบริการการศึกษา)
โทร. 02-310-8335 (สำนักงานบัณฑิตศึกษา)