สำนักงานเลขานุการ
   เลขานุการภาควิชา
    1. ภาควิชาหลักสูตรและการสอน  นางสาววัลภา  วีระสม
    2. ภาควิชาการประเมินและการวิจัย  นางสาวเยาวภา  แสนเขียว 
    3. ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา นางศิริพันธุ์  ทองใส
    4. ภาควิชาจิตวิทยา นางสาวรุ่งนภา  โลเกศเสถียร
    5. ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา นางสาวกนกทิพย์  ไชยศิริ
    6. ภาควิชาภูมิศาสตร์ นางสาววิริษฐา  สายทอง
    7. ภาควิชาพลานามัย นางสาวกาณจกีฬา  กาลมาสม
    8. ภาควิชาบริหารการศึกษา นางสาวกรภัสสรณ์  แสนเขียว
    9. ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ นางสาวสุจีรัตน์  ภูสพาน
    10. ภาควิชาการศึกษาต่อเนื่องและอาชีวศึกษา นางสาวธัญญาลักษณ์  คำวชิรพิทักษ์

 

CONTACT US
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เลขที่ 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 02-310-8315 (งานบริการการศึกษา)    โทร. 02-310-8347 (สำนักงานบัณฑิตศึกษา)