งานวิชาการ

วิชาเอกภาษาอังกฤษ

  CEN 2103     CEN 2104    CEN 3101     CEN 3104  
  CEN 4101  

การลงทะเบียนเรียนไม่เกิน 22 หน่วยกิต

"ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ.2551"
*** (ดูได้ในคู่มือระเบียบการสมัครเข้าเป็นนักศึกษาฯ มร.1 ข้อ 13.4) ความว่า
... "13.4 การลงทะเบียนเรียนให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต ในภาคการศึกษาปกติ ส่วนในฤดูร้อนให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต..."
ประกาศ ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2551

นั่นหมายถึง นักศึกษารหัส 52 เป็นต้นมา (รวม 53, 54, 55, 56, ... จนกว่าจะมีข้อบังคับใหม่) จะต้องลงทะเบียนในภาคการศึกษาปกติได้ไม่เกิน 22 หน่วยกิต และภาคฤดูร้อนไม่เกิน 9 หน่วยกิต

ส่วนนักศึกษา รหัส 51 ลงไป (50, 49, 48...) ใช้ข้อบังคับเดิม คือภาคปกติไม่เกิน 24 หน่วยกิต ภาคฤดูร้อนไม่เกิน 12 หน่วยกิต

หมายเหตุ
ข้อบังคับดังกล่าวประกาศใช้ตั้งแต่รหัสปี 52 เป็นต้นมา (และพิมพ์แจ้งในคู่มือนักศึกษาใหม่ทุกปี) ไม่ใช่ข้อบังคับใหม่แล้วใช้ย้อนหลัง เพียงแต่มีข้อบังคับฉบับก่อนหน้านั้นยังไม่หมดอายุ (เนื่องจากใช้กับนักศึกษาก่อนปี 52 ซึ่งยังไม่จบการศึกษา) จึงทำให้มีการใช้ข้อบังคับ 2 ฉบับพร้อมกัน (แต่ใช้กับนักศึกษาคนละรหัส) จึงอาจทำให้นักศึกษาสับสน นักศึกษาจึงจะต้องอ่านทำความเข้าใจ ซึ่งในประกาศก็มีรายละเอียดชัดเจนว่า ใช้บังคับตั้งแต่เมื่อไรและกับนศ.รหัสใดเป็นต้นมา

อนึ่ง หากนักศึกษาลงทะเบียนเกินไปแล้ว จะทำอย่างไร

1. หากเคยลงเรียนเกิน 22 หน่วยกิต ก็คงย้อนกลับไปแก้ไขไม่ได้ ก็ขอให้เทอมถัดไป จำกัดการลงทะเบียนให้เป็นไปตามที่กำหนด

2. ในอนาคต หากต้องนำใบรายงานผลการเรียนไปใช้อ้างอิง (เช่น การยื่นขอใบประกอบวิชาชีพครู) แล้วทางหน่วยงานอื่นไม่ยอมรับการเรียนเกินจากข้อบังคับ นักศึกษาจะต้องมายื่นคำร้องขอให้ทางคณะมีหนังสือชี้แจงเป็นรายกรณีไป

 

 

นักศึกษารามคำแหง ป.ตรี คณะศึกษาศาสตร์ (ศษ.) กับการวางแผนการเรียน

1. นักศึกษาควรลงทะเบียนเรียนตามแผนการศึกษาที่ระบุไว้ในคู่มือนักศึกษาหรือในระเบียบการรับสมัครเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ ชั้นปริญญาตรี ส่วนกลาง (มร.1) ดังนี้ 

- ในแต่ละภาคเรียน ควรลงทะเบียนเรียนไม่เกิน 22 นก. และภาคฤดูร้อน ไม่เกิน 9 นก. ดังที่แสดงไว้ในตารางที่เป็นภาษาอังกฤษ ***และเป็นไปตาม "ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ.2551 *** (ดูได้ในคู่มือระเบียบการสมัครเข้าเป็นนักศึกษาฯ มร.1 ข้อ 13.4) ความว่า
... "13.4 การลงทะเบียนเรียนให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต ในภาคการศึกษาปกติ ส่วนในฤดูร้อนให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต..."

- การลงทะเบียนเรียนใน 1 ภาคเรียน 24 นก. นั้น เป็นกรณีเรียนเทอมสุดท้ายและขอจบการศึกษา (ถือเป็นกรณีพิเศษ) ซึ่งการที่ นศ.ลงเรียน 24 นก. หลายเทอม อาจทำให้ นศ. จบการศึกษาของมหาวิทยาลัย แต่อาจมีผลกระทบเมื่อต้องไปยื่นขอใบประกอบวิชาชีพได้ (นศ. ที่ลงทะเบียนเกินไปแล้ว ควรจำกัดการลงทะเบียนในเทอมถัดไปให้เป็นไปตามแผนการศึกษาจะดีกว่า)

- การลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนอาจทำให้ นศ.จบเร็วกว่าแผนการศึกษา (5 ปี) แต่ทั้งนี้เมื่อรวมระยะเวลาการศึกษาแล้ว นศ.ปกติควรมีเวลาเรียน (รวมฝึกสอน) ไม่น้อยกว่า 4 ปี นศ.เทียบโอนควรมีเวลาเรียน (รวมฝึกสอน) ไม่น้อยกว่า 3 ปี (เกณฑ์ขั้นต่ำในการขอใบประกอบวิชาชีพครูที่คุรุสภา)

- นศ.เรียนเกิน 5 ปีไม่มีผลเสียใดใด ในส่วน ม.รามฯ กำหนดให้ นศ.เรียนได้นานสุด 10 ปี (สำหรับหลักสูตร 5 ป๊) ถ้าครบ 10 ปีแล้วยังไม่จบ ต้องโอนหน่วยกิตมาสมัครเป็น นศ.ใหม่

2. นศ. ควรลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาต่างๆ ตามลำดับ ดังนี้

- วิชาในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป
- วิชาในหมวดวิชาชีพครู
- วิชาในหมวดวิชาเอกบังคับ
- วิชาการสอนวิชาเอก (ถ้ามี)
- วิชาการสอนวิชาเอกเพิ่มเติม (ถ้ามี)
- วิชาในหมวดวิชาเอกเลือก
- วิชาในหมวดวิชาโท (ถ้ามี)
- วิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี
- วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและวิชาสัมมนาการสอน
และควรลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาโดยสังเกตจากตัวเลขตัวแรก เช่น
CTH 2xxx แสดงว่า ควรเรียนในปีที่ 2 หรือ CTH 3xxx แสดงว่า ควรเรียนในปีที่ 3
นั่นคือ ควรเรียนวิชา CTH 2xxx ก่อน วิชา CTH 3xxx เป็นต้น

3. วิชาพฤติกรรมการสอน 1 ไม่สามารถลงทะเบียนเรียนพร้อมกับ วิชาพฤติกรรมการสอน 2 ในเทอมเดียวกันได้ และต้องเรียนวิชาพฤติกรรมการสอน 1 เสียก่อนจึงจะลงทะเบียนเรียนวิชาพฤติกรรมการสอน 2 ได้

ทั้งนี้ ควรเรียนวิชาเอกบังคับให้หมดก่อนการเรียนวิชาพฤติกรรมการสอน (ในเทอมที่เรียนวิชาพฤติกรรมการสอน ควรเหลือวิชาที่จะเรียนเป็นกลุ่มวิชาโท หรือวิชาเอกเลือก หรือวิชาเลือกเสรี)

4. นศ.ที่เรียนคณะศึกษาศาสตร์ วิชาเอกปฐมวัย ประถมศึกษา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาจีน สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา ศิลปศึกษา ธุรกิจศึกษา คอมพิวเตอร์และธุรกิจศึกษา เป็นนักศึกษาในหลักสูตรของภาควิชาหลักสูตรและการสอน

นักศึกษาสามารถพบอาจารย์ประจำสาขาวิชาได้ ดังนี้

- อาคารคณะศึกษาศาสตร์ (EOB) ชั้น 2 และชั้น 4
- อาคารนครชุม (NCB) ชั้น 5

นศ.ลงทะเบียนเรียนตามหลักสูตรที่สมัครเรียนครั้งแรก ดังนี้

นศ. รหัส 52-55 ยึดหลักสูตรเดียวกันคือ หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.2552 (เรียน 164-167 แล้วแต่สาขาวิชาเอก)
นศ. รหัส 56 เป็นต้นไป ยึดหลักสูตรใหม่ คือหลักสูตร พ.ศ.2556 (เรียน 171 ทุกวิชาเอก)

- เมื่อหลักสูตรปรับปรุงหรือเปลี่ยนไป นศ.ไม่ต้องเปลี่ยนตาม เช่น นศ. รหัส 52-55 ไม่ต้องเปลี่ยนมาเรียน 171 นก.

5. วิชาส่วนใหญ่ถ้าเป็นวิชาในหมวดการศึกษาทั่วไป ข้อสอบมักเป็นแบบปรนัย ส่วนวิชาในหมวดวิชาเอกข้อสอบมักเป็นแบบอัตนัย หรือปรนัยผสมอัตนัย

6. การเรียนในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป นศ.สามารถมาเข้าชั้นเรียนหรือไม่ก็ได้ โดยบางวิชาอาจารย์ประจำวิชาอาจมีการมอบหมายงานเพื่อนำมาเป็นคะแนนเก็บ

ทั้งนี้ นศ. ควรเข้าเรียนในชั่วโมงแรกของแต่ละวิชา เพื่อรับประมวลรายวิชาและฟังการปฐมนิเทศเกี่ยวกับการเรียน การทำงานหรือการสอบของวิชาต่างๆ
ทั้งนี้ หากเป็นวิชาที่เน้นการปฏิบัติ เช่น วิชาพฤติกรรมการสอน นศ.อาจต้องเข้าชั้นเรียนหรือต้องมาสอบสอน เป็นต้น

7. ในแต่ละรายวิชาที่เป็นวิชาเอก หากไม่มีตำราจำหน่ายที่ศูนย์ตำรา อาจเป็นไปได้ที่อาจารย์ผู้สอนมีการแจกเอกสารในชั้นเรียน หรือมีการจำหน่ายเอกสารประกอบการเรียนที่ร้านถ่ายเอกสาร หรืออาจารย์ผู้สอนได้แนะนำหนังสืออ้างอิงต่างๆ ไว้ .... ดังนั้น นศ.ไม่ควรจะขาดเรียนคาบแรกซึ่งจะมีการปฐมนิเทศวิธีการเรียนและแนะนำแหล่งเรียนรู้ .... หาก นศ.ขาดเรียนคาบแรก ควรติดต่อขอพบอาจารย์ผู้สอนภายหลัง หรือติดต่อเพื่อนที่เข้าเรียน

8. การสอบไล่สำหรับวิชาที่มีการสอบข้อเขียนนั้น มีสองช่วงเวลา ดังนี้

- คณะจัดสอบเอง ... หมายถึง วิชาดังกล่าวไม่ได้กำหนดวันสอบไว้ในตารางเรียน (มร.30) นศ.ต้องติดตามวัน เวลาและสถานที่สอบจากประกาศของคณะฯ (ที่บอร์ดแต่ละคณะหรือของแต่ละภาควิชาฯ ที่รายวิชานั้นสังกัด เช่น วิชาที่ขึ้นต้นด้วย Cxx หมายถึงวิชาของภาควิชาหลักสูตรและการสอน ดูประกาศที่ชั้น 2 ตึก EOB เป็นต้น) หรือ อาจารย์ผู้สอนอาจจะแจ้ง นศ.ในคาบเรียน ส่วนช่วงเวลาที่จัดสอบจะเป็น 1 สัปดาห์ก่อนมีการสอบไล่ประจำภาคเรียน เช่น ถ้ามีสอบไล่ช่วง 1 - 31 มีนาคม การสอบที่คณะจัดสอบเองจะเป็นช่วง 22-28 กุมภาพันธ์ เป็นต้น)
- สอบไล่ตามตาราง ... หมายถึง วิชาดังกล่าวสอบตามที่กำหนดไว้ในตารางเรียน (มร.30)
นอกจากนี้ อาจจะมีบางวิชาที่อาจารย์ผู้สอนมีการติดประกาศนัดวันสอบข้อเขียน หรือสอบสอน หรือสอบภาคปฏิบัติ นศ.ติดตามรายละเอียดได้จากบอร์ดประชาสัมพันธ์

9. การประกาศเกรดนั้น เมื่อ นศ.สอบไปแล้ว อาจารย์ผู้สอนจะมีเวลาตรวจข้อสอบและส่งคะแนนภายใน 30 วัน นับจากวันสุดท้ายของการสอบไล่ตามตาราง และจะต้องมีการตรวจทานคะแนนก่อนประกาศอย่างเป็นทางการ ซึ่งอาจจะกินเวลาอีกอย่างน้อย 15 วัน ... ทั้งนี้ แต่ละภาควิชาฯ หรืออาจารย์ผู้สอนบางท่านอาจแจ้งผลการสอบหรือเกรดอย่างไม่เป็นทางการที่บอร์ดหน้าห้องพักอาจารย์หรือที่ภาควิชาฯ เป็นต้น


แหล่งสารสนเทศสำหรับ นศ.ป.ตรี

ข่าวสาร http://www.ru.ac.th/newRu/center.html
การลงทะเบียน http://www.ru.ac.th/th/index.php/articleMr/index?q=1
รายชื่อตำรา http://www.ru.ac.th/rupress
ตำราออนไลน์ http://e-book.ram.edu/e-book/indexstart.htm
เช็คเกรด http://e-service.ru.ac.th/e_services/index.php

หมายเลขโทรศัพท์

เบอร์กลางของ ม.ราม 02-3108000 (มีโอเปอร์เรเตอร์สำหรับสอบถามหมายเลขหรือโอนสาย)
เบอร์ฝ่ายทะเบียน ศษ. 02-3108315
เบอร์ภาควิชาหลักสูตรฯ และห้องพักอาจารย์ ตึก EOB ชั้น 2 02-3108321
เบอร์ห้องพักอาจารย์ ตึก EOB ชั้น 4 02-3108338

ประกาศ
สำหรับนักศึกษา รหัส ๕๒, ๕๓, ๕๔ และ ๕๕
เรื่อง การเรียนกระบวนวิชาเพิ่มในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ๕ ปี)

เนื่องจากภาควิชาหลักสูตรและการสอนได้มีการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ๕ ปี) เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์การขอใบประกอบวิชาชีพของคุรุสภา ดังนั้น จึงขอให้นักศึกษาแต่ละวิชาเอกต่อไปนี้ อันได้แก่ นักศึกษาที่มีรหัสขึ้นต้นด้วย ๕๒, ๕๓, ๕๔ และ ๕๕ ให้เพิ่มการลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชา ดังนี้

วิชาเอกภาษาไทย

• เรียนเพิ่มวิชา PSY 2201 (PC 229) จิตวิทยาการแนะแนวและการปรึกษาเบื้องต้น นับเป็นวิชาในกลุ่ม “วิชาเลือกเสรี” 

วิชาเอกภาษาฝรั่งเศส

• เรียนเพิ่มวิชา EDS 3203 (ES 303) การจัดการเรียนร่วม นับเป็นวิชาในกลุ่ม “วิชาเลือกเสรี” 

วิชาเอกสังคมศึกษา

• เรียนเพิ่มวิชา EDS 3203 (ES 303) การจัดการเรียนร่วม และวิชา PSY 2201 (PC 229) จิตวิทยาการแนะแนวและการปรึกษาเบื้องต้น นับเป็นวิชาในกลุ่ม “วิชาเลือกเสรี” 

วิชาเอกคณิตศาสตร์

• เรียนเพิ่มวิชา EDS 3203 (ES 303) การจัดการเรียนร่วม นับเป็นวิชาในกลุ่ม “วิชาเลือกเสรี”

วิชาเอกวิทยาศาสตร์

• กรณีนักศึกษาเรียนวิชาเอกเลือก ครบ ๒๕ หน่วยกิตขึ้นไป ไม่ต้องเรียนเพิ่ม
• กรณีนักศึกษาเรียนวิชาเอกเลือก ไม่ถึง ๒๕ หน่วยกิต ให้ลงทะเบียนเรียนวิชาใดก็ได้ในกลุ่มวิชาเอกเลือกเพิ่มอีก ๑ วิชา
(แนะนำวิชา CSC 3201 การวิเคราะห์สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หากเคยเรียนแล้วให้เลือกวิชาอื่น)

วิชาเอกศิลปศึกษา

• เรียนเพิ่มวิชา EDS 3203 (ES 303) การจัดการเรียนร่วม นับเป็นวิชาในกลุ่ม “วิชาเลือกเสรี”

วิชาเอกธุรกิจศึกษา

• เรียนเพิ่มวิชา EDS 3203 (ES 303) การจัดการเรียนร่วม นับเป็นวิชาในกลุ่ม “วิชาเลือกเสรี”

วิชาเอกภาษาจีน

• เรียนเพิ่มวิชา EDS 3203 (ES 303) การจัดการเรียนร่วม นับเป็นวิชาในกลุ่ม “วิชาเลือกเสรี”

วิชาเอกภาษาอังกฤษ

1. หมวดวิชาชีพครู ลดเหลือ 50 หน่วยกิต (เดิม 56 หน่วยกิต)
    (ย้ายวิชา CEN 2104 และ CEN 3104 ไปอยู่หมวดวิชาเฉพาะสาขา กลุ่มวิชาเอกบังคับ)

2. หมวดวิชาเฉพาะสาขา เพื่อเป็น 75 หน่วยกิต (จากเดิม 66 หน่วยกิต) วิชาที่ปรับเปลี่ยนมีดังนี้

2.1 เพิ่มในกลุ่มวิชาเอกบังคับ 15 หน่วยกิต

CEN 2104 (CU 224) – (ย้ายมาจากหมวดวิชาชีพครู)
CEN 3104 (TL 327) - (ย้ายมาจากหมวดวิชาชีพครู)
CEN 4103 (CU 423) - (ย้ายมาจากกลุ่มวิชาเอกเลือก)
ENG 3101 (EN 303) – (ย้ายมาจากกลุ่มวิชาเอกเลือก)
ENG 4201 (EN 407) – (ย้ายมาจากกลุ่มวิชาเอกเลือก)

2.2 ลดกลุ่มวิชาเอกเลือก เหลือ 9 หน่วยกิต (จากเดิม 12 หน่วยกิต)

หมายเหตุ: ดูโครงสร้างหลักสูตรฉบับเต็มที่ปรับแก้แล้วได้จาก มร. 1 ของปีการศึกษา 2555  

 

คณะกรรมการวิชาการและวิจัย ภาควิชาหลักสูตรและการสอน