เกี่ยวกับคณะศึกษาศาสตร์
     
Home  
ประวัติและความเป็นมา  
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์  
โครงสร้างคณะฯ  
ประกันคุณภาพการศึกษา  
งานนโยบายและแผน  
ระบบสารสนเทศ  
การจัดการความรู้  

 
ข่าวประชาสัมพันธ์


 
เกี่ยวกับหลักสูตร
ปริญญาตรี  
ปริญญาโท  
 
 
คณะผู้บริหารศึกษาศาสตร์
คณะผู้บริหาร  
หัวหน้าภาควิชา  
คณาจารย์ประจำภาควิชา  
รายชื่อคณาจารย์ (ตามตัวอักษร)  
เจ้าหน้าที่คณะฯ  
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์ / สถานที่ติดต่อ  
iteduram@gmail.com  
Login อาจารย์
 
 
Login:
pass:
  
 
บริการบุคลากร
หน่วยการเจ้าหน้าที่  
   
สถิติผู้เข้าเว็บ
 

           มีผู้ชมอยู่ 5 คน

 
สวัสดิการ ศึกษาศาสตร์
   
     
     
รางวัลเกียรติยศ
ศิษย์ศึกษาศาสตร์
     
 
 
     
   
     
 
 
โครงสร้างของคณะศึกษาศาสตร์
การบริหารงานของคณะศึกษาศาสตร์
          คณะศึกษาศาสตร์เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นสถานที่ปฎิบัติการทางด้านการศึกษาและแหล่งวิชา
ความรู้ต่างๆ ซึ่งได้ดำเนินการและพัฒนามาจนถึงปัจจุบัน มีการดำเนินการด้านการเรียนการสอนในระดับ
ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก (โครงการปรัชญาดุษฏีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์) และจะพัฒนาต่อไปตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะต่างๆ ที่ได้กำหนดไว้ โดยประกอบด้วย สำนักงานเลขานุการคณะ ภาควิชาต่างๆ และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (มัธยม) นอกจากนี้ยังมีส่วนราชการภายในซึ่งประกอบด้วย บัณฑิตศึกษา และสำนักงานคณบดี ดังแผนภูมิต่อไปนี้
สำนักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร์
      มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการของคณะศึกษาศาสตร์ซึ่งแบ่งส่วนราชการออกได้ดังนี้
  1. งานบริหารและเลขานุการ ประกอบด้วย หน่วยสารบรรณ หน่วยการเจ้าหน้าที่ หน่วยอาคารสถานที่และ
    ยานพาหนะ  และหน่วยผลิตเอกสาร
2. งานคลังและพัสดุประกอบด้วย หน่วยการเงินและบัญชี หน่วยพัสดุ
3. งานบริการการศึกษา ประกอบด้วย หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา หน่วยกิจการนักศึกษา และ
    หน่วยส่งเสริมพัฒนาทางวิชาการ
4. งานนโยบายและแผน นอกจากนี้ยังมีฝ่ายธุรการของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง
5. งานบริหารธุรการ
6. งานคลังและพัสดุ
7. งานบริการและการศึกษา
ภาควิชาต่างๆ
      มีหน้าที่รับผิดชอบด้านวิชาการของคณะศึกษาศาสตร์ในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ประกอบด้วย 10
ภาควิชา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง คือ
  1. ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา
2. ภาควิชาการประเมินและการวิจัย
3. ภาควิชาหลักสูตรและการสอน
4. ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
5. ภาควิชาพลานามัย
6. ภาควิชาจิตวิทยา
7. ภาควิชาภูมิศาสตร์
8. ภาควิชาบริหารการศึกษาและอุดมศึกษา
9. ภาควิชาคหกรรมศาสตร์
10. ภาควิชาการศึกษาต่อเนื่องและอาชีวศึกษา
11. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (มัธยม)
คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ
      คณะศึกษาศาสตร์ มีคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ที่รับผิดชอบทางด้านวิชาการ ส่งเสริมพัฒนาทางวิชาการ และ
ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน รวมทั้งงานธุรการ ดังนี้
  5.1 คณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์
5.2 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
5.3 คณะกรรมการฝ่ายวิชาการและส่งเสริมการวิจัย
5.4 คณะกรรมการฝ่ายวางแผนและพัฒนา
5.5 คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิ์การและกองทุน
5.6 คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
5.7 คณะกรรมการการจัดการความรู้
5.8 คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สำหรับโรงเรียนสาธิตฯ ได้มีฝ่ายส่งเสริมวิชาการ เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนดังนี้
  1. งานบริการการศึกษา
2. หน่วยงานโสตทัศนศึกษาและประชาสัมพันธ์
3. หน่วยกิจการนักเรียน
4. หน่วยห้องสมุด
5. หน่วยบริการให้คำปรึกษาและแนะแนว
6. หน่วยพยาบาล
 
 
Back to Top
Back to Top
Home | ประวัติและความเป็นมา | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ประกันคุณภาพ | เบอร์โทรศัพท์ / สถานที่ติดต่อ


CopyRight © 2012 Faculty of Education, Ramkhumhaeng University