ข้อมูลอาจารย์
     

อาจารย์ ดร.
ปทุมพร เปียถนอม


ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ

 

การศึกษา :
ปริญญาเอก ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (Doctor of Philosophy in Educational Administration) (บริหารการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ :
ปัจจุบัน - อาจารย์ประจำ ภาควิชาบริหารการศึกษาและอุดมศึกษา

ประสบการณ์การสอน
- บรรยาย/การพัฒนาหลักสูตร/งานวิชาการ ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน/รัฐบาล เป็นระยะเวลากว่า 15 ปี
ผลงานทางวิชาการ :
ผลงานวิจัย
- รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงบูรณาการสำหรับผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (An Integrative Leadership Development Model for Administrators in Private Higher Education Institutions) (วิทยานิพนธ์ระดับดีมาก)

- การสังเคราะห์งานวิจัยด้านภาวะผู้นำทางการบริหารการศึกษา

- การศึกษารายกรณีในด้านคุณลักษณะ สภาพแวดล้อม และปัญหาของเด็กปัญญาเลิศ ระดับประถมศึกษา (A Case Study of Characteristics, Environment, and Problems of a Gifted Child at the Elementary Education Level)
วิชาที่รับผิดชอบ :
ระดับปริญญาโท
EDA 6154 นวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม
EA 689 การศึกษาอิสระ

ระดับปริญญาตรี
EDA 3137 การบริหารและการจัดการศึกษาปฐมวัย
EDA 4113 ระบบบริหารการศึกษาไทย
EDA 4143 การบริหารงานธุรการโรงเรียน