ข้อมูลอาจารย์
     

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ขัณธ์ชัย อธิเกียรติ


ตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชา

 

การศึกษา :
ปริญญาตรี
- ค.บ. มัธยมศึกษา (ภาษาไทย - เทคโนโลยีการศึกษา). จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ปริญญาโท
- ค.ม. การสอนภาษาไทย. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ประสบการณ์ :
การทำงาน
พ.ศ.2540 - 2546 อาจารย์หมวดวิชาภาษาไทย โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม.
พ.ศ.2545 - 2546 อาจารย์นิเทศก์นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ.
พ.ศ.2547 - ปัจจุบัน อาจารย์ประจำภาควิชาหลักสูตรและการสอน สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
พ.ศ.2547 - 2552 เลขานุการประจำภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์.
พ.ศ.2548 - ปัจจุบัน อาจารย์นิเทศก์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
พ.ศ.2553 - 2554 ประธานคณะกรรมการเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพครู ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์.
พ.ศ.2555 กรรมการ คณะกรรมการวิชาการและวิจัย ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์.
พ.ศ.2555 - ปัจจุบัน รองประธานคณะกรรมการบริหารโครงการโรงเรียนต้นแบบเข้าสู่ระบบสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงเต็มรูปแบบ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส จ.อุทัยธานี.
พ.ศ.2557 - ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายบริหาร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
พ.ศ.2557 - ปัจจุบัน หัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.


วิทยากร
พ.ศ.2545 - 2547 วิทยากรบรรยาย เรื่อง "เทคนิคการนำเข้าสู่บทเรียนและการเลือกใช้สื่อการเรียนการสอน" แก่นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ.
ธ.ค.2547 วิทยากรสาธิตการสอนแบบนักเรียนเป็นศูนย์กลาง ให้แก่นักศึกษาฝึกสอนวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฎนครปฐม.
ม.ค..2548 วิทยากรการสัมมนา เรื่อง "สอนแบบไหนถูกใจเด็กแนว" แก่นักศึกษาปริญญาโท คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ.
ต.ค..2548 วิทยากรในโครงการ"รินน้ำใจให้น้องชาวใต้ เสริมความรู้สู่มหาวิทยาลัย" ครั้งที่ 2 ของกระทรวงศึกษาธิการ แก่นักเรียนชั้น ม.6 ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้.
ก.ค.2552 วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "ภาษาไทยให้อะไรมากกว่าที่คิด" แก่ตัวแทนนักเรียนชั้น ม.6 จากโรงเรียนในสังกัดศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จ.สมุทรปราการ ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ จ. สมุทรปราการ.
ก.ค.2552 วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "สอนอย่างไรให้มีความสุข" แก่ครูระดับชั้นประถมศึกษาในกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนที่ 22 สำนักงานเขตบางกะปิ ณ โรงแรม maxx กรุงเทพฯ.
ก.ค.2553 วิทยากรอบรม เรื่อง "เทคนิคการสร้างบรรยากาศในการพูด" ในโครงการพัฒนาบุคลิกภาพและการพูด ของศูนย์พัฒนาการพูดรามคำแหง ม.รามคำแหง.
พ.ย.2554 วิทยากรการสัมมนา เรื่อง "เด็กไทยไม่ใช่ปัญหา แต่กำลังเผชิญปัญหา งานที่ท้าทายผู้บริหาร" แก่นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ม.รามคำแหง.
ก.พ.2555 วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "ภาษาไทยสอนอย่างไรให้สนุก" ในหัวข้อ "หลักภาษาไทยสอนให้เข้าใจไม่ใช่เรื่องยาก" แก่นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ ม.ราชภัฏจันทรเกษม.
ต.ค.2555 วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบอิงมาตรฐานการเรียนรู้" แก่ครูโรงเรียนบ้านหนองสะแกและเครือข่าย จ.พิจิตร และครูโรงเรียนบ้านดงขวางและเครือข่าย จ.เพชรบูรณ์.
พ.ย. - ธ.ค.2555 วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เทคนิคการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ" แก่ครูโรงเรียนบ้านโพนและเครือข่าย จ.มหาสารคาม, ครูโรงเรียนวัดไทรทองและเครือข่าย จ.เพชรบุรี, ครูโรงเรียนบ้านดงและเครือข่าย จ.พิษณุโลก และครูโรงเรียนภูดิน (มิตรผลอุปถัมภ์) และเครือข่าย จ.ชัยภูมิ.
ธ.ค.2555 วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การออกแบบแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้" แก่ครูโรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส จ.อุทัยธานี.
ม.ค.2556 วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบการสอน "ความถนัดทั่วไป (GAT) : ภาคความคิดเชื่อมโยง" และ "การคิดวิเคราะห์" แก่นักศึกษาระดับปริญญาโท โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบฯ วิชาเอกภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ ม.รามคำแหง.
พ.ค.2556 วิทยากรบรรยายเชิงวิชาการ เรื่อง "การเตรียมตัวเพื่อการฝึกสอนให้ประสบความสำเร็จ" แก่นักศึกษาฝึกสอน วิชาเอกคหกรรมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ ม.รามคำแหง.
มิ.ย. - ก.ค.2556 วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียน" แก่ครูโรงเรียนบ้านบัวชุม และเครือข่าย จ.ลพบุรี, ครูโรงเรียนวัดบ้านดง และเครือข่าย จ.พิษณุโลก, ครูโรงเรียนบ้านหินกอง และเครือข่าย จ.ร้อยเอ็ด, ครูโรงเรียนบ้านหนองสะแก และเครือข่าย จ.พิจิตร, ครูโรงเรียนเทพประสิทธิ์คณาวาส และเครือข่าย จ.สมุทรสงคราม, ครูโรงเรียนวัดไทรทอง และเครือข่าย จ.เพชรบุรี, ครูโรงเรียนพลจลก และเครือข่าย จ.นครราชสีมา, ครูโรงเรียนวัดระเบาะไผ่ และเครือข่าย จ.ปราจีนบุรี, ครูโรงเรียนบ้านดงขวาง และเครือข่าย จ.เพชรบูรณ์, ครูโรงเรียนบ้านภูดิน (มิตรผลอุปถัมภ์) และเครือข่าย จ.ชัยภูมิ, ครูโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้ง และเครือข่าย จ.อุทัยธานี และครูโรงเรียนบ้านโพน และเครือข่าย จ.มหาสารคาม.
มิ.ย.2556 วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เทคนิคการสอนภาษาไทย" แก่นักศึกษาและคณาจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ ม.ราชภัฏจันทรเกษม.
มิ.ย.2556 วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "กลวิธีการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน" แก่ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา.
ก.ค.2556 วิทยากรบรรยายเรื่อง "ศิลปะการพูดในชีวิตประจำวัน" แก่นักเรียนโรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์.
ก.ค.2556 วิทยากรการสัมมนา เรื่อง "กิจกรรมการสอนภาษาไทย สู่การเรียนรู้อย่างมีความสุข" แก่นักศึกษาแขนงวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา.
ส.ค.2556 วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การใช้เกมและเพลงเพื่อพัฒนาผู้เรียน" แก่ครูโรงเรียนบ้านสาวเอ้ จ.บุรีรัมย์.
ต.ค.2556 วิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการและสัมมนากลุ่มย่อย หัวข้อ "การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาไทยที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ", "เทคนิคการใช้กิจกรรมนำการเรียนภาษาไทย" และ "การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดด้วยรูปแบบต่างๆ" แก่ครูและผู้สนใจในงานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 6 (EDUCA 2013) ณ เมืองทองธานี กรุงเทพฯ.
ม.ค.2557 วิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ" แก่ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ.
มี.ค.2557 วิทยากรการสัมมนาทางวิชาการ หัวข้อ "สุดยอดกลเม็ดเคล็บลับสอนไทย" แก่นิสิตสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏสมเด็จเจ้าพระยา.
มี.ค.2557 วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "สอนเด็กยุคใหม่สอนอย่างไรให้มีความสุข" และ "ปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน สู่ขั้นตอนความสำเร็จ" แก่อาจารย์ ม.ราชภัฏสงขลา.
ผลงานทางวิชาการ :
งานวิจัย
- เรื่อง "การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์และความสามารถในการแต่งร้อยกรอง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ระหว่างกลุ่มที่สอนโดยใช้กิจกรรมผะหมีและกลุ่มที่สอนแบบปกติ" ทุนวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปีงบประมาณ 2556.

ตำรา
- วิชา TL 316 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ.2551.
- วิชา CU 630 ภาษาและความเป็นครู ของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ.2552 (ผู้เขียนร่วม).
- วิชา TT 634 ทฤษฎีและวิธีสอนภาษาไทย เล่มที่ 3 ของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ.2554.
- วิชา CTH 2101 วาทการสำหรับครู ของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ.2555.

รายการโทรทัศน์

- รายการเมล็ดพันธุ์ครู ตอน ใช้ "กิจกรรม" นำการสอนภาษาไทย ทางโทรทัศน์ครู ออกอากาศวันที่ 1 เมษายน 2554 และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ http://www.thaiteachers.tv/vdo2.php?id=1657 วันที่ 2 กรกฎาคม 2554.
วิชาที่รับผิดชอบ :
ระดับปริญญาตรี
1. CTH 2101 (TL 213) วาทการสำหรับครู
(Speech for Teachers)
2. CTH 4116 (TL 218) การสอนภาษาไทยสำหรับผู้ที่เรียนภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง
(Teaching Thai for Learning Thai as a Second Language Learners)
3. CTH 4113 (TL 310) นวัตกรรมทางการสอนภาษาไทย
(Innovation in Thai Teaching)
4. CTH 3109 (TL 316) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย
(Learning Activities in Thai Teaching )
5. CTH 5001 (TL 501), CTH 5002 (TL 502) การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1, 2 (ผู้สอนร่วม)
(Field Experience in the Teaching Profession)
6. CTH 5056 (TL 506), CTH 5057 (TL 507) สัมมนาการสอน 1, 2 (ผู้สอนร่วม)
(Teaching Seminar)

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
1. GTP 7601ภาษาและความเป็นครู(ผู้สอนร่วม)
2. GTP 6601เทคนิคการสอน (ผู้สอนร่วม)
3. GTP 6606 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2 (ผู้สอนร่วม)

ระดับปริญญาโท
1. TTH 6113 ทฤษฎีและวิธีสอนภาษาไทย(ผู้สอนร่วม)
2. TTH 6003 วิชาชีพครู (ผู้สอนร่วม)
3. TTH 6212 ศิลปะการประพันธ์เพื่อการสอน (ผู้สอนร่วม)
4. EDA 6173 สัมมนาการบริหารการศึกษา (ผู้สอนร่วม)

E-mail : khanchai2545@hotmail.com
Facebook : www.facebook.com/khanchai2545
หมายเลขโทรศัพท์ 02-3108321, 02-3108338