เกี่ยวกับคณะศึกษาศาสตร์
     
Home  
ประวัติและความเป็นมา  
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์  
โครงสร้างคณะฯ  
ประกันคุณภาพการศึกษา  
งานนโยบายและแผน  
ระบบสารสนเทศ  
การจัดการความรู้  

 
ข่าวประชาสัมพันธ์


 
เกี่ยวกับหลักสูตร
ปริญญาตรี  
ปริญญาโท  
 
 
คณะผู้บริหารศึกษาศาสตร์
คณะผู้บริหาร  
หัวหน้าภาควิชา  
คณาจารย์ประจำภาควิชา  
รายชื่อคณาจารย์ (ตามตัวอักษร)  
เจ้าหน้าที่คณะฯ  
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์ / สถานที่ติดต่อ  
iteduram@gmail.com  
Login อาจารย์
 
 
Login:
pass:
  
 
บริการบุคลากร
หน่วยการเจ้าหน้าที่  
   
สถิติผู้เข้าเว็บ
 

           มีผู้ชมอยู่ 14 คน

 
สวัสดิการ ศึกษาศาสตร์
   
     
     
รางวัลเกียรติยศ
ศิษย์ศึกษาศาสตร์
     
 
 
     
   
     
 
 
รายนามสมาชิกคณะศึกษาศาสตร์
  รายนามสมาชิก
     หัวหน้า ภาควิชาหลักสูตรและการสอน
           ปัจจุบัน ภาควิชา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน มีสมาชิกอยู่ทั้งหมด 37 คน


อาจารย์
บงกช ทองเอี่ยม


ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

 

การศึกษา :
ปริญญาตรี
- ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย). สถาบันราชภัฏสวนดุสิต.
ปริญญาโท
- ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา). มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
ประสบการณ์ :
พ.ศ.2538-2540 อาจารย์ระดับอนุบาล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม).
พ.ศ.2541-2547 ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม).
พ.ศ.2546-ปัจจุบัน คณะกรรมการการบริหารโครงการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง เทศบาลเมืองลพบุรี (ฝ่ายประถม).
พ.ศ.2546-ปัจจุบัน คณะกรรมการการบริหาร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม).
พ.ศ.2546-ปัจจุบัน คณะกรรมการการบริหาร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม).
พ.ศ.2547-ปัจจุบัน อาจารย์ประจำภาควิชาหลักสูตรและการสอน สาขาการปฐมวัยศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
พ.ศ.2548-ปัจจุบัน คณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม).ผลงานทางวิชาการ :
งานวิจัย
- การศึกษาเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยโดยการเล่านิทานแบบใช้และไม่ใช้ภาพเงาประกอบ.
วิชาที่รับผิดชอบ :
ระดับปริญญาตรี
1. EE224 กิจกรรมดนตรีและการเคลื่อนไหวสำหรับเด็กปฐมวัย
2. EE320 นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย
3. EE328 คณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย (ผู้สอนร่วม)
4. EE344 การให้ความรู้แก่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย
5. EE345 ศิลปะและงานประดิษฐ์สำหรับเด็กปฐมวัย
6. EE346 งานกระดาษสร้างสรรค์
7. EE347 นิทานและหุ่นสำหรับเด็กปฐมวัย (ผู้สอนร่วม)
8. EE413 หลักสูตรและการเรียนการสอนระดับปฐมวัย (ผู้สอนร่วม)
9. EE414 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย (ผู้สอนร่วม)
10. EE431 พฤติกรรมการสอนระดับปฐมวัย 1 (ผู้สอนร่วม)
11. EE432 พฤติกรรมการสอนระดับปฐมวัย 2 (ผู้สอนร่วม)
12. EE434 การวิจัยในชั้นเรียนระดับปฐมวัย (ผู้สอนร่วม)
13. EE435 สัมมนาครูสอนระดับปฐมวัย (ผู้สอนร่วม)
อาจารย์ภาควิชาภาควิชาหลักสูตรและการสอน
ลำดับ
รายนาม
1
  รองศาสตราจารย์ ดร.นพพร   แหยมแสง
2
  รองศาสตราจารย์ รัตนวดี  โชติกพนิช
3
  รองศาสตราจารย์วิไลวรรณ  แสนพาน
4
  รองศาสตราจารย์ศศิธร  แม้นสงวน
5
  รองศาสตราจารย์ ดร.สันทนา  สุธาดารัตน์
6
  รองศาสตราจารย์สุจิตรา  ภักดีสงคราม
7
  รองศาสตราจารย์ ดร.สุเชษฐ์  สมิตินันทน์
8
  รองศาสตราจารย์ ดร.อำไพ  เกียรติชัย
9
  รองศาสตราจารย์สมพร  โตนวล
10
  รองศาสตราจารย์ ดร.อรนุช  ลิมตศิริ
11
  รองศาสตราจารย์ ดร.สิริพัชร์  เจษฎาวิโรจน์
12
  รองศาสตราจารย์ ดร.วรนุช   แหยมแสง
13
  รองศาสตราจารย์ พินิจ  ศรีจันทร์ดี
14
  รองศาสตราจารย์สกุล  มูลแสดง
15
  รองศาสตราจารย์ ดร.มาลินี  บุณยรัตพันธุ์
16
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพย์  หาสาสน์ศรี
17
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดุลย์  ไทรเล็กทิม
18
  อาจารย์ ดร.กรวิภา  สรรพกิจจำนง
19
  อาจารย์เยาวพรรณ  ทิมทอง
20
  อาจารย์บงกช  ทองเอี่ยม

หน้าที่ 1 | 2
 
Back to Top
Back to Top
Home | ประวัติและความเป็นมา | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ประกันคุณภาพ | เบอร์โทรศัพท์ / สถานที่ติดต่อ


CopyRight © 2012 Faculty of Education, Ramkhumhaeng University