เกี่ยวกับคณะศึกษาศาสตร์
     
Home  
ประวัติและความเป็นมา  
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์  
โครงสร้างคณะฯ  
ประกันคุณภาพการศึกษา  
งานนโยบายและแผน  
ระบบสารสนเทศ  
การจัดการความรู้  

 
ข่าวประชาสัมพันธ์


 
เกี่ยวกับหลักสูตร
ปริญญาตรี  
ปริญญาโท  
 
 
คณะผู้บริหารศึกษาศาสตร์
คณะผู้บริหาร  
หัวหน้าภาควิชา  
คณาจารย์ประจำภาควิชา  
รายชื่อคณาจารย์ (ตามตัวอักษร)  
เจ้าหน้าที่คณะฯ  
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์ / สถานที่ติดต่อ  
iteduram@gmail.com  
Login อาจารย์
 
 
Login:
pass:
  
 
บริการบุคลากร
หน่วยการเจ้าหน้าที่  
   
สถิติผู้เข้าเว็บ
 

           มีผู้ชมอยู่ 13 คน

 
สวัสดิการ ศึกษาศาสตร์
   
     
     
รางวัลเกียรติยศ
ศิษย์ศึกษาศาสตร์
     
 
 
     
   
     
 
 
รายนามสมาชิกคณะศึกษาศาสตร์
  รายนามสมาชิก
     หัวหน้า ภาควิชาคหกรรมศาสตร์
           ปัจจุบัน ภาควิชา ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ มีสมาชิกอยู่ทั้งหมด 12 คน


ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ชนกนาถ ชูพยัคฆ์


ตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาคหกรรมศาสตร์

 

การศึกษา :
ปริญญาโท
- ศศ.ม. (คหกรรมศาสตรศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาตรี
- กศ.บ. (คหกรรมศาสตร์) (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน

ประสบการณ์ :
- ตำแหน่งอาจารย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (2532 – 2544)
- ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ (2535 – 2545)
- ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ (2545 – ปัจจุบัน)
- กรรมการนิเทศการสอนของคณาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงเทศบาลเมืองลพบุรี
- กรรมการกองบรรณาธิการวารสารคหเศรษฐศาสตร์ แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ ปี พ.ศ. 2544 - 2545
- กรรมการอำนวยการสมาคมคหเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ (พ.ศ. 2554 - 2555)
- วิทยากรกลุ่มในการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น พ.ศ. 2545 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง เทศบาลเมืองลพบุรี(พ.ศ. 2545)
- วิทยากรกลุ่มในการะประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การปรับแก้ไขโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา พ.ศ. 2545 (ฉบับร่าง) ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง เทศบาลเมืองลพบุรี
- วิทยากรบรรยายและประจำกลุ่ม การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนโดยการวิจัยในชั้นเรียน ณ โรงเรียนหล่มสักพิทยา (พ.ศ. 2548)
- วิทยากรกลุ่ม การอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำวิจัยในชั้นเรียน ณ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม (พ.ศ. 2548
)- วิทยากรโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการสำหรับครูผู้สอน เพื่อก้าวสู่ครูมืออาชีพ โดยสำนักงานพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ( พ.ศ. 2553)
- วิทยากรโครงการ Research Zone เรื่อง "การวัดและการประเมินผลการวิจัยในชั้นเรียน" โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) (พ.ศ. 2554)
ผลงานทางวิชาการ :
ตำรา
- เอกสารประกอบการสอนวิชา อาหารและโภชนาการ (HC 245)
เอกสารประกอบการสอนวิชา การจัดการทรัพยากร (HC 316)
- เอกสารประกอบการสอนวิชา การจัดการทรัพยากรครอบครัวและการบริโภค (HC 318)

งานวิจัย
- รางวัลชนะเลิศในการผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์เรื่อง “ความคิดเห็นต่อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร” ในงานประชุมวิชาการครั้งที่ 38 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2538
- งานวิจัยร่วม เรื่อง “การประเมินผลหลักสูตรปริญญาตรีคหกรรมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหง” พ.ศ. 2538
- งานวิจัย เรื่อง “ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียน” ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสาธิต สังกัดทบวงมหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร” พ.ศ. 2545
วิชาที่รับผิดชอบ :
ปริญญาตรี
HC 205 หลักศิลปะทางคหกรรมศาสตร์
HC 245 อาหารและโภชนาการ
HC 302 พฤติกรรมการสอนคหกรรมศาสตร์ 2
HC 310 การศึกษาเป็นรายบุคคล (สอนร่วม)
HC 318 การจัดการทรัพยากรครอบครัวและการบริโภค
HC 406 การฝึกงานทางคหกรรมศาสตร์ (สอนร่วม)
HC 407การสาธิตทางคหกรรมศาสตร์

ปริญญาโท
HC 500 หลักการและพื้นฐานทางคหกรรมศาสตร์ (สอนร่วม)
HC 626การจัดการเวลา แรงงานและอาชีพทางคหกรรมศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน (สอนร่วม)
HC 799 วิทยานิพนธ์


อาจารย์ภาควิชาภาควิชาคหกรรมศาสตร์
ลำดับ
รายนาม
1
  รองศาสตราจารย์ ดร.วันดี  ไทยพานิช
2
  รองศาสตราจารย์อนุกูล  พลศิริ
3
  รองศาสตราจารย์ศรีนวล   แก้วแพรก
4
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนกนาถ  ชูพยัคฆ์
5
  รองศาสตราจารย์ ดร.สมศรี  เพชรโชติ
6
  รองศาสตราจารย์จารี  ทองตำลึง
7
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญญา  ตั้งสุวรรณรังษี
8
  อาจารย์ภูชิษย์  สว่างสุข
9
  อาจารย์ณธษา  พันธ์บัว
10
  อาจารย์เหมือนแพร  รัตนศิริ
11
  อาจารย์กนกวรรณ  ทองตำลึง

หน้าที่ 1
 
Back to Top
Back to Top
Home | ประวัติและความเป็นมา | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ประกันคุณภาพ | เบอร์โทรศัพท์ / สถานที่ติดต่อ


CopyRight © 2012 Faculty of Education, Ramkhumhaeng University