เกี่ยวกับคณะศึกษาศาสตร์
     
Home  
ประวัติและความเป็นมา  
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์  
โครงสร้างคณะฯ  
ประกันคุณภาพการศึกษา  
งานนโยบายและแผน  
ระบบสารสนเทศ  
การจัดการความรู้  

 
ข่าวประชาสัมพันธ์


 
เกี่ยวกับหลักสูตร
ปริญญาตรี  
ปริญญาโท  
 
 
คณะผู้บริหารศึกษาศาสตร์
คณะผู้บริหาร  
หัวหน้าภาควิชา  
คณาจารย์ประจำภาควิชา  
รายชื่อคณาจารย์ (ตามตัวอักษร)  
เจ้าหน้าที่คณะฯ  
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์ / สถานที่ติดต่อ  
iteduram@gmail.com  
Login อาจารย์
 
 
Login:
pass:
  
 
บริการบุคลากร
หน่วยการเจ้าหน้าที่  
   
สถิติผู้เข้าเว็บ
 

           มีผู้ชมอยู่ 9 คน

 
สวัสดิการ ศึกษาศาสตร์
   
     
     
รางวัลเกียรติยศ
ศิษย์ศึกษาศาสตร์
     
 
 
     
   
     
 
 

 ข่าวประชาสัมพันธ์
Topic : รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ลำดับที่ 601-750
by : K.
คุณเป็นผู้อ่านคนที่ 1115 คน
posted on : 13/3/2556
                    รายชื่อนักศึกษามีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา กทม. รุ่นที่ 5
ลำดับ         ชื่อ       สกุล
601 นางสุวิมล อินชนะ
602 นางสาวรสริน ดีเรือง
603 นางสาวอรพรรณ แจ่มเสมอ
604 นายจักราวุฒิ สมแสง
605 นางสาวพัชรัตน์ วงค์สาลี
606 นางรัตนพร คงวัฒนสิน
607 นางสาววิภารัตน์ วงศ์ยาไชย
608 นางสาวณัฐพร แพทอง
609 นางสาวชลธิชา แสงล้ำ
610 นายปกรณ์พล พวงพันธ์
611 นางสาวภัทร์อิงคกานต์ บุญยพรหม
612 นางสาวจิดาภา ภูสมวงษ์
613 นางสาวฬชฎากาญจน์  ศรีกล่อม
614 นางสาววาสนา โง้วสกุล
615 นางศุภวัลย์ ตันวรรณรักษ์
616 นางพนิตา ทุมพงษ์
617 นางสาวอรุณโรจน์ จินต์ประยูร
618 นางสาววรรนิภา แสนเจริญสุข
619 นางพรวิภา  สำเภารอด
620 นายศรัณ ตันติวิภาวิน
621 นายมงคล เดยังรัมย์
622 นางสาวชนัฏ ปากวิเศษ
623 นางภัทรานิษฐ์ อินธิเดช
624 นางสาวชารินี คชชา
625 นางสาวอุษณี วันศรี
626 นางสาวสกุณา วิเศษพงษ์
627 นางสาวดวงดาว คุ้มภัย
628 นางสาวศรัณยา เสถียรเขต
629 นางสาวขนิษฐา แก้วจีน
630 นางเปรมฤทัย ลาภเงิน
631 นางสาวรัตนาภรณ์ ทองผิว
632 นางสาวสมฤดี ศรีวัฒนกุล
633 นางสาวสุทธิชา ไชยวงค์
634 นางสาวนภกช นิลประดับ
635 นายปัญญา เดินสันเทียะ
636 นางสาวปานิศรา วาริสสอน
637 นางสาวพัชราวดี ตัณฑพานิช
638 นางสาวพนิดา ขวัญอ่อน
639 นางสาวอนงค์นาฏ อิศรวิชิตชัยกุล
640 นางสาวศิริรัตน์ พวงรัตน์
641 นางสาวเอิ้มอ้อ อิ้มพัฒน์
642 นางสาววรวรรณ นุ่มน้อย
643 นายเจริญ ภูมิเรศสุนทร
644 นางสาวกาญจนา ถาวรชน
645 นางสาวนันธิดา ทับทิม
646 นางสาววราลี สิริขจรเดชสกุล
647 นางอโนทัย สิทธิศรีจันทร์
648 นางสาวณิชากมน ศรีไสว
649 นางสาวอรนุช จันแดง
650 นางสาวกาญจนา แซ่หว๋อง
651 นางพรหมวิพุธ พฤฒศุภเวศม์
652 นางสาวศิริรัตน์ สระแก้ว
653 นายวิรุตน์ กระรันต์
654 นางสาวอาภรณ์ ประเสริฐไทย
655 นางสาวพัชราวดี ชูชาติ
656 นางสาวกิ่งแก้ว พรจิรวิชญ์
657 นางสาวชรินญา เอี่ยมสะอาด
658 นายอมรศักดิ์ ศรีสุข
659 นางรัชตา เทพแสง
660 นางสาวณิชาภัทร์ บุญรัตนวิจิตร์
661 นางสาวจินตรัตน์ บุญรักษา
662 นางภคพร เฉวียงหงษ์
663 นางสาวสุวีรยา พรมตัน 
664 นายธิติพัทธ์ ชุติวัฒน์โสภณ
665 นางศรัณยา พิพัฒน์วัฒนา
666 นางสาวเสมอใจ จีนขจร
667 นางสาวปวีณา แสนใหม่
668 นางสาวรัตติยา จับประยงค์
669 นางสาวณัฐกาญจน์ ดีขันธ์
670 นางพรทิมา  เลิศศิริ
671 นางสาวยุภาวรรณ ชัยแก้ว
672 นางสาวอมราพร ซี่โฮ่
673 นายกัมพล วาสนาพงศ์พันธุ์
674 นายมานพ สายสุวรรณ์
675 นายสิทธิเดช กนกแก้ว
676 นางสาวศิริพร ชมภูนิตย์
677 นางสาวสกาวรัตน์ พานเมือง
678 นายสมเดช สอดศรี
679 นายสุวัฒ เผื่อนโชติ
680 นางสาวจริยา บุญธรรม
681 นายอนุพงศ์ นากรักษา
682 นายอนุชา ศรีลาลัย
683 นางสาวขนิษฐา ขำบางเลน
684 ว่าที่ร้อยตรีเอกลักษณ์ ยาวิชัย
685 นางสาวสุนิศา แก้วคำ
686 นายแมนพงษื เห็มกอง
687 นางฤทัยรัตน์ โรจน์พิทักษ์วงศ์
688 นางสาวดวงธิดา โฉมงาม
689 นางสาวณัฐกานต์ นนกระโทก
690 นางสาวเพ็ญวิสาข์ ติฐวิชัยรัตน์
691 นายธนภัทร์ ทองห่อ
692 นางสาวดวงดาว เพ็งภา
693 นางศิริรัตน์ เปียหลอ
694 นางสาวอรอนงค์ ศรีอ่อน
695 นางสาวสิริยากรณ์ ศิลานนท์
696 นางสาวสุปรียา รถเพ็ชร
697 นางสาวณัฐธยาน์ แสงทอง
698 นางสาวพัชรากร ผลาไสย
699 นางสาวพัตร์พิมล โพธิ์ทอง
700 นางสาวชดาษา พะนิรัมย์
701 นางสาวเปรมวดี เปรมฤทัย
702 นายมงคล อาจวิชัย
703 นางสาวพรทิพย์ สุวรรณธรรม
704 นายพรจักษ์ อุ่นทิม
705 นางสาวศิริวรรณ เนาว์ประโคน
706 นายวิศวะ ภุมมา
707 นางสาวเพลินพิศ กิ่งชา
708 นางสาววรสุนันท์ แรงเริง
709 นางสาวนิตยา ศรีสรรค์จร
710 นายพรศิริ นนทะศิริ
711 นางสาวรัตติยาภรณ์ นาคโสภา
712 นางสาวขนิษฐา สุขธูป
713 นายทรัพย์ บุญเกื้อ
714 นางสาวกุสุมาวดี นิติศักดิ์
715 นางสาวรัตนาภรณ์ คงยืน
716 นายประยูร กองพา
717 นางสาวศิริมาส แสงรักษ์
718 นางสาวภิญญาพัชญ์ ทำทาน
719 นางกัญยารัตน์ ประนอมเกียรติ์
720 นายนพนันท์ อรัญมิ่ง
721 นายวิเศษ วงศ์วรรุจ
722 นางสาวรสริน แสงสุวรรณ์
723 นางสาวเอื้อพร โพธิ์ไทร
724 นางสาวแสนดี ว่องวุฒิ
725 นางกาญน์ธีรา สอดศรี
726 นางสาวกฤษณา  เหล่าเทพ
727 นางสาวสุดาทิพย์ บุญโนนยาง
728 นางสาวศิริลักษณ์ หิรัญประกาย
729 นางพรทิพย์ ไพรัตน์
730 นางฐิติมา กุลณาวรรณ
731 นางศิริวรรณ ผู้อยู่สุข
732 นางสาวตรียากนิษฐ์ โสมสันต์เพชร
733 นางสาวนันทวรรณ เข่งสมุทร์
734 นางสาวณัฏฐณิชา ดวงเพ็ง
735 นางสุพรรณี เตือนภักดิ์
736 นางสาวนิตสา ต่อโชติ
737 นางสาวดวงจันทร์ พลโยธา
738 นางสาวอุไรวรรณ ขุนทองจันทร์
739 นางสาววราภรณ์ มอญภาษา
740 นางนัฐกานต์ วงเวียน
741 นางสาวสิรินาถ สว่างพิทักษ์
742 นางสาวอรทัย อาญาเมือง
743 นางสาวดวงเดือน สุติยะวัน
744 นางสาวณัฐชนก แซ่ลิ้ม
745 นายอติโรจน์ เนตรทิพย์
746 นางสาวสุพัตรา ชลไพร
747 นางสาวประภาสิริ ส่งระยับปานนท์
748 นายปพนวิช รุ่งเจริญ
749 นางสาววันวิสาข์ พุ่มพวง
750 นายมานิตย์ สุขประเสริฐ
 
 
 
   
Home | ประวัติและความเป็นมา | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ประกันคุณภาพ | เบอร์โทรศัพท์ / สถานที่ติดต่อ


CopyRight © 2012 Faculty of Education, Ramkhumhaeng University