เกี่ยวกับคณะศึกษาศาสตร์
     
Home  
ประวัติและความเป็นมา  
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์  
โครงสร้างคณะฯ  
ประกันคุณภาพการศึกษา  
งานนโยบายและแผน  
ระบบสารสนเทศ  
การจัดการความรู้  

 
ข่าวประชาสัมพันธ์


 
เกี่ยวกับหลักสูตร
ปริญญาตรี  
ปริญญาโท  
 
 
คณะผู้บริหารศึกษาศาสตร์
คณะผู้บริหาร  
หัวหน้าภาควิชา  
คณาจารย์ประจำภาควิชา  
รายชื่อคณาจารย์ (ตามตัวอักษร)  
เจ้าหน้าที่คณะฯ  
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์ / สถานที่ติดต่อ  
iteduram@gmail.com  
Login อาจารย์
 
 
Login:
pass:
  
 
บริการบุคลากร
หน่วยการเจ้าหน้าที่  
   
สถิติผู้เข้าเว็บ
 

           มีผู้ชมอยู่ 10 คน

 
สวัสดิการ ศึกษาศาสตร์
   
     
     
รางวัลเกียรติยศ
ศิษย์ศึกษาศาสตร์
     
 
 
     
   
     
 
 
งานวิชาการ งานวิจัย จุลสาร
 
บทความทางวิชาการ Page 1 | 2      
   
เงิน อำนาจ และการดำรงอยู่  
รศ.ดร.ธงชัย สมบูรณ์
   
จิตวิญญาณและสันติภาพ  
รศ.ดร.ธงชัย สมบูรณ์
   
ิมิติใหม่ของคนในองค์กร  
รศ.ดร.ธงชัย สมบูรณ์
       
ิบทสรุปสัมมนายุบซี  
รศ.ดร.ธงชัย สมบูรณ์
   
เมื่อการเปลี่ยนแปลงมาถึง  
รศ.ดร.ธงชัย สมบูรณ์
   
เมื่อไป Present งานวิจัยที่ศรีลังกา  
รศ.ดร.ธงชัย สมบูรณ์
   
เสียงของฅน  
รศ.ดร.ธงชัย สมบูรณ์
       
EQ  
รศ.อุบลรัตน์ เพ็งสถิตย์
   
การจัดการกับความเครียด  
รศ.อุบลรัตน์ เพ็งสถิตย์
   
การใช้ชีวิตคู่  
รศ.อุบลรัตน์ เพ็งสถิตย์
   
การร้องไห้  
รศ.อุบลรัตน์ เพ็งสถิตย์
   
การเล่น  
รศ.อุบลรัตน์ เพ็งสถิตย์
   
การให้ความช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส  
รศ.อุบลรัตน์ เพ็งสถิตย์
   
การอบรมเลี้ยงดู  
รศ.อุบลรัตน์ เพ็งสถิตย์
       
Characteristics of Effective Teacher  
รศ.ดร.ธงชัย สมบูรณ์
         
การออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Backward Design  
ผศ.ดร.สิริพัชร์ เจษฎาวิโรจน์
       
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ  
ผศ.ดร.สิริพัชร์ เจษฎาวิโรจน์
       
ศาสตร์ที่ว่าด้วยธุรกิจศึกษา  
อ.สุรวีร์ เพียรเพชรเลิศ
       
พฤศจิกายน เดือนรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก  
ผศ.ดร.สมศรี เพชรโชต
       
นาโนเทคโนโลยี  
ผศ.ชูศักดิ์ คงคานนท์
       
มารยาทน่ารู้  
รศ.รัศมี ภิบาลแทน
       
การใช้ภาพดาวเทียมติดตามภาวะน้ำท่วม  
อ.ภาติยะ พัฒนาศักดิ์
         
รูปแบบคำถามในชั้นเรียน  
อ.ขัณธ์ชัย อธิเกียรติ
       
โรงเรียนนานาชาติ : มุมมองของพหุวัฒนธรรมทางการศึกษา  
รศ.ดร.ธงชัย สมบูรณ์
         
เงิน อำนาจ และการดำรงอยู่  
รศ.ดร.ธงชัย สมบูรณ์
   
บทสรุปสัมมนายุบซี่  
รศ.ดร.ธงชัย สมบูรณ์
   
เมื่อการเปลี่ยนแปลงมาถึง  
รศ.ดร.ธงชัย สมบูรณ์
   
เสียงของคน  
รศ.ดร.ธงชัย สมบูรณ์
   
จิตวิญญาณและสันติภาพ  
รศ.ดร.ธงชัย สมบูรณ์
     
มิติของคนในองค์กร : คุณคือใคร?  
รศ.ดร.ธงชัย สมบูรณ์
   
เมื่อไป Present งานวิจัยที่ศรีลังกา  
รศ.ดร.ธงชัย สมบูรณ์
     
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ EQ  
รศ.อุบลรัตน์ เพ็งสถิตย์
   
การร้องไห้  
รศ.อุบลรัตน์ เพ็งสถิตย์
   
การอบรมเลี้ยงดู  
รศ.อุบลรัตน์ เพ็งสถิตย์
   
การจัดการกับความเครียด  
รศ.อุบลรัตน์ เพ็งสถิตย์
   
การเล่น  
รศ.อุบลรัตน์ เพ็งสถิตย์
         
การใช้ชีวิตคู่  
รศ.อุบลรัตน์ เพ็งสถิตย์
         
การให้ความช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส  
รศ.อุบลรัตน์ เพ็งสถิตย์
         
 
 
Back to Top
Back to Top

 

Home | ประวัติและความเป็นมา | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ประกันคุณภาพ | เบอร์โทรศัพท์ / สถานที่ติดต่อ


CopyRight © 2012 Faculty of Education, Ramkhumhaeng University